Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu 2019 Mới Nhất, Mẫu Quyết Định Chỉ Định Thầu

Việc tham gia dự tuyển các gói thầu sẽ giúp các đơn vị chứng tỏ được năng lực, khả năng của mình trong việc cạnh tranh với các đơn vị khác để có thể trở thành chủ thầu.

Đang xem: Mẫu quyết định chỉ định thầu

Quy trình thẩm định, phê duyệt và đưa ra lựa chọn cuối cùng đơn vị trúng thầu sẽ tuân theo quy định của pháp luật nghiêm chỉnh và chặt chẽ. Việc đưa ra kết quả trúng thầu sẽ được thực hiện bằng văn bản. Và trong bài viết này, Luật Hoàng Phi sẽ cung cấp cho Quý khách hàng Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là gì?

Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu là việc kiểm tra, đánh giá bằng văn bản của cá nhân có thẩm quyền phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và đưa ra quyết định lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án.

Việc thẩm định đưa ra kết quả lựa chọn nhà thầu sẽ được dựa theo nguyên tắc sau:

– Kết quả đánh giá hồ sơ dự tuyển, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm vầ kết quả đánh giá lựa chọn nhà thầu phải được thẩm định trước khi phê duyệt;

– Trường hợp nhà thầu sử dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ sẽ tiến hành thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu;

– Nhà thầu sử dụng phương thức hai giai đoạn một túi hồ sơ sẽ không thẩm định ở giai đoạn một mà thẩm định trong giai đoạn 2;

– Nhà thầu sử dụng phương thức hai giai đoạn hai túi hồ sơ, giai đoạn 1 thực hiện thẩm định danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, thẩm định trong giai đoạn 2 sẽ được thực hiện như trường hợp nhà thầu sử dụng phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ;

Đọc thêm  Mẫu quyết định nghỉ việc 2023 chuẩn nhất - Luật Hoàng Phi

 – Không thực hiện thẩm định danh sách xếp hạng nhà thầu trước khi phê duyệt, nhà thầu được xếp hạng trên cơ sở đề nghị của bên mời thầu;

Đơn vị thẩm định có thể tổ chức họp giữa các bên trước khi ký báo cáo thẩm định.

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu theo thông tư nào?

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu hiện nay không có mẫu cụ thể tại bất kỳ văn bản quy phạm pháp luật nào. Và việc lập quyết định này sẽ căn cứ theo các văn bản khác nhau tùy thuộc theo cơ quan có thẩm quyền cũng như về lĩnh vực đấu thầu và cụ thể sẽ dựa theo các văn bản sau:

– Luật Đấu thầu năm 2013;

– Nghị định 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

– Thông tư 58/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng nguồn vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

 Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu mới nhất

Download (DOC, 37KB)

Đọc thêm  Thủ Tục Đóng Tài Khoản Ngân Hàng Vietcombank Năm 2021, Hủy Thẻ Atm Vietcombank Có Dễ Dàng Không

Để có thể dễ dàng hình dung về Mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, Quý khách hàng có thể tham khảo mẫu dưới đây:

UBND ………………

SỞ CÔNG THƯƠNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————-
Số: ……………… ……………, ngày…tháng…năm…

QUYẾT ĐỊNHVề việc phê duyệt chỉ định thầu ……….……….

GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ ……………………………………;

Căn cứ ……………………………………;

Xét đề nghị của ……………………………………,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt chỉ định thầu …………….……………., với các nội dung chủ yếu sau:

– Đơn vị được chỉ định thầu: …………….……………………………..

– Giá trị chỉ định thầu: …………………… (bằng chữ: ………………….).

– Phương thức thực hiện hợp đồng: ……………………………………..

Xem thêm: Tổng Hợp Bài Tập Ôn Unit 5 Tiếng Anh 6 Thí Điểm, Bài Tập Unit 5 Lớp 10

– Tiến độ thực hiện: …………………………………………………………….

Điều 2. Trên cơ sở Điều 1, …………..………….. hoàn chỉnh mọi thủ tục thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng để triển khai bảo hiểm đúng tiến độ và thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Sở, Trưởng các phòng Kế hoạch – Tài chính, …………..………….. và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

– Như Điều 3; (Ký và ghi rõ họ tên)

– Kho bạc Nhà nước tỉnh;

– Sở Tài chính;

– ……..……..;

– Lưu: VT, KHTC, ….…..

Hướng dẫn soạn quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu

Dựa theo biểu mẫu được trình bày phía trên, ở nội dung này, Luật Hoàng Phi sẽ hướng dẫn quý vị soạn thảo này:

– Ở phần quyết định kết quả lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu) sẽ điền tên dự án, tên gói thầu;

– Đưa ra các căn cứ pháp lý để lập quyết định lựa chọn nhà thầu, các căn cứ sẽ phải có Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

– Tại Điều 1, phê duyệt chỉ định gói thầu (tên gói thầu, dự án

+ Điền thông tin đơn vị được lựa chọn thực hiện gói thầu (trúng thầu);

+ Giá trị gói thầu ghi bằng số và bằng chữ

+ Những quyết định về phương thức thực hiện hợp đồng và thời gian thực hiện gói thầu.

– Tại Điều 2, đơn vị trúng thầu hoàn thành các thủ tục, hoàn thiện và ký hợp đồng và triển khai bảo hiểm đúng tiến độ và thanh toán theo quy định.

– Điều 3, liệt kê các đơn vị, các phòng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện quyết định.

Xem thêm: Tra Cứu Danh Bạ Điện Thoại Cố Định Đà Nẵng Mới Nhất Cập Nhật Liên Tục

Trên đây là một số thông tin về phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cũng như mẫu quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, mọi thắc mắc có liên quan, Quý khách hàng có thể liên hệ Hotline: 19006557.

Đọc thêm  mẫu biên bản xác nhận mất hàng hóa

Viết một bình luận