Mẫu Powerpoint Báo Cáo Khoa Học, Download Mẫu Slide Powerpoint Báo Cáo Khoa Học

Báo cáo khoa học: Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh vật đa chức năng và hiệu quả của loại phân này bón cho cây lạc xuân trên đất bạc màu ppt

Đang xem: Mẫu powerpoint báo cáo khoa học

Báo cáo khoa học: Quy trình sản xuất phân hữu cơ vi sinh vật đa chức năng và hiệu quả của loại phân này bón cho cây lạc xuân trên đất bạc màu ppt 977 7
Báo cáo khoa học: Xử lý màu và COD của nước thải sản xuất cồn từ mật rỉ đường bằng hệ keo tụ vô cơ docx
Báo cáo khoa học: Xử lý màu và COD của nước thải sản xuất cồn từ mật rỉ đường bằng hệ keo tụ vô cơ docx 514 0
Báo cáo khoa học: Xác định dung lượng mẫu ở một số chỉ tiêu nghiên cứu với cây đậu tương pot 523 0
Báo cáo khoa học: Đánh giá đặc điểm hình thái các mẫu giống khế (Averrhoa carambola) Morphological characterization of star fruit (Averrhoa carambola) accessions doc

Xem thêm: bài thu hoạch kiến tập sư phạm mầm non

Báo cáo khoa học: Đánh giá đặc điểm hình thái các mẫu giống khế (Averrhoa carambola) Morphological characterization of star fruit (Averrhoa carambola) accessions doc 311 0
Báo cáo khoa học: Tối ưu đa mục tiêu với các chuẩn tối ưu tổ hợp S và R ứng dụng trong quá trình chiết tách chất màu Anthocyanin pptx
Báo cáo khoa học: Tối ưu đa mục tiêu với các chuẩn tối ưu tổ hợp S và R ứng dụng trong quá trình chiết tách chất màu Anthocyanin pptx 462 1
Báo cáo khoa học: Áp dụng mẫu thiết kế hướng đối tượng trong xây dựng các ứng dụng mạng theo giao thức TCP/IP pdf
Báo cáo khoa học: Áp dụng mẫu thiết kế hướng đối tượng trong xây dựng các ứng dụng mạng theo giao thức TCP/IP pdf 463 0

Đọc thêm  thông tư 15/2011/tt-nhnn

Xem thêm: Mẫu Bìa Báo Cáo Bách Khoa Tp Hcm, Mẫu Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

Mẫu slide powerpoint báo cáo khoa học Báo cáo khoa học Người thuyết trình Tên đề tài thuyết trình slide.tailieu.vn Logo 7. T hả o lu ận – Ý ki ến b ổ s un g 8 . T à i l iệ u t h a m k h ả o 5. Kế t l uậ n Nội dung 6 . Đ ề x u ấ t 4. N ội d ung đề tài 3 . P h ạ m v i n g h i ê n c ứ u 2. M ụ c ti êu n h iệ m v ụ 1. Lý d o chọn đề tài Nội dung báo cáo slide.tailieu.vn Logo Lý do chọn đề tài  Giới thiệu sơ lược về những nguyên do chọn đề tài, tập trung nhấn mạnh giải thích tên đề tài. Tại sao bạn lại lựa chọn đề tài này thay cho các đề tài khác. slide.tailieu.vn Logo Mục tiêu  Mục tiêu: Bao gồm những mục tiêu kết quả mà đề tài của bạn muốn hướng đến. slide.tailieu.vn Logo Nhiệm vụ  Nhiệm vụ là những gì bạn cần thực hiện để đề tài có kết quả. slide.tailieu.vn Logo Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Phạm vi Đối tượng slide.tailieu.vn Logo Khái quát nội dung đề tài Tiêu chí chọn đề tài slide.tailieu.vn Logo Khái quát nội dung đề tài  Hình thành các luận điểm, luận cứ, giả thuyết nghiên cứu để giải đáp trong quá trình nghiên cứu.  Giải thích các khái niệm: Đưa ra các khái niệm và giải thích nó nhằm làm rõ hơn các vấn đề trong đề tài. Luận điểm 1 Luận điểm 1 Luận điểm 2 Luận điểm 2 Luận điểm … Luận điểm … slide.tailieu.vn Logo Khái quát nội dung đề tài  Phương pháp nghiên cứu và thu thập thông tin: Các phương pháp nhằm giúp đề tài có những minh chứng, số liệu minh họa làm cho đề tải trở nên thuyết phục hơn.  Chọn mẫu, các công cụ thu thập thông tin cho chúng ta tiến hành việc nghiên cứu hiệu quả hơn. Thăm dò, mô tả, nhân quả… Dữ liệu thứ cấp, quan sát, khảo sát… Bảng hỏi, phỏng vấn sâu, dữ liệu thứ cấp… Tiêu chí chọn mẫu, yêu cầu lựa chon… Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin Công cụ nghiên cứu Chọn mẫu slide.tailieu.vn Logo Khái quát nội dung đề tài  Phân tích tư liệu: Phần này bạn cần đưa ra các số liệu đã sưu tầm (nếu có) để phân tích minh họa cho nội dung phần khảo sát nghiên cứu.  Kết quả: Đây là phần thu được sau khi tiến hành phân tích dữ liệu với một thông số rõ ràng. . Báo cáo khoa học Người thuyết trình Tên đề tài thuyết trình slide. tailieu.vn Logo 7. T hả o lu ận – Ý ki. i ê n c ứ u 2. M ụ c ti êu n h iệ m v ụ 1. Lý d o chọn đề tài Nội dung báo cáo slide. tailieu.vn Logo Lý do chọn đề tài  Giới thiệu sơ lược về những nguyên

Đọc thêm  giáo trình cơ sở văn hóa việt nam

Viết một bình luận