Cập Nhật Mẫu Kiểm Điểm Chuyển Sinh Hoạt Đảng, Bản Tự Kiểm Điểm Chuyển Sinh Hoạt Đảng

BAN TU KIEM DIEM DANG VIEN Theo huong dan so 27HDBTCTW ngay 25 thang 9 nam 2014 cua Ban to chuc Trung uong

Đang xem: Mẫu kiểm điểm chuyển sinh hoạt đảng

BAN TU KIEM DIEM DANG VIEN Theo huong dan so 27HDBTCTW ngay 25 thang 9 nam 2014 cua Ban to chuc Trung uong 4 5 0
ĐẢNG BỘ BAN QLDA THUỶ ĐIỆN 5 CHI BỘ 1 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN Kính gửi: − Chi ủy chi bộ ……… ; − Đảng uỷ ……………………. Tên tôi là:. Sinh ngày. Quê quán:. Trú quán:. Ngày vào Đảng: ……………, chính thức ngày …………… Qua quá trình sinh hoạt Đảng chi bộ ………., Đảng bộ ……………………… tôi nhận thấy có những ưu khuyết điểm sau: I. ƯU ĐIỂM 1. Về phẩm chất chính trị: − Lập trường tưởng kiên định, vững vàng đối với đường lối đổi mới của Đảng, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác-Lê nin và tưởng Hồ Chí Minh; − Chấp hành nghiêm chỉnh quan điểm, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; − Luôn tuyên truyền vận động gia đình và những người xung quanh thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; − Có ý thức và tinh thần học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực công tác, tham gia đầy đủ các lớp học chính trị. 2. Về đạo đức, lối sống, quan hệ quần chúng: − Có lối sống lành mạnh, giảm dị, tiết kiệm, không quan liêu, không tham nhũng; thực hiện nói phải đi đôi với làm. − Thực hiện tốt việc giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng trên cơ sở cương lĩnh chính trị và Điều lệ Đảng; − Thân thiện, đoàn kết, giúp đỡ những người xung quanh; biết lắng nghe và tiếp thu ý kiến của mọi người. 3. Về năng lực học tập, công tác: − Trong công việc, tôi luôn ý thức trách nhiệm của mình, luôn cố gắng hoàn thành công việc theo đúng thời gian quy định, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chung. − Luôn cố gắng trau dồi, học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn. 4.

Xem thêm: #027 Toán Rời Rạc Phương Pháp Đếm Nguyên Lý Dirichlet Toán Rời Rạc

Xem thêm: Bài Giảng Sản Khoa Y4 Tbl Sản Phụ Khoa Y6 2018 Pdf Free, Bài Giảng Sản Khoa Theo Module Tbl

Về thực hiện nhiệm vụ Đảng viên: − Phục tùng sự phân công, điều động của Đảng, của cơ quan đoàn thể trong công việc và trong sinh hoạt. − Chấp hành tốt những việc Đảng viên không được làm. − Không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, kỷ luật của cơ quan cũng như của địa phương nơi cư trú. − Sinh hoạt Đảng và đóng Đảng phí đầy đủ. II. NHƯỢC ĐIỂM: − Tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình còn hạn chế. − Trong công việc, nhiều lúc chưa sắp xếp công việc một cách khoa học, gây lãng phí về thời gian, ảnh hưởng đến thời gian hoàn thành công việc. Trên đây là những nội dung của bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt Đảng chi bộ …… , Đảng bộ …………… . Nay do yêu cầu công tác tôi xin được chuyển sinh hoạt Đảng tới Đảng bộ ……………… Kính mong chi ủy chi bộ ………… , Đảng ủy ……………………… tạo điều kiện cho tôi được chuyển đến đơn vị mới. Đến đơn vị mới tôi sẽ tiếp tục phấn đấu trên mọi lĩnh vực xứng đángđảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Buôn Ma Thuột, ngày tháng năm 20 Người viết . của bản tự kiểm điểm của tôi trong quá trình sinh hoạt Đảng chi bộ …… , Đảng bộ …………… . Nay do yêu cầu công tác tôi xin được chuyển sinh hoạt Đảng tới Đảng. ĐẢNG BỘ BAN QLDA THUỶ ĐIỆN 5 CHI BỘ 1 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM ĐẢNG VIÊN Kính gửi: − Chi ủy chi bộ ……… ; − Đảng uỷ …………………….

Viết một bình luận