Mẫu Quyết Định Bãi Nhiệm Giám Đốc, Quyết Định Miễn Nhiệm Tổng Giám Đốc

Mẫu quyết định miễn nhiệm

Mẫu quyết định miễn nhiệm chức vụ, cán bộ là mẫu quyết định của công ty ban hành về việc miễn nhiệm một chức vụ, cán bộ nào đó của công ty khi có sự đồng ý của hội đồng quản trị công ty. Mẫu miễn nhiệm lấy Luật doanh nghiệp, các điều khoản của công ty làm căn cứ để đưa ra quyết định miễn nhiệm một người nào đó. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết mẫu quyết định miễn nhiệm tại đây.

Đang xem: Mẫu quyết định bãi nhiệm giám đốc

Mẫu quyết định thành lập phòng ban công tyMẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao độngMẫu quyết định thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toànMẫu quyết định miễn nhiệm
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Trưởng ban Ban Đổi mới và Quản lý doanh nghiệp………., Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty ……………., Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thuộc Bộ và ông …………….. chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:– Như Điều 3;- Lưu: VT, TCCB.BỘ TRƯỞNG

Mẫu 2: Quyết định miễn nhiệm chức vụ

CÔNG TY ………………………………………….

Xem thêm: truyen doremon bong chay tap 5

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc——————————Số: ……………/20……/QĐ-………….., ngày……tháng……năm……..

QUYẾT ĐỊNHV/v: Miễn nhiệm chức vụ đối với Ông/Bà ………….

CÔNG TY– Căn cứ vào Luật doanh nghiệp;- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty ………………;- Căn cứ vào nhu cầu hiện tại của Công ty……………..;QUYẾT ĐỊNHĐiều 1: Miễn nhiệm Ông/Bà ………… thôi giữ chức vụ …………. – Công ty …………… kể từ ngày ….. tháng ….. năm ……….Điều 2: Ông/Bà ……………….. chịu trách nhiệm trước Giám đốc Công ty và trước pháp luật về những công việc đã thực hiện trong thời gian giữ chức vụ ……………………

Xem thêm: mẫu nghị quyết chi bộ năm 2019

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày…..tháng…..năm….. cho đến khi có Quyết định khác về việc này được ban hành. Ông/Bà ……………. và các Phòng/Ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:– Như điều 3 (để thực hiện)- Lưu HCNSCÔNG TY

Mẫu quyết định thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn Quyết định thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn

*

Mẫu Quyết định chấm dứt hợp đồng lao động Thủ tục cho người lao động nghỉ việc Mẫu quyết định thành lập phòng ban công ty Mẫu quyết định thành lập phòng ban mới nhất

Viết một bình luận