Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc Chi Nhánh, Mẫu Quyết Định Bổ Nhiệm Giám Đốc

Vào chức danh Giám đốc chi nhánh (sau đây gọi tắt là “Giám đốc chi nhánh”) kể từ ngày .

Đang xem: Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh

2. Quyền hạn và nghĩa vụ của Giám đốc chi nhánh

– Điều hành và quản lý mọi hoạt động của chi nhánh, chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Chi nhánh theo chỉ đạo, hướng dẫn của Giám đốc/Tổng Giám đốc Công ty, bảo đảm hiệu quả kinh doanh của Chi nhánh.

– Thực hiện theo mục tiêu doanh thu của Chi nhánh, định kỳ báo cáo công việc đã thực hiện và kết quả đã đạt được.

– Các quyền và nghĩa vụ của Giám đốc chi nhánh được quy định cụ cụ thể trong Điều lệ và các quy định khác của công ty và các quy định pháp luật liên quan.

3. Ông/bà có trách nhiệm bàn giao công việc, tài liệu và hoàn tất các thủ tục khác ở cương vị cũ và tiếp nhận các tài liệu, công việc trên cương vị Giám đốc chi nhánh trước ngày .

4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông/bà , các ông/bà có trách nhiệm thi hành quyết định này.

(Ký và ghi rõ họ tên)

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence – Freedom – Happiness

__________________

,

DECISION

Regarding the appointment of Branch Director

Pursuant to:

– The Company’s charter;

– Company’s Regulation on appointment attached to the Decision No. dated ;

– The business demands;

– The employee’s ability, attitude and achievements;

– The appointment proposal of dated ;

– Minute of Meeting No. of dated .

DECIDES

1. To appoint Mr/Ms.

ID No.

Date of birth:

to be the Branch Director of of the Company from .

Xem thêm: Bài Tập Về Từ Loại Trong Tiếng Anh Violet, Bài Tập Từ Loại Tiếng Anh Ôn Thi Thpt 2017

2. Rights and responsibilities of Branch Director:

– To manage the operation of the Branch, be responsible for handling matters arising from the business activities of the Branch as guided and/or directed by the Director/General Director of the Company, to ensure the business activities of the Branch.

– To implement the business targets of the Branch, to periodically report the business status.

– The rights and responsibilities of Branch Director are prescribed in the Company’s, other regulations of the Company and the relevant legal regulations.

3. Mr./Ms. is responsible to hand over the works, documents and complete other procedures to receive tasks of the position of Branch Director from .

4. This Decision shall take effect from the date of signing. Mr/Ms. , are responsible to implement this Decision.

(full name and signature)

Tiếng Việt

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

English

Đây là văn bản biểu mẫu do Công ty tự soạn thảo, nếu Anh/Chị muốn sử dụng dịch vụ vui lòng liên lạc với chúng tôi để được nâng cấp tài khoản VIP. Xin cám ơn.

Xem thêm: quy định về phòng chống tai nạn thương tích trong trường mầm non

Hướng dẫn Biểu mẫu Hỏi đáp Biểu mẫu công vụ
Đây là mẫu sử dụng cho Giám đốc/Tổng Giám đốc/Ban giám đốc của các công ty thực hiện bổ nhiệm một nhân sự vào chức danh Giám đốc/trưởng chi nhánh để thực hiện quản lý và điều hành hoạt động của chi nhánh.LƯU Ý: -Quyết định bổ nhiệm cần phải do người/đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm;- Quyết định có thể cụ thể hóa một số quyền và trách nhiệm cơ bản của người được bổ nhiệm còn những quyền, nghĩa vụ khác nên được quy định trong điều lệ, các quy chế, quy định khác của Công ty. Do đó, quyết định này không cần quá dài. Việc mô tả công việc của Giám đốc chi nhánh không cần quá cụ thể.

Đọc thêm  mai lan hương lớp 9

Viết một bình luận