Mẫu Nghị Quyết Của Đảng Ủy Cơ Sở, Biểu Mẫu Và Hướng Dẫn

*

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Trang chủ Tin tức trong huyện Tin chính trị

Ngày 24 tháng 12 năm 2019, đồng chí Dương Văn Mạnh, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ký ban hành Nghị quyết số 15-NQ/HU về nhiệm vụ năm 2020. Dưới đây là toàn văn Nghị quyết.

Đang xem: Mẫu nghị quyết của đảng ủy cơ sở

 

ĐẢNG BỘ TỈNH THANH HOÁ

HUYỆN UỶ NHƯ XUÂN

*

Số 15-NQ/HU

 

 

 

 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 

 

 
*

 

Như Xuân, ngày 24 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

——–

Tại Hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII tổ chức ngày 16 tháng 12 năm 2019, sau khi xem xét và thảo luận Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2020 và các nội dung quan trọng khác, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thống nhất quyết nghị:

Năm 2019, trong điều kiện, môi trường có nhiều thuận lợi, nhưng cũng gặp không ít khó khăn, thách thức, song được sự lãnh đạo, chỉ đạo, hỗ trợ kịp thời của tỉnh; cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tích cực, chủ động triển khai chỉ đạo quyết liệt, sáng tạo, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đề ra từ đầu năm, đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, đạt 17,17%, vượt kế hoạch. Thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng, tăng 1,5 triệu đồng. Công tác chỉ đạo sản xuất đạt kết quả khá, tổng sản lượng lương thực đạt 26.842,4 tấn, vượt 3,2% kế hoạch. Công tác cải tạo vườn tạp đã đi vào chiều sâu, phát huy vai trò chủ thể của người dân gắn với xây dựng vườn mẫu và Ngày Xây dựng nông thôn mới, đã xây dựng được hơn 150 vườn mẫu. Chăn nuôi được chuyển đổi mạnh mẽ theo hướng tập trung, chăn nuôi nông hộ nhỏ lẻ ngày càng giảm. Tiềm năng kinh tế lâm nghiệp tiếp tục được phát huy, đã trồng mới 1.510 ha rừng, trong đó có 100 ha rừng gỗ lớn, an ninh rừng được giữ vững. Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, bình quân toàn huyện đạt 14,29 tiêu chí/xã, tăng 1 tiêu chí so với năm 2018; đã có thêm 19 thôn, 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới; xã Yên Lễ đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, vượt kế hoạch đề ra.

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tiếp tục phát triển, giá trị đạt 2.601,4 tỷ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ. Thành lập cụm công nghiệp Thượng Ninh, Xuân Hòa; đã thu hút được một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, may mặc. Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, giảm đáng kể các công trình chậm tiến độ. Giá trị kinh doanh thương mại, dịch vụ đạt 2.162,8 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Đã triển khai quyết liệt nhiều biện pháp quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế; kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Chất lượng hoạt động văn hoá – xã hội tiếp tục được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác giảm nghèo tiếp tục đạt kết quả tốt, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,8%, giảm 7,1% so với năm 2018. Quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế – xã hội. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường; tình hình tư tưởng nhân dân ổn định, đồng thuận, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước. Đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 70 năm thành lập Đảng bộ huyện; việc chỉ đạo sáp nhập thôn, khu phố và sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã nhận được sự đồng tình, thống nhất cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, năm 2019 vẫn còn những tồn tại, hạn chế đó là: Tổng đàn gia súc giảm mạnh so với cùng kỳ; tình hình dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng lớn đến tâm lý của người chăn nuôi. Công tác quản lý tiến độ của chủ đầu tư còn hạn chế, còn một số công trình chậm tiến độ; một số khoản thu đạt thấp so với kế hoạch. Công tác quản lý đất đai một số xã còn hạn chế; phát triển doanh nghiệp tuy đạt kế hoạch của huyện nhưng chưa đạt chỉ tiêu tỉnh giao; phương án chuyển đổi mô hình chợ Yên Cát chậm tiến độ so với kế hoạch. Chất lượng giáo dục mũi nhọn không ổn định; một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên thiếu gương mẫu trong rèn luyện, tu dưỡng, vi phạm kỷ cương, kỷ luật. Các loại tội phạm như cờ bạc, cố ý gây thương tích, trộm cắp tài sản vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp; tai nạn giao thông tăng cả về số vụ, số người chết so với cùng kỳ. Việc xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết ở một số đảng bộ, chi bộ chưa kịp thời, hiệu quả chưa cao; công tác phát triển đảng viên mới không đạt kế hoạch; nội dung, chương trình kiểm tra, giám sát ở cấp ủy cơ sở còn chung chung, chưa chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực để kiểm tra, giám sát. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tuy đã được triển khai thực hiện nhưng chất lượng, hiệu quả chưa cao; việc nắm tình hình cơ sở ở nhiều ngành, đơn vị còn hạn chế.

Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém trên chủ yếu là do: Tinh thần, trách nhiệm, tính chủ động, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu một số ngành, địa phương chưa rõ nét, có việc chưa quyết liệt, thiếu nhạy bén, sáng tạo. Một số tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị chưa quan tâm đúng mức đến công tác quản lý cán bộ, đảng viên, chưa kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm. Phối hợp giữa một số ngành, cơ quan, đơn vị trong giải quyết công việc thiếu chặt chẽ, hiệu quả thấp. Kỷ luật, kỷ cương hành chính, năng lực, tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao.

Năm 2020 có vai trò hết sức quan trọng, là năm tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII nhiệm kỳ 2015-2020, diễn ra Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025; vì vậy cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở phải chủ động, khẩn trương, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ để hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; chỉ đạo, phát động mạnh mẽ các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện; tập trung vào các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm sau:

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2020

1. Mục tiêu

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh của hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất gắn với chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả; quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản xuất từ 17,6% trở lên; duy trì và nâng cao chất lượng các xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới; tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao đời sống nhân dân; tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; giữ vững quốc phòng – an ninh; tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, tạo thế và lực để huyện nhà phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn trong giai đoạn tiếp theo.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu năm 2020

2.1. Các chỉ tiêu về kinh tế (12 chỉ tiêu)

– Tốc độ tăng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) đạt 17,6%, trong đó: nông, lâm, thủy sản tăng 5,84%; công nghiệp – xây dựng tăng 21,57%; dịch vụ tăng 21,5%;

– Cơ cấu các ngành kinh tế: nông – lâm – thủy sản chiếm 22,3%; công nghiệp – xây dựng chiếm 41%; dịch vụ chiếm 36,7%;

– Tổng sản lượng lương thực 26.000 tấn trở lên;

– Giá trị sản phẩm 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản 55 triệu đồng;

– Giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 19 triệu USD;

– Huy động vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 700 tỷ đồng trở lên;

– Thu nhập bình quân đầu người/năm đạt 31 triệu đồng trở lên;

– Tỷ lệ tăng thu ngân sách so với tỉnh giao từ 9% trở lên;

– Xây dựng nông thôn mới: Phấn đấu có thêm 5 thôn đạt chuẩn nông thôn mới;

– Tỷ lệ đô thị hóa 5,56%;

– Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn (không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được cứng hoá 75% trở lên;

– Thành lập mới 15 danh nghiệp và 05 hợp tác xã trở lên;

2.2. Các chỉ tiêu về xã hội (10 chỉ tiêu)

– Tốc độ tăng dân số bình quân 1%;

– Số trường đạt chuẩn quốc gia: 01 trường;

– Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội 55%;

– Số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế: 01 xã;

– Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 12%;

– Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2% trở lên;

– Tỷ lệ lao động qua đào tạo 50%;

– Số người được giải quyết việc làm mới trong năm 1.200 người, trong đó: xuất khẩu lao động 250 người;

– Tỷ lệ người tham gia BHYT/tổng số dân đạt 88%;

– Tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 81% trở lên;

2.3. Các chỉ tiêu về môi trường và an ninh trật tự (4 chỉ tiêu)

– Tỷ lệ che phủ rừng 68,8% trở lên;

– Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch 85%;

– Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh 90%;

– Số xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự: 15 xã, thị trấn;

2.4. Chỉ tiêu về xây dựng Đảng (2 chỉ tiêu)

– Phấn đấu kết nạp mới 170 đảng viên trở lên;

– Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên.

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII; xây dựng, triển khai các chủ trương, định hướng lớn cho nhiệm kỳ 2020-2025

– Cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở phải tập trung cao nhất để lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, quyết tâm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch tất cả các chỉ tiêu đề ra trong năm 2020, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII.

– Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai kế hoạch và chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng ở tất cả các khâu, các bước để tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công. Đồng thời rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý và chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho Đại hội, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong toàn đảng bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức, chuẩn bị Đại hội đảm bảo dân chủ, khách quan, đúng quy định.

– Xây dựng, triển khai các chủ trương, định hướng lớn, kế hoạch trên các lĩnh vực giai đoạn 2020-2025 nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương, quyết tâm đưa huyện nhà phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, bền vững hơn.

2. Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tháo gỡ khó khăn nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển

– Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển dịch mạnh mẽ cơ cấu cây trồng, vật nuôi, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU về tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Nghị quyết số 13-NQ/TU về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nền nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao trên cơ sở lợi thế của từng địa phương. Quy hoạch, tập trung đất đai gắn với phát triển vùng nguyên liệu để thúc đẩy nông nghiệp phát triển. Nhân rộng các mô hình liên kết, hợp tác có hiệu quả giữa nông dân với doanh nghiệp trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, mở rộng các vùng chuyên canh cây ăn quả, vùng nguyên liệu cho các nhà máy chế biến. Quan tâm chỉ đạo bảo vệ, chăm sóc, thâm canh tăng năng xuất các loại cây công nghiệp. Nâng cao hiệu quả kinh tế lâm nghiệp, đẩy mạnh thực hiện trồng rừng gỗ lớn. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

– Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh trong phát triển chăn nuôi; triển khai thực hiện tốt các chính sách phát triển chăn nuôi; khôi phục đàn giàn gia súc lớn gắn với phát chăn nuôi tập trung theo hình thức trang trại, gia trại. Làm tốt công tác tiêm phòng cho gia súc, gia cầm, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên địa bàn; tập trung khống chế, ngăn chặn, xử lý hiệu quả bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

– Chỉ đạo thực hiện tốt công tác xã hội hóa, huy động hợp lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới. Tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các xã, thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo xây dựng vườn mẫu gắn với thực hiện Ngày Xây dựng nông thôn mới.

– Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường quảng bá lợi thế, tiềm năng, kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào cụm công nghiệp Xuân Hòa, Thượng Ninh gắn với giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho người dân. Thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp. Tăng cường quản lý xây dựng trong nhân dân, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản. Tiếp tục đề nghị Tổng công ty điện lực Miền Bắc sớm triển khai đầu tư Trạm biến áp 110 KV tại xã Hóa Quỳ.

3. Tăng cường quản lý thu ngân sách, điều hành chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả

– Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước; thực hiện đồng bộ, quyết liệt các biện pháp tăng thu, nhất là thu từ đấu giá đất và rà soát việc chuyển mục đích sử dụng đất; kiên quyết thu hồi các khoản nợ đọng và thực hiện đồng bộ các giải pháp để tăng thu ngân sách. Quan tâm công tác phát triển doanh nghiệp. Tổ chức điều hành ngân sách theo đúng quy định; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc sử dụng ngân sách.

– Thực hiện nghiêm các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Tăng cường quản lý chặt chẽ các hoạt động thu, chi ngân sách; điều hành ngân sách theo đúng quy định của Nhà nước. Chỉ đạo các ngân hàng thực hiện tốt chính sách cho vay, hỗ trợ lãi xuất đáp ứng nhu cầu vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

4. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường

– Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết của số 13-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm, kịp thời các tranh chấp, chồng lấn đất đai và công tác giải phóng mặt bằng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn.

– Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý nhà nước về môi trường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường tại các doanh nghiệp; kêu gọi, thu hút doanh nghiệp đầu tư hệ thống xử lý rác thải, nước sạch tại thị trấn Yên Cát. Thực hiện đồng bộ các giải pháp chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai.

5. Nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực văn hóa – xã hội; tăng cường đào tạo nghề, giải quyết việc làm; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội

– Chỉ đạo tuyên truyền kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện, các ngày lễ lớn của đất nước, trọng tâm là tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025. Phối hợp với Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức thành công Liên hoan văn hóa các dân tộc toàn tỉnh. Tập trung chỉ đạo các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn; siết chặt công tác quản lý cán bộ, giáo viên, tăng cường trách nhiệm, kỷ cương trường lớp học; rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường lớp học gắn với thực hiện hiệu quả Đề án tăng cường cơ sở vật chất các trường. Huy động tốt các nguồn lực để xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia.

– Triển khai thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân; tăng cường công tác y tế dự phòng, chủ động phòng ngừa dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; phấn đấu có thêm 01 xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế. Đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đến năm 2020.

Xem thêm: Flashcard 600 Từ Vựng Toeic Pdf ) 600 Từ Vựng Toeic Có Nghĩa Tiếng Việt

– Thực hiện đẩy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; quan tâm các đối tượng bảo trợ xã hội, người có công, gia đình chính sách, đồng bào dân tộc thiểu số. Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các chính sách dân tộc, miền núi; đẩy mạnh công tác giảm nghèo tại các xã vùng cao; nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng cường giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động.

6. Giữ vững quốc phòng – an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội

– Giữ vững ổn định an ninh, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra bị động, bất ngờ. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch, phương án đảm bảo tuyệt đối an toàn trong dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; ngăn chặn và đẩy lùi tệ nạn xã hội, nhất là cờ bạc, cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”, các hình thức “hụi”, “họ” trên địa bàn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, giảm thiểu tai nạn giao thông, xử lý nghiêm tình trạng học sinh vi phạm Luật an toàn giao thông.

– Duy trì tốt công tác tiếp dân, đặc biệt là trách nhiệm tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền ở cơ sở; nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngay từ cơ sở, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án dân sự; đảm bảo đúng người, đúng tội, không oan sai, bỏ lọt tội phạm.

7. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng

– Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tạo sự thống nhất trong Đảng bộ, đồng thuận trong xã hội. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, hoạt động của đội ngũ cộng tác viên, tổ dư luận xã hội trong việc tuyên truyền, nắm tình hình dịp diễn ra Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Đại hội Đảng các cấp.

– Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động bộ máy, cán bộ; lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các đơn vị yếu kém, thực hiện điều động, luân chuyển cán bộ gắn với sắp xếp tổ chức bộ máy, chuẩn bị nhân sự Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng các tổ công tác tham dự sinh hoạt với các chi bộ nông thôn. Tăng cường các giải pháp tạo nguồn, kết nạp đảng viên gắn với việc sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

– Tập trung kiểm tra, giám sát việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hiện chế độ tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng; đấu tranh phòng, chống tiêu cực, tham nhũng, lãng phí; chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Chủ động phát hiện, kiểm tra đảng viên, tổ chức đảng có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra, giám sát, giải quyết hiệu quả các đơn thư tố cáo đối với tổ chức đảng, đảng viên, đặc biệt là cán bộ trong nguồn quy hoạch cấp ủy, cán bộ chủ chốt nhiệm kỳ 2020-2025.

– Tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của khối dân vận cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả, linh hoạt, sáng tạo, sát với cơ sở; nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình cơ sở, tham mưu giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Quan tâm nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình tôn giáo trong dịp diễn ra Đại hội Đảng các cấp để định hướng, giải quyết kịp thời.

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền các cấp

– Chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức các kỳ họp HĐND huyện. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động, nhất là chất lượng các hoạt động giám sát, thực hiện các kết luận sau giám sát, chất vấn và trả lời chất vấn, tiếp xúc cử tri, chất lượng các kỳ họp… Đề cao trách nhiệm của Thường trực, các ban và Đại biểu HĐND; thực hiện nghiêm túc quy định tiếp dân của Thường trực HĐND và các đại biểu HĐND.

– Tiếp tục kiện toàn, sắp xếp bộ máy quản lý các phòng, ban thuộc UBND huyện; nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tăng cường công tác cải cách hành chính, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi tiêu cực, nhũng nhiễu với người dân và doanh nghiệp trong thực thi công vụ.

9. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội; nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước

– Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị – xã hội; tăng cường thực hiện giám sát và phản biện xã hội, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tập trung tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

– Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, các cơ chế, chính sách của huyện đến nhân dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, các cuộc vận động, chương trình phối hợp nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giao Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch để cụ thể hóa Nghị quyết này, chỉ đạo các ngành chức năng, các xã, thị trấn xây dựng các giải pháp tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

2. Các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị cấp huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình của địa phương, đơn vị mình cụ thể hóa thành các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

3. MTTQ và các đoàn thể xây dựng kế hoạch vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020.

4.

Xem thêm: tài liệu 123

Văn phòng Huyện ủy và các Ban của Huyện ủy theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy./.

Viết một bình luận