Mẫu Kế Hoạch Giám Sát Của Hđnd Xã Ninh Hòa, Kế Hoạch Giám Sát Của Hđnd Quận Tây Hồ Năm 2020

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 10/KH-HĐND

Kiên Giang, ngày 06 tháng 02 năm 2020

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN GIÁM SÁT NĂM 2020 CỦA THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổchức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ sungLuật Tổ chức chính quyền địa phươngnăm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015,Nghị quyết số 231/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2019 về Chương trình giám sát năm2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng nhân dân xây dựng Kếhoạch thực hiện giám sát năm 2020, nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thực hiện tốt nội dung Chương trình giám sát năm 2020 theo nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnhđã đề ra.

Đang xem: Mẫu kế hoạch giám sát của hđnd xã

2. Tổ chức triển khai thực hiện các nộidung giám sát theo đúng quy trình quy định của pháp luật, phù hợp tình hình thựctế của địa phương.

3. Đảm bảo hoạt động giám sát giữahai kỳ họp của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân khôngchồng chéo về nội dung, thời gian và địa điểm giám sát; đồng thời các cơ quan,đơn vị thuộc đối tượng giám sát chủ động bố trí thời gian làm việc với các Đoàngiám sát.

II. GIÁM SÁT THƯỜNGXUYÊN

1. Đối với cácbáo cáo trình Hội đồng nhân dân tại kỳ họp

– Các Ban Hội đồng nhân dân chủ trì(theo lĩnh vực phụ trách), phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân thẩm tra cácbáo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, báo cáo công tác của các cơ quan tư pháp vàxây dựng báo cáo thẩm tra của Ban báo cáo Hội đồng nhân dân tại các kỳ họp theoquy định.

– Ngoài ra, tùy điều kiện và tìnhhình thực tế, Thường trực Hội đồng nhân dân sẽ đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh vàmột số sở, ngành báo cáo một số nội dung khác tại kỳ họp, Thường trực Hội đồngnhân dân sẽ giao các Ban thẩm tra (theo lĩnh vực phụ trách), báo cáo Hội đồngnhân dân tại kỳ họp theo quy định.

2. Đối với hoạt độngchất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn

Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnhchủ trì, tham mưu, phối hợp với các cơ quan hữu quan giúp Thường trực Hội đồngnhân dân nghiên cứu, tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạtđộng chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp; chuẩn bị, tổ chức hoạt động chấtvấn và xem xét việc trả lời chất vấn tại kỳ họp thường lệ giữa năm và cuối năm.Tổng hợp ý kiến chất vấn, tham mưu nhóm vấn đề chất vấn và thời gian tổ chức hoạtđộng chất vấn tại phiên họp thường kỳ của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

3. Đối với việcxem xét các văn bản quy phạm pháp luật

Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnhchủ trì, phối hợp với các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh vàVăn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi việc ban hành quyết định của Ủy bannhân dân tỉnh và nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp huyện, khi phát hiện dấuhiệu trái với Hiến pháp, Luật, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nướccấp trên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, đề xuất Thường trực Hội đồngnhân dân tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

4. Văn phòng Hộiđồng nhân dân tỉnh tham mưuThường trực Hội đồng nhân dân xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số231/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2019 về Chương trình giám sát năm 2020 của Hộiđồng nhân dân tỉnh, báo cáo Hội đồng nhân dân tại kỳ họp thường lệ giữa năm2021.

III. GIÁM SÁTCHUYÊN ĐỀ (Có bảng thống kê giám sát kèm theo)

1. Giám sát củaThường trực Hội đồng nhân dân

a) Giám sát việc thực hiện quy định củapháp luật về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh KiênGiang.

– Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: Ủyban nhân dân tỉnh; Sở Tài nguyên và Môi trường; Chi nhánh Văn phòng đăng ký quyềnsử dụng đất cấp huyện: Thành phố Rạch Giá, thành phố Hà Tiên, Phú Quốc, KiênLương.

– Thời gian tiến hành: Tháng 10 năm2020.

b) Thường trực Hội đồng nhân dân tổchức 01 phiên giải trình và 01 phiên chất vấn. Giao Văn phòng Hội đồng nhân dântỉnh tham mưu Thường trực Hội đồng nhân dân xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thểvề nội dung, đối tượng, cơ quan phối hợp chất vấn, giảitrình và thời gian tiến hành, trình Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định.

2. Thường trựcHội đồng nhân dân giao các Ban Hội đồng nhân dân thực hiện các nội dung giámsát cụ thể như sau:

2.1. Ban Kinh tế – Ngân sách

a) Giám sát tình hình thực hiện một sốđiều của Luật Phí và Lệ phí và các quy định của pháp luật có liên quan trên địabàn tỉnh Kiên Giang.

– Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát:Các Sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa và Thể thao,Công Thương, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường và Cục Thuế tỉnh.

– Thời gian thực hiện: Tháng 4 năm2020.

b) Giám sát tình hình thanh toán, quyếttoán và xử lý nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách nhà nướctrên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

– Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát:

+ Các sở, ngành cấp tỉnh: Tài chính,Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Giao thông Vận tải, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Giaothông, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành dân dụng và công nghiệp.

+ Cấp huyện: UBNDhuyện Hòn Đất, Kiên Hải, An Minh và Phú Quốc.

– Thời gian tiến hành: Giữa cuốitháng 9 năm 2020

2.2. Ban Văn hóa – Xã hội

a) Giám sát việc thực hiện Luật Di sảnvăn hóa trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

– Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: SởVăn hóa và Thể thao; Ủy ban nhân dân các huyện: Gò Quao, Hòn Đất, Châu Thành,Phú Quốc, Kiên Lương; một số di tích tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

– Thời gian tiến hành: Đầu tháng 3năm 2020.

Xem thêm: báo cáo thu hoạch thực tập sư phạm mầm non

b) Giám sát việc thực hiện Luật Quảngcáo trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

– Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: SởVăn hóa và Thể thao; Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh – Truyền hìnhtỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Rạch Giá, Hà Tiên, Giồng Riềng, TânHiệp; Ủy ban nhân dân một số xã, phường thuộc các huyện, thành phố nêu trên.

– Thời gian tiến hành: Đầu tháng 5năm 2020.

2.3. Ban Pháp chế

a) Giám sát việc thực hiện các quy địnhcủa pháp luật về giải quyết tin báo, tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố và thựchiện công tác điều tra của Công an tỉnh.

– Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát:Công an tỉnh; Công an các huyện, thành phố: Hà Tiên, Rạch Giá, Kiên Lương, GòQuao, An Minh, Phú Quốc và công an cấp xã thuộc các huyện, thành phố nêu trên.

– Thời gian tiến hành: Giữa cuốitháng 5 năm 2020.

b) Giám sát việc thực hiện quy định củapháp luật về thực hành quyền Công tố và Kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhândân.

– Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát:Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, huyệnGiang Thành, Hòn Đất, Tân Hiệp, Giồng Riềng, U Minh Thượng,Kiên Hải.

– Thời gian tiến hành: Tháng 8 năm2020.

2.4. Ban Dân tộc

a) Giám sát việc triển khai thực hiệnNghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ Quy địnhchính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.

– Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát:Ban Dân tộc tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; Ủyban nhân dân các huyện: Gò Quao, U Minh Thượng, Hòn Đất,Vĩnh Thuận.

– Thời gian tiến hành: Cuối tháng 3năm 2020.

b) Giám sát việc triển khai thực hiệnQuyết định 32/2016/QĐ-TTg ngày 08 tháng 8 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ vềban hành chính sách trợ giúp pháp lý cho người nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặcbiệt khó khăn giai đoạn 2016 – 2020 và hỗ trợ vụ việc tham gia tố tụng có tínhchất pháp lý hoặc điển hình.

– Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát: SởTư pháp, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Lao động – Thương binhvà Xã hội; Ủy ban nhân dân cấp huyện: Giang Thành, An Biên, Giồng Riềng, ChâuThành.

– Thời gian tiến hành: Đầu tháng 9năm 2020.

IV. TỔ CHỨC THỰCHIỆN

1. Các Ban Hội đồng nhân dân tỉnhtheo chức năng, nhiệm vụ và căn cứ kế hoạch này xây dựng kế hoạch thực hiệngiám sát cụ thể, đảm bảo theo đúng quy trình quy định của pháp luật, đạt chấtlượng và hiệu quả.

2. Các Tổ đại biểu và các vị đại biểuHội đồng nhân dân tỉnh tích cực nghiên cứu, nắm tình hình thực tế về các chuyênđề giám sát trên, tham gia đầy đủ các hoạt động giám sát khi được mời tham gia.

3. Các cơ quan, đơn vị chịu sự giámsát chuẩn bị báo cáo (theo đề cương của Đoàn giám sát) và chịu trách nhiệm về nộidung báo cáo, cung cấp tài liệu liên quan khi đoàn có yêu cầu và mời thành phầntham dự đầy đủ làm việc với Đoàn giám sát.

4. Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnhtham mưu, đảm bảo điều kiện phục vụ các hoạt động của Đoàn giám sát theo kế hoạchnày./.

Xem thêm: Present Simple Present Continuous Exercises Pdf, Present Continuous

Nơi nhận: – Thường trực Tỉnh ủy (b/c); – Thường trực HĐND tỉnh; – UBND tỉnh; – Các Ban của Tỉnh ủy; – Ủy ban MTTQ VN tỉnh; – Đoàn ĐBQH đơn vị tỉnh; – Các Ban HĐND tỉnh; – Đại biểu HĐND tỉnh; – Cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát; – Thường trực HĐND cấp huyện; – Lãnh đạo VP, các phòng và chuyên viên; – Lưu: VT.

TM. THƯỜNG TRỰC HĐND KT. CHỦ TỊCH PHÓ CHỦ TỊCH Nguyễn Hoàng Thăng

BẢNG THỐNG KÊ

SỐ LƯỢT THƯỜNG TRỰC VÀ CÁC BAN HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐẾNGIÁM SÁT TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CẤP HUYỆN VÀ TỈNH NĂM 2020

Viết một bình luận