Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ Mới Nhất Năm 2021, Quyết Định Bổ Nhiệm Song Ngữ

…………………………………………………………………………………..

– Căn cứ quyết định số…………………. v/v bổ nhiệm………………………… , ngày………………..

Pursuant to the Decision No………. on appointing……………………….. , date…………………

– Căn cứ bản chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của…………………….. số………………………

Pursuant to the functions and rights of……………………………………….. no……………………..

– Căn cứ quy chế bổ nhiệm cán bộ của công ty.

Đang xem: Mẫu quyết định bổ nhiệm song ngữ

Pursuant to the officers appointment regulation of the company.

QUYẾT ĐỊNH/DECIDES

Điu 1/Article 1.

Bổ nhiệm Ông (Bà)/Appoint Mr. (Ms):………………………………………………………………………..

Chức vụ/Position:………………………………………………………………………………………………………..

Điu 2/Article 2.

Quyết định này thi hành kể từ ngày………………………………………………………………………………….

This Decision shall be enforced from the dated………………………………………………………………

Điều 3/Article 3.

Xem thêm: Thể Lệ Trúng Thưởng Kem Merino 2017, Cào Liền Tay

Trưởng phòng Hành chính, Trưởng phòng Nhân sự và Ông (Bà)………………………………… chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Head of Administration Department, Head of Human Resources Managerment and Mr./Mrs shall be responsible for the implementation of this Decision.

Nơi nhn/ Recipient:

– Như Điều 3/As article 3

– Lưu VP/Save VP

GIÁM ĐỐC

DIRECTOR

(Ký tên, đóng dấu)

(Sign, fullname, stamp)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Xem thêm: tantungchua.com

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.
Hướng dẫn Biểu mẫu Hỏi đáp Biểu mẫu công vụ

Viết một bình luận