3 mẫu Quyết định bổ nhiệm chuẩn và phổ biến nhất – LuatVietnam

Mẫu quyết định bổ nhiệm

1. Quyết định bổ nhiệm là gì?

Bổ nhiệm là giao cho một người giữ chức vụ trong bộ máy bằng quyết định của cá nhân hay của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền. Bổ nhiệm có thể thực hiện trong bộ máy Nhà nước, cũng có thể trong các doanh nghiệp.

Quyết định bổ nhiệm là văn bản thể hiện việc bổ nhiệm đó để cá nhân được bổ nhiệm và các bên liên quan biết và thực hiện.

Mục đích của Quyết định bổ nhiệm nhằm kiện toàn bộ máy Nhà nước hay các doanh nghiệp để đảm bảo cho các đơn bị đó hoạt động hiệu quả.

2. Trường hợp nào cần đến Quyết định bổ nhiệm?

Đối với các doanh nghiệp, theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020, trong quá trình hoạt động của một doanh nghiệp, có rất nhiều trường hợp cần đến quyết định bổ nhiệm như:

– Hội đồng thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) 2 thành viên trở lên, Hội đồng quản trị công ty cổ phần bổ nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý khác theo Điều lệ công ty;

– Giám đốc/Tổng Giám đốc công ty TNHH 2 thành viên trở lên, công ty cổ phần bổ nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị;

– Chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên bổ nhiệm Chủ tịch công ty, kiểm soát viên;

Đọc thêm  Download Sách Giáo Khoa Tiếng Anh Lớp 7 Mới (Trọn Bộ Tập 1,2 +Audio)

– Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên bổ nhiệm người quản lý, Kiểm soát viên của công ty, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty,

– Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty Nhà nước bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;…

3. Nội dung chính của Quyết định bổ nhiệm

Cơ quan Nhà nước hay doanh nghiệp sẽ có mẫu Quyết định bổ nhiệm khác nhau. Tuy nhiên, hầu hết đều cần có các nội dung sau:

– Quốc hiệu, tiêu ngữ; tên cơ quan, đơn vị ra quyết định bổ nhiệm

– Tên của mẫu Quyết định bổ nhiệm;

– Căn cứ để ra quyết định bổ nhiệm;

– Thông tin người/nhóm người bổ nhiệm;

– Thông tin người được bổ nhiệm theo quyết định;

– Những người nhận quyết định và có trách nhiệm thi hành;

– Tên, chức vụ, chữ ký của người có thẩm quyền ban hành Quyết định bổ nhiệm đó.

Lưu ý: Khi soạn thảo Quyết định bổ nhiệm, cần tuân thủ các yêu cầu về mặt thể thức văn bản theo quy định của Nghị định 30/2020/NĐ-CP

4. Một số mẫu Quyết định bổ nhiệm thường gặp

4.1 Quyết định bổ nhiệm trong cơ quan Nhà nước

4.3 Quyết định bổ nhiệm trong Công ty TNHH

Hướng dẫn soạn thảo Quyết định bổ nhiệm

(1) Căn cứ yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, quyết định này được soạn ra với mục đích bổ nhiệm chức danh nào?

Đọc thêm  【Havip】 Bài Thu Hoạch Kiến Thức Quốc Phòng Đối Tượng 4, Bài Thu Hoạch Quốc Phòng An Ninh 2019 Đối Tượng 4

Ví dụ: Giám đốc/Tổng Giám đốc, Phó Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên, Trưởng phòng…

(2) Căn cứ quy định của pháp luật về doanh nghiệp, nêu chính xác cơ quan, cá nhân có thẩm quyền bổ nhiệm.

Ví dụ: Hội đồng thành viên/Hội đồng quản trị, Giám đốc/Tổng Giám đốc…

(3) Chức danh của người được bổ nhiệm theo quyết định này.

Ví dụ: Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng…

(4) Ghi chính xác địa chỉ theo sổ hộ khẩu.

(5) Ghi cụ thể số nhà, phố, phường/xã/thị trấn, quận/huyện, tỉnh/thành phố.

(6) Căn cứ vào chức danh được bổ nhiệm, mỗi chức danh sẽ có quyền và nghĩa vụ khác nhau.

Ví dụ quyền và nghĩa vụ của chức danh Giám đốc:

– Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng thành viên;

– Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh hằng ngày của công ty;

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;

– Ban hành quy chế quản lý nội bộ của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;

– Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc quyền của Hội đồng thành viên;

– Ký kết hợp đồng nhân danh công ty, trừ trường hợp thuộc quyền của Chủ tịch Hội đồng thành viên;

Đọc thêm  bai thu hoach lop dang vien moi hay nhat

– Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức công ty;

– Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng thành viên;

– Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

– Tuyển dụng lao động;

– Quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại Điều lệ công ty.

(7) Liệt kê đầy đủ các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thi hành quyết định này.

Trên đây là mẫu Quyết định bổ nhiệm mới nhất cùng những hướng dẫn chi tiết do LuatVietnam cung cấp. Người dùng có thể thay đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với chức danh được bổ nhiệm và nội quy, quy định của doanh nghiệp, cơ quan mình.

>> Danh sách văn bản về pháp luật doanh nghiệp mới nhất