Mẫu Hợp Đồng Khoan Giếng Hộ Gia Đình, Hợp Đồng Khoan Giếng

�>��”)���� !”#$%&��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������q`���bjbjqPqP8�::�.���������������`�`�`�`�$������|�|�|�|�|�|���4:�QSSSSSS$�hbw-��|�|���w��|�|�������|��|�Q��Q�����|�p� �s�c��`�������0��j�j�j��Vr��� �VVVww�VVV���������{��m����������������� H�P �NG M�UC�A H�P �NG CHIA S�N PH�M D�U KH�(Ban h�nh k�m theo Ngh� �nh s� 33/2013/N-CP ng�y 22 th�ng 4 nm 2013 c�a Ch�nh ph�)H�P �NG CHIA S�N PH�M D�U KH� GI�AT�P O�N D�U KH� VI�T NAMV�I& & & & & & & V�& & & & & & & �I V�I L� & & & & & & & & & C�NG H�A X� H�I CH� NGH(A VI�T NAMH� N�i, nm .........M�C L�CCH��NG I. �NH NGH(A, PH� L�C V� PH�M VI H�P �NG1.1. �NH NGH(A1.2. NGUY�N T�C C� B�N C�A H�P �NG1.3. QUY�N L�I THAM GIACH��NG II. TH�I H�N, CAM K�T C�NG VI�C T�I THI�U V� HO�N TR� DI�N T�CH H�P �NG2.1. TH�I H�N2.2. CAM K�T C�NG VI�C V� T�I CH�NH T�I THI�U2.3. HO�N TR� DI�N T�CHCH��NG III. �Y BAN QU�N L�CH��NG IV. CH��NG TR�NH C�NG T�C V� NG�N S�CHCH��NG V. QUY�N V� NGH(A V� CHUNG C�A C�C B�N5.1. NH� TH�U5.2. PETROVIETNAMCH��NG VI. PH�N B� D�U KH�6.1. PH�N B� D�U TH�6.2. PH�N B� KH� THI�N NHI�NCH��NG VII. THU�, PH� V� L� PH�CH��NG VIII. �NH GI� TR�, O L��NG V� X� L� D�U KH�8.1. �NH GI� TR� D�U TH�8.2. �NH GI� TR� KH� THI�N NHI�N, KH� THAN V� KH� �NG H�NH8.3. O L��NG D�U KH�8.4. L�CH TR�NH KHAI TH�C8.5. L�Y D�U V� TI�U TH� KH�CH��NG IX. HOA H�NG V� PH� T�I LI�UCH��NG X. �O T�O, TUY�N D�NG V� D�CH V�10.1. �O T�O10.2. TUY�N D�NG V� D�CH V�CH��NG XI. K� TO�N V� KI�M TO�N11.1. K� TO�N11.2. KI�M TO�NCH��NG XII. THAM GIA C�A PETROVIETNAM V� CHUY�N NH��NG12.1. THAM GIA C�A PETROVIETNAM12.2. CHUY�N NH��NGCH��NG XIII. THANH TO�N, TI�N T� V� H�I O�I13.1. THANH TO�N13.2. TI�N T� V� H�I O�ICH��NG XIV. S� H�U T�I S�N, T�I S�N THU� V� THU D�N14.1. S� H�U T�I S�N14.2. T�I S�N THU�14.3. THU D�NCH��NG XV. TR�NG T�I, MI�N TR� C� T�NH CH� QUY�N V� QUY�T �NH C�A CHUY�N GIA15.1. TR�NG T�I15.2. MI�N TR� C� T�NH CH� QUY�N15.3. QUY�T �NH C�A CHUY�N GIACH��NG XVI. CH�M D�T V� VI PH�MCH��NG XVII. TI�U TH� TRONG N��CCH��NG XVIII. �N �NH V� H�P NH�T18.1. �N �NH18.2. H�P NH�TCH��NG XIX. B�T KH� KH�NG19.1. C�C S� KI�N B�T KH� KH�NG19.2. �NH H��NG, TH�NG B�OCH��NG XX. NH�NG QUY �NH KH�C20.1. TH�NG B�O20.2. LU�T �P D�NG20.3. B�O HI�M20.4. NG��I I�U H�NH20.5. QUAN H� V� TR�CH NHI�M20.6. B�O M�TCH��NG XXI. I�U KHO�N THI H�NH21.1. HI�U L�C21.2. T�NH TO�N V�N21.3. S�A �I, B� SUNG21.4. M�U THU�N21.5. KH��C T�21.6. T�NH T�CH BI�T C�A C�C I�U KHO�N21.7. TH�NG C�O21.8. B�N G�CC�c Ph� l�c<Do c�c B�n th�a thu�n>Ph� l�c A: B�n � v� T�a � c�a Di�n t�ch H�p �ng;Ph� l�c B: Th� th�c K� to�n;Ph� l�c C: C�c th�ng tin c� b�n � c�p Gi�y Ch�ng nh�n �u t�.�H�P �NG CHIA S�N PH�M D�U KH� N�Y ��c k� k�t ng�y ... th�ng ... nm .... b�i v� gi�a:T�P O�N D�U KH� VI�T NAM, l� c�ng ty tr�ch nhi�m h�u h�n m�t th�nh vi�n, ho�t �ng v�i t� c�ch, l� c�ng ty d�u kh� qu�c gia, ��c th�nh l�p v� ho�t �ng theo ph�p lu�t c�a n��c C�ng h�a X� h�i Ch� ngh)a Vi�t Nam, c� tr� s� ng k� t�i s� 18 L�ng H�, Qu�n Ba �nh, Th�nh ph� H� N�i, n��c C�ng h�a X� h�i Ch� ngh)a Vi�t Nam (sau �y g�i t�t l� PETROVIETNAM ), l� b�n th� nh�t, v�<& & & & & & .>, <& & & & & & & & & .> ��c th�nh l�p v� ho�t �ng theo lu�t c�a <& & & & & ..> v� c� �a ch� ng k� t�i <& & & & & & ..> <sau �y g�i t�t l� "& & & & & ..">. <& .> v� <& .> sau �y ��c g�i chung l� NH� TH�U v� ri�ng l� B�n Nh� th�u , l� b�n th� hai.C�c b�n th� nh�t v� th� hai sau �y ��c g�i ri�ng l� B�n v� g�i chung l� C�c B�n t�y theo ng� c�nh.CN C�X�t r�ng, PETROVIETNAM c� quy�n ��c quy �nh t�i i�u 14 c�a Lu�t D�u kh� v� NH� TH�U mong mu�n k� k�t H�p �ng Chia s�n ph�m d�u kh� � ti�n h�nh c�c ho�t �ng t�m ki�m thm d�, th�m l��ng, ph�t tri�n v� khai th�c d�u kh� trong Di�n t�ch H�p �ng.X�t r�ng, C�c B�n mong mu�n x�c l�p c�c i�u kho�n v� i�u ki�n c�a H�p �ng n�y ph� h�p v�i Lu�t D�u kh� � �t ��c c�c m�c ti�u v� m�c �ch ��c � ra trong H�p �ng n�y.Nay, v� v�y, C�c B�n th�a thu�n nh� sau:Ch��ng I�NH NGH(A, PH� L�C V� PH�M VI H�P �NGi�u 1.1. �nh ngh)aC�c thu�t ng� ��c s� d�ng trong H�p �ng v� c�c Ph� l�c c�a H�p �ng n�y, ph� h�p v�i quy �nh c�a Lu�t D�u kh�, s� c� ngh)a nh� ��c quy �nh d��i �y:1.1.1. B�t Kh� kh�ng ��c �nh ngh)a t�i Ch��ng XIX.1.1.2. B�n ��c gi�i th�ch trong ph�n m� �u c�a H�p �ng n�y v�/ho�c nh�ng ng��i k� th�a v�/ho�c b�n nh�n chuy�n nh��ng h�p ph�p c�a h�.1.1.3. B�n N��c ngo�i l� b�t k� c� nh�n v�/ho�c ph�p nh�n n�o ��c th�nh l�p v� ng k� theo ph�p lu�t n��c ngo�i t�o th�nh NH� TH�U v�/ho�c nh�ng ng��i k� th�a v�/ho�c b�n nh�n chuy�n nh��ng h�p ph�p c�a h�, tr� PETROVIETNAM v� c�c Chi nh�nh c�a PETROVIETNAM.1.1.4. C�c B�n ��c gi�i th�ch trong ph�n m� �u c�a H�p �ng n�y v�/ho�c nh�ng ng��i k� th�a v�/ho�c nh�n chuy�n nh��ng h�p ph�p c�a h�.1.1.5. Chu�n m�c K� to�n Vi�t Nam (VAS) l� c�c chu�n m�c k� to�n ��c s� d�ng ph� bi�n v� ��c ch�p nh�n r�ng r�i trong th�ng l� k� to�n � Vi�t Nam.1.1.6. Chi ph� Ho�t �ng D�u kh� l� m�i ch� ti�u do NH� TH�U th�c hi�n v� g�nh ch�u � ti�n h�nh Ho�t �ng D�u kh� theo H�p �ng n�y, ��c x�c �nh ph� h�p v�i th� th�c k� to�n ��c n�u trong Ph� l�c B v� ��c thu h�i ph� h�p v�i c�c i�u 6.1.2, 6.2.2 v� i�u 11.2.2.1.1.7.   Ch�nh ph� l� Ch�nh ph� n��c C�ng h�a X� h�i Ch� ngh)a Vi�t Nam, bao g�m c�c b�, c� quan ngang b�.1.1.8. Chuy�n gia l� chuy�n gia ��c ch� �nh ph� h�p v�i i�u 15.3.1.1.9. Ch��ng tr�nh C�ng t�c v� Ng�n s�ch l� ch��ng tr�nh chi ti�t Ho�t �ng D�u kh� ��c l�p theo H�p �ng n�y cho m�i Nm v�i ng�n s�ch d� ki�n t��ng �ng ��c quy �nh trong Ch��ng IV.1.1.10. Ch��ng c� ngh)a l� ch��ng c�a H�p �ng n�y.1.1.11. C� � i�u h�nh Sai l� b�t k� h�nh �ng n�o ho�c s� b� qua kh�ng h�nh �ng b�i b�t k� nh�n vi�n n�o c�a NH� TH�U do c� t�nh g�y n�n, do coi th��ng ho�c ch� � d�n �n c�c h�u qu� c� h�i c� th� x�y ra �i v�i an to�n v� t�i s�n c�a c� nh�n ho�c th�c th� kh�c li�n quan �n Ho�t �ng D�u kh� ��c ti�n h�nh ho�c s� ��c ti�n h�nh theo H�p �ng n�y m� NH� TH�U � � bi�t, ho�c l� ra ph�i bi�t.1.1.12. Chi nh�nh ho�c C�ng ty Chi nh�nh l� m�t t� ch�c ho�c c� nh�n n�o kh�c m� (i) chi ph�i b�t k� m�t B�n n�o trong H�p �ng n�y ho�c (ii) ch�u s� chi ph�i c�a b�t k� B�n n�o trong H�p �ng n�y ho�c (iii) ch�u s� chi ph�i c�a m�t t� ch�c hay c� nh�n m� chi ph�i b�t k� B�n n�o trong H�p �ng n�y. Chi ph�i � �y ��c hi�u l� quy�n s� h�u t� tr�n nm m��i ph�n trm (50%) quy�n bi�u quy�t c�a t� ch�c, c� nh�n � ho�c c� quy�n tr�c ti�p hay gi�n ti�p b� nhi�m t�t c� ho�c a s� c�c th�nh vi�n ban i�u h�nh c�a Chi nh�nh.1.1.13. ”D�u kh� l� d�u th�, kh� thi�n nhi�n v� hydrocarbon � th� kh�, l�ng, r�n ho�c n�a r�n trong tr�ng th�i t� nhi�n, k� c� kh� than v� c�c ch�t t��ng t� kh�c k�m theo hydrocarbon, nh�ng kh�ng bao g�m than, � phi�n s�t, bitum ho�c c�c kho�ng s�n kh�c c� th� chi�t xu�t ��c d�u.1.1.14. D�u L�i l� ph�n s�n l��ng D�u Th� c�n l�i sau khi tr� i D�u Thu� T�i nguy�n v� D�u Thu h�i Chi ph� t� S�n l��ng D�u Th�c theo quy �nh t�i i�u 6.1.1.1.15. ”D�u Th�” l� hydrocarbon � th� l�ng trong tr�ng th�i t� nhi�n, asphalt, ozokerite ho�c hydrocarbon l�ng thu ��c t� Kh� thi�n nhi�n b�ng ph��ng ph�p ng�ng t� ho�c chi�t xu�t.1.1.16. D�u Thu h�i Chi ph� v� Kh� Thu h�i Chi ph� l� m�t ph�n S�n l��ng D�u Th�c ho�c S�n l��ng Kh� Th�c, t�y t�ng tr��ng h�p, m� t� � NH� TH�U th�c hi�n thu h�i chi ph� theo quy �nh t�i c�c i�u 6.1.2 v� i�u 6.2.2.1.1.17. D�u Thu� T�i nguy�n l� D�u Th� ��c ph�n b� t� S�n l��ng D�u Th�c � ho�n th�nh c�c ngh)a v� Thu� T�i nguy�n theo quy �nh t�i i�u 6.1.1.1.1.18. Di�n t�ch H�p �ng l� di�n t�ch h�p �ng ban �u v�i t�a � ��c x�c �nh v� m� t� trong Ph� l�c A v� s� ��c i�u ch�nh t�y t�ng th�i i�m ph� h�p v�i c�c quy �nh t�i i�u 2.3.1.1.19. Di�n t�ch Ph�t tri�n l� ph�n c�a Di�n t�ch H�p �ng ��c gi� l�i � ph�t tri�n m�t Ph�t hi�n Th��ng m�i ��c x�c �nh r� h�n t�i c�c i�u 2 1.3 v� 2.3.4.1.1.20. Di�n t�ch Ph�t tri�n Treo ��c gi�i th�ch t�i i�u 4.6.1.1.21. i�m Giao nh�n l� i�m m� t�i � D�u kh� ch�m m�t b�ch ngo�i c�a t�u d�u ho�c ph��ng ti�n t�ng ch�a d�ng � l�y ho�c ti�u th� D�u kh� ho�c nh�ng i�m kh�c theo th�a thu�n c�a C�c B�n.1.1.22. i�u ngh)a l� i�u c�a H�p �ng n�y.1.1.23. � la M� ho�c USD l� �ng ti�n h�p ph�p c�a H�p ch�ng qu�c Hoa K�.1.1.24. �ng ho�c VN l� �ng ti�n h�p ph�p c�a n��c C�ng h�a X� h�i Ch� ngh)a Vi�t Nam.1.1.25. Gi� Th� tr��ng l� gi� D�u Th� ��c l�y ho�c ti�u th� b�i c�c B�n Nh� th�u t�i i�m Giao nh�n nh� ��c x�c �nh cho t�t c� c�c m�c �ch theo H�p �ng n�y v� ph� h�p v�i i�u 8.1.1.1.26. Giai o�n T�m ki�m Thm d� l� giai o�n trong � Ho�t �ng T�m ki�m Thm d� ��c ti�n h�nh trong c�c giai o�n nh� ph� h�p v�i c�c quy �nh chi ti�t t�i i�u 2.1.1.1.1.27. Gi�y Ch�ng nh�n �u t� l� gi�y ch�ng nh�n �u t� do B� C�ng Th��ng c�p �i v�i H�p �ng n�y v� c�c s�a �i, b� sung (n�u c�).1.1.28. Gi�ng l� m�t gi�ng ��c khoan v�o l�ng �t nh�m m�c �ch t�m ki�m thm d�, th�m l��ng v� khai th�c D�u kh�.1.1.29. Gi�ng Ph�t tri�n” l� Gi�ng ��c khoan v�o v�a s�n ph�m, t�ng s�n ph�m hay m� � ti�n h�nh c�c ho�t �ng sau �y: Khai th�c s�n ph�m ho�c ch�t l�u; quan s�t, theo d�i �ng th�i c�a v�a s�n ph�m; b�m �p ch�t l�u v�o v�a ho�c t�ng s�n ph�m; b�m th�i ch�t l�u v�o gi�ng.1.1.30. Gi�ng Thm d� ngh)a l� Gi�ng T�m ki�m ho�c Gi�ng Th�m l��ng.1.1.31. Gi�ng Th�m l��ng l� Gi�ng ��c khoan � thu th�p th�ng tin v� quy m� tr� l��ng v� t�nh ch�t c�a v�a s�n ph�m, t�ng s�n ph�m hay c�a m�.1.1.32. Gi�ng T�m ki�m l� Gi�ng (d� l� gi�ng kh� hay gi�ng Ph�t hi�n) ��c khoan trong Di�n t�ch H�p �ng nh�m t�m ki�m m�t t�ch t� D�u kh� trong m�t c�u t�o ho�c c�c c�u t�o kh�c bi�t v�i b�t k� c�u t�o n�o � ��c NH� TH�U khoan tr��c �y v� ph� h�p v�i ph��ng �n khoan ��c PETROVIETNAM ph� duy�t.1.1.33.   Ho�t �ng D�u kh� l� Ho�t �ng T�m ki�m Thm d�, Ho�t �ng Ph�t tri�n, Ho�t �ng Khai th�c v� Ho�t �ng Thu d�n, k� c� c�c ho�t �ng ph�c v� tr�c ti�p cho c�c ho�t �ng n�y.1.1.34. Ho�t �ng Khai th�c l� ho�t �ng ��c NH� TH�U ti�n h�nh nh�m m�c �ch khai th�c D�u kh� trong Di�n t�ch H�p �ng, bao g�m: Vi�c v�n h�nh v� b�o d��ng c�c ph��ng ti�n, thi�t b� c�n thi�t; l�p l�ch tr�nh, i�u khi�n, o l��ng, th� v�a v� g�i d�ng; thu gom, x� l�, t�ng tr� v� v�n chuy�n D�u Th�, Kh� �ng h�nh v� Kh� Thi�n nhi�n t� b� ch�a D�u kh� �n i�m Giao nh�n.1.1.35. Ho�t �ng Ph�t tri�n l� ho�t �ng ��c ti�n h�nh nh�m m�c �ch ph�t tri�n c�c t�ch t� D�u kh� trong Di�n t�ch Ph�t tri�n. Ho�t �ng Ph�t tri�n bao g�m, nh�ng kh�ng gi�i h�n �: C�c nghi�n c�u v� kh�o s�t m�, �a ch�t v� �a v�t l�; khoan, th� v�a, ho�n thi�n gi�ng, t�i ho�n thi�n gi�ng khoan l�i c�c Gi�ng Ph�t tri�n, khoan v� ho�n thi�n c�c Gi�ng Khai th�c; l�p k� ho�ch, thi�t k�, x�y d�ng v� k� k�t h�p �ng � v�n chuy�n v� l�p �t c�c ��ng �ng thu gom s�n ph�m, l�p �t c�c ph��ng ti�n v� thi�t b� ngo�i kh�i, tr�n, b�, c�c b� chi�t t�ch, b�n ch�a, m�y b�m, h�t nh�n t�o, c�c ph��ng ti�n thi�t b� khai th�c, thu gom, b�m �p kh�c v� c�c ho�t �ng li�n quan c�n thi�t � khai th�c, ch� bi�n, x� l�, v�n chuy�n, t�ng tr�, giao nh�n D�u kh� v� c�c ho�t �ng kh�c c�n thi�t cho vi�c ph�t tri�n t�ch t� D�u kh� m�t c�ch an to�n v� hi�u qu�.1.1.36. Ho�t �ng Thu d�n l� ph� b�, d� i, ph� h�y, ho�n c�i c�c cn c� nh�n t�o, c�ng tr�nh, k�t c�u do NH� TH�U x�y d�ng li�n quan �n Ho�t �ng D�u kh� ph� h�p v�i quy �nh t�i i�u 14.3.1.1.37. Ho�t �ng T�m ki�m Thm d� l� ho�t �ng ��c ti�n h�nh ph� h�p v�i H�p �ng n�y nh�m m�c �ch ph�t hi�n c�c t�ch t� D�u kh�, th�m l��ng ph�m vi v� tr� l��ng c�a t�ch t� D�u kh� �, c�c �c t�nh c�a (c�c) t�ng ch�a li�n quan v� c�c tr�ng th�i bi�n �i c�a ch�ng c� th� x�y ra khi ��c khai th�c. Ho�t �ng T�m ki�m Thm d� c� th� bao g�m nh�ng kh�ng gi�i h�n �: C�c kh�o s�t �a ch�t, �a v�t l�, �a h�a, kh�o s�t tr�n kh�ng v� c�c kh�o s�t kh�c, c�c ph�n t�ch v� c�c nghi�n c�u; khoan, khoan s�u th�m, khoan xi�n, �ng gi�ng, th� v�a, ho�n thi�n gi�ng, ho�n thi�n l�i gi�ng, khoan l�i gi�ng, h�y c�c Gi�ng Thm d�, l�y m�u v� th� �a t�ng, th� v�a c�c Gi�ng � v� t�t c� c�c c�ng vi�c li�n quan t�i c�c ho�t �ng �.1.1.38. H�p �ng l� H�p �ng Chia s�n ph�m d�u kh� n�y v� c�c Ph� l�c k�m theo c�ng v�i c�c s�a �i, b� sung ph� h�p v�i ph�p lu�t Vi�t Nam v� H�p �ng n�y.1.1.39. K� ho�ch Ph�t tri�n l� k� ho�ch do NH� TH�U l�p � ph�t tri�n m�t Ph�t hi�n Th��ng m�i theo quy �nh t�i i�u 4.3 ��c PETROVIETNAM th�ng qua v� tr�nh c�p c� th�m quy�n ph� duy�t � ti�n h�nh c�c ho�t �ng x�y d�ng c�ng tr�nh, l�p �t thi�t b� v� khai th�c v�a s�n ph�m, t�ng s�n ph�m ho�c m�.1.1.40. Khai th�c Th��ng m�i l� khai th�c D�u kh� t� m�t Ph�t hi�n Th��ng m�i v� giao nh�n D�u kh� � t�i i�m Giao nh�n theo m�t ch��ng tr�nh khai th�c v� ti�u th� �nh k� sau khi K� ho�ch Ph�t tri�n c�a Ph�t hi�n Th��ng m�i � ��c ph� duy�t.1.1.41. Kh� �ng h�nh l� hydrocarbon � th� kh� ��c t�ch ra trong qu� tr�nh khai th�c v� x� l� D�u Th�.1.1.42. Kh� L�i l� ph�n S�n l��ng Kh� Th�c c�n l�i sau khi tr� i Kh� Thu� T�i nguy�n v� Kh� Thu h�i Chi ph� theo quy �nh t�i i�u 6.2.1.1.43. Kh� Thi�n nhi�n l� hydrocarbon � th� kh�, khai th�c t� gi�ng khoan, bao g�m c� kh� �m, kh� kh�, kh� �u gi�ng v� kh� c�n l�i sau khi chi�t xu�t hydrocarbon l�ng t� kh� �m.1.1.44. Kh� Than l� hydrocacbon, th�nh ph�n ch�nh l� methane � th� kh� ho�c l�ng, ��c ch�a trong c�c v�a than ho�c trong c�c v�a ch�a l�n c�n.1.1.45. Kh� Thu� T�i nguy�n l� s�n l��ng Kh� Th�c ��c ph�n b� � ho�n th�nh c�c ngh)a v� Thu� T�i nguy�n theo i�u 6.2.1.1.1.46. LIBOR l� l�i su�t ch�o Li�n Ng�n h�ng Lu�n �n �i v�i ti�n g�i � la M� cho th�i h�n ba (3) th�ng ��c c�ng b� tr�n T�p ch� Wall Street ho�c Th�i b�o T�i ch�nh Lu�n �n cho ng�y li�n quan. N�u m�t l�i su�t kh�ng ��c c�ng b� cho ng�y li�n quan th� l�i su�t ��c c�ng b� �u ti�n sau � s� ��c �p d�ng.1.1.47. L�ch tr�nh Khai th�c l� b�n t�m t�t k� ho�ch khai th�c D�u Th� theo Th�ng m�i Ng�y ho�c s�n l��ng Kh� Thi�n nhi�n theo M�t Kh�i m�i Ng�y, ��c NH� TH�U chu�n b�, ��c �y ban Qu�n l� ch�p thu�n v� PETROVIETNAM ph� duy�t ph� h�p v�i Ch��ng tr�nh C�ng t�c v� Ng�n s�ch cho Ho�t �ng Ph�t tri�n v� Khai th�c trong m�i Di�n t�ch Ph�t tri�n.1.1.48. Lu�t D�u kh� l� Lu�t D�u kh� Vi�t Nam do Qu�c h�i n��c C�ng h�a X� h�i Ch� ngh)a Vi�t Nam th�ng qua ng�y 06 th�ng 7 nm 1993, c� hi�u l�c thi h�nh k� t� ng�y 01 th�ng 9 nm 1993 v� c�c b� sung, s�a �i sau �; c�c vn b�n quy �nh chi ti�t v� h��ng d�n thi h�nh Lu�t D�u kh� v� c�c s�a �i, b� sung sau �.1.1.49. Lu�t �u t� l� Lu�t �u t� do Qu�c h�i n��c C�ng h�a X� h�i Ch� ngh)a Vi�t Nam th�ng qua ng�y 29 th�ng 11 nm 2005, c� hi�u l�c thi h�nh k� t� ng�y 01 th�ng 7 nm 2006 v� c�c b� sung, s�a �i sau �; c�c vn b�n quy �nh chi ti�t v� h��ng d�n thi h�nh Lu�t �u t� v� c�c s�a �i, b� sung sau �.1.1.50. M�t Kh�i l� m�t m�t kh�i Kh� Thi�n nhi�n � �p su�t kh� quy�n m�t trm linh m�t ph�y ba hai nm (101,325) kilopascals v� t�i nhi�t � 15 � Celsius (15�C).1.1.51. Nm l� kho�ng th�i gian m��i hai (12) th�ng li�n t�c b�t �u t� m�ng 1 th�ng M�t v� k�t th�c v�o ng�y 31 th�ng M��i Hai theo D��ng l�ch.1.1.52. Nm H�p �ng l� kho�ng th�i gian m��i hai (12) th�ng li�n ti�p theo D��ng l�ch b�t �u t� Ng�y Hi�u l�c c�a H�p �ng n�y.1.1.53. Ng�y l� m�t ng�y theo D��ng l�ch.1.1.54. Ng�y Hi�u l�c l� ng�y B� C�ng Th��ng c�p Gi�y Ch�ng nh�n �u t� �i v�i H�p �ng n�y.1.1.55. Ng�y Khai th�c �u ti�n l� ng�y sau ng�y th� ba m��i (30) k� t� khi D�u kh� ��c khai th�c t� Di�n t�ch H�p �ng, th�ng qua m�t h� th�ng khai th�c bao g�m nh�ng kh�ng gi�i h�n: M�t ho�c nhi�u Gi�ng Ph�t tri�n ��c n�i v�o m�t t�u n�i ch�a s�n ph�m trung chuy�n ho�c th�ng qua ��ng �ng t�i m�t tr�m t�ng ch�a v� xu�t kh�u tr�n b�, nh�ng ngo�i tr� b�t k� c�c l�n th� gi�ng d�i h�n n�o.1.1.56. Ng�y L�m vi�c l� b�t k� ng�y n�o m� trong � c�c ng�n h�ng th��ng m�i t�i Vi�t Nam th�ng th��ng m� c�a � giao d�ch �y �; v� m�c �ch c�a vi�c x�c �nh l�i su�t LIBOR , Ng�y L�m vi�c l� b�t k� ng�y n�o m� c�c ng�n h�ng th��ng m�i t�i Anh Qu�c th�ng th��ng m� c�a � giao d�ch �y �.1.1.57. Ng�n s�ch l� ��c t�nh to�n b� chi ph� c�n thi�t � ti�n h�nh Ho�t �ng D�u kh� theo m�t ch��ng tr�nh c�ng t�c � ��c ph� duy�t.1.1.58. Ng��i i�u h�nh l� m�t B�n Nh� th�u hay m�t th�c th� ��c ch� �nh t�i i�u 20.4 � thay m�t cho NH� TH�U th�c hi�n c�c Ho�t �ng D�u kh� v� ngh)a v� theo H�p �ng n�y.1.1.59. NH� TH�U ho�c B�n Nh� th�u c� ngh)a nh� ��c gi�i th�ch trong o�n �u c�a H�p �ng n�y v�/ho�c nh�ng ng��i k� th�a v�/ho�c b�n nh�n chuy�n nh��ng h�p ph�p c�a B�n �, v� ph� h�p v�i Ch��ng XII, c� th� bao g�m c� Chi nh�nh do PETROVIETNAM ch� �nh.1.1.60. Nh�n vi�n i�u h�nh Cao c�p ngh)a l� b�t k� nh�n vi�n i�u h�nh n�o c�a NH� TH�U, c� ch�c nng nh� m�t c�n b� qu�n l�, gi�m s�t vi�n ho�c qu�n l� vi�n ��c b� nhi�m, c� tr�ch nhi�m ho�c ph� tr�ch vi�c khoan, x�y d�ng ho�c khai th�c t�i hi�n tr��ng v� c�c ho�t �ng li�n quan, ho�c b�t k� ho�t �ng th�c �a n�o kh�c v� b�t k� nh�n vi�n n�o c�a NH� TH�U c� v� tr� qu�n l� ngang b�ng ho�c cao h�n gi�m s�t vi�n ho�c qu�n l� vi�n ��c n�u � tr�n.1.1.61. Ph�t hi�n l� b�t k� ph�t hi�n m�t t�ch t� D�u kh� n�o m� theo quan i�m c�a NH� TH�U, c� ti�m nng khai th�c v�i kh�i l��ng th��ng m�i.1.1.62. Ph�t hi�n Th��ng m�i l� m�t Ph�t hi�n D�u kh� ho�c m�t t�ch t� hydrocarbon m� theo quan i�m ri�ng c�a NH� TH�U c� th� khai th�c m�t c�ch kinh t�.1.1.63. Qu� l� kho�ng th�i gian ba (3) th�ng D��ng l�ch li�n ti�p b�t �u t� ng�y 01 th�ng M�t, ng�y 01 th�ng T�, ng�y 01 th�ng B�y v� ng�y 01 th�ng M��i.1.1.64. Quy ch� khai th�c d�u kh� l� Quy ch� khai th�c d�u kh� ��c ban h�nh k�m theo Quy�t �nh s� 84/2010/Q-TTg ng�y 15 th�ng 12 nm 2010 c�a Th� t��ng Ch�nh ph� v� c�c s�a �i, b� sung.1.1.65. Quy�n l�i Tham gia l� t� l� ph�n trm quy�n l�i tr�n v�n t�y t�ng th�i i�m trong H�p �ng n�y �i v�i m�i B�n Nh� th�u v� t�t c� c�c quy�n, quy�n l�i, ngh)a v� v� tr�ch nhi�m t��ng �ng do m�i B�n Nh� th�u n�m gi� theo H�p �ng n�y.1.1.66. S�n l��ng D�u Th�c l� s�n l��ng D�u Th� khai th�c v� thu ��c t� Di�n t�ch H�p �ng, ��c o v� giao nh�n t�i i�m Giao nh�n v� kh�ng bao g�m b�t k� l��ng D�u Th� n�o ��c s� d�ng v� m�c �ch Ho�t �ng D�u kh� ho�c nh�ng ti�u hao th�ng th��ng trong Ho�t �ng D�u kh�.1.1.67. S�n l��ng Kh� Th�c l� s�n l��ng Kh� Thi�n nhi�n khai th�c v� thu ��c t� Di�n t�ch H�p �ng, ��c o v� giao nh�n t�i i�m Giao nh�n v� kh�ng bao g�m b�t k� l��ng Kh� Thi�n nhi�n n�o ��c �a tr� l�i m� ho�c ��c d�ng ho�c ��c �t v� m�c �ch Ho�t �ng D�u kh� ho�c nh�ng ti�u hao th�ng th��ng trong Ho�t �ng D�u kh�.1.1.68. Th�ng/Ng�y l� s� Th�ng D�u Th� khai th�c m�i Ng�y.1.1.69. Th� th�c K� to�n l� t�i li�u m� t� c�ch th�c ghi ch�p s� s�ch v� h�ch to�n k� to�n trong qu� tr�nh tri�n khai Ho�t �ng D�u kh� v� m�c �ch c�a H�p �ng n�y v� ph� h�p VAS, ��c x�c �nh trong Ph� l�c B.1.1.70. Th�a Thu�n Mua B�n Kh� l� th�a thu�n quy �nh vi�c ti�u th� Kh� Thi�n nhi�n ��c khai th�c ph� h�p v�i t�ng K� ho�ch Ph�t tri�n m� kh�, nh� ��c quy �nh t�i i�u 8.5.1.1.71. Th�a thu�n i�u h�nh Chung l� th�a thu�n quy �nh vi�c qu�n l� c�c ho�t �ng c�a NH� TH�U v� quy �nh c�c quy�n v� ngh)a v� t��ng �ng v�i Quy�n l�i Tham gia c�a m�i B�n Nh� th�u trong qu� tr�nh tri�n khai Ho�t �ng D�u kh�.1.1.72. Th�a thu�n L�y D�u l� th�a thu�n quy �nh vi�c l�y v� giao nh�n D�u Th� ��c khai th�c ph� h�p v�i K� ho�ch Ph�t tri�n m� d�u, nh� ��c quy �nh t�i i�u 8.5.1.1.73. Th�ng l� C�ng nghi�p D�u kh� Qu�c t� ��c Ch�p nh�n Chung l� c�c nguy�n t�c � ��c ch�p nh�n v� s� d�ng ph� bi�n � ti�n h�nh c�c ho�t �ng d�u kh� tr�n th� gi�i, n�i c� c�c i�u ki�n ho�t �ng v� m�i tr��ng t��ng t�.1.1.74. Th�ng tin M�t l� c�c t�i li�u, th�ng tin k� thu�t, c�ng ngh� v� th��ng m�i thu�c s� h�u c�a NH� TH�U c� ��c sau Ng�y Hi�u l�c bao g�m nh�ng kh�ng gi�i h�n � t�t c� c�c b�ng s�ng ch�, s� h�u tr� tu�, b� quy�t k� thu�t, thi�t k�, � t��ng, Ch��ng tr�nh C�ng t�c v� Ng�n s�ch, b�o c�o t�i ch�nh, h�a �n, th�ng tin b�n h�ng v� gi� c�, c�c d� li�u li�n quan �n kh� nng khai th�c, ti�p th� v� d�ch v� m� NH� TH�U chu�n b� sau Ng�y Hi�u l�c li�n quan �n Ho�t �ng D�u kh� v� c�c i�u kho�n v� i�u ki�n c�a H�p �ng n�y.1.1.75. Thu� T�i nguy�n l� kho�n thu b�ng ti�n m�t ho�c b�ng s�n ph�m, t�y theo-S� l�a ch�n c�a Ch�nh ph�, ��c c�c B�n Nh� th�u n�p ph� h�p v�i i�u 6.1.1 v� i�u 6.2.1 � ��c quy�n khai th�c D�u kh� t� Di�n t�ch H�p �ng.1.1.76. Th�ng l� m�t �n v� o D�u Th� b�ng m�t trm nm m��i t�m ph�y ch�n t�m b�y (158,987) l�t � �p su�t kh� quy�n m�t trm linh m�t ph�y ba hai nm (101,325) kilopascal v� � nhi�t � m��i lm � Celsius (15�C).1.1.77. �y ban Qu�n l� l� �y ban qu�n l� ��c th�nh l�p theo quy �nh t�i Ch��ng III.i�u 1.2. Nguy�n t�c c� b�n c�a h�p �ng1.2.1. H�p �ng n�y l� H�p �ng Chia s�n ph�m d�u kh� ph� h�p v�i quy �nh c�a Lu�t D�u kh�, c� hi�u l�c ph� h�p v�i Lu�t �u t�, Lu�t D�u kh� v� c�c vn b�n quy ph�m ph�p lu�t kh�c c� li�n quan t�i Vi�t Nam.1.2.2. H�p �ng n�y x�c l�p c�c nguy�n t�c v� i�u ki�n, theo � NH� TH�U ��c trao �c quy�n ti�n h�nh Ho�t �ng D�u kh� nh�m t�m ki�m thm d�, th�m l��ng, ph�t tri�n v� khai th�c D�u kh� trong Di�n t�ch H�p �ng v� c�c ho�t �ng kh�c c� li�n quan bao g�m quy�n xu�t kh�u, b�n ho�c �nh o�t d�u kh� theo quy �nh c�a H�p �ng.1.2.3. NH� TH�U c� ngh)a v� ti�n h�nh Ho�t �ng D�u kh� b�ng chi ph� c�a m�nh m�t c�ch an to�n v� hi�u qu� v� t� ch�u r�i ro, ph� h�p v�i quy �nh c�a H�p �ng n�y, lu�t ph�p Vi�t Nam v� Th�ng l� C�ng nghi�p D�u kh� Qu�c t� ��c Ch�p nh�n Chung.1.2.4. Chi ph� Ho�t �ng D�u kh� do NH� TH�U g�nh ch�u v� ��c thu h�i ph� h�p v�i c�c quy �nh c�a H�p �ng.i�u 1.3. Quy�n l�i Tham gia c�a c�c B�n Nh� th�u v�o Ng�y Hi�u l�c nh� sau:- <& & & & & & .>: <& & & ..>%- <& & & & & & .>: <& & & ..>%Ch��ng IITH�I H�N, CAM K�T C�NG VI�C T�I THI�U V� HO�N TR� DI�N T�CH H�P �NGi�u 2.1. Th�i h�n2.1.1. Th�i h�n c�a H�p �ng n�y l� <...> (...) Nm H�p �ng k� t� Ng�y Hi�u l�c v� c� th� ��c gia h�n kh�ng qu� nm (5) Nm n�u c�c B�n th�a thu�n v� ��c Th� t��ng Ch�nh ph� ph� duy�t. Ph� thu�c v�o c�c i�u 2.1.4 v� 2.1.5 d��i �y, Giai o�n T�m ki�m Thm d� c�a H�p �ng n�y l� <& > (& ) Nm H�p �ng k� t� Ng�y Hi�u l�c, c� th� ��c gia h�n nh�ng kh�ng qu� hai (2) nm, ��c chia th�nh c�c giai o�n nh�: <...> (...) Nm H�p �ng cho giai o�n th� nh�t (Giai o�n M�t), v� <...> (...) Nm cho giai o�n th� hai (Giai o�n Hai), v� <...> (...) Nm cho giai o�n th� ba (Giai o�n Ba). Quy�t �nh b��c v�o Giai o�n Hai ho�c Giai o�n Ba s� do NH� TH�U l�a ch�n v� th�ng b�o b�ng vn b�n cho PETROVIETNAM kh�ng mu�n h�n 15 Ng�y tr��c khi h�t h�n Giai o�n M�t ho�c Giai o�n Hai t��ng �ng.2.1.2. Ph� thu�c v�o c�c quy �nh t�i c�c i�u 2.1.4, 2.1.5 v� 2.3.4 (a), H�p �ng n�y ��c ch�m d�t n�u v�o th�i i�m Giai o�n T�m ki�m Thm d� k�t th�c m� kh�ng c� Ph�t hi�n Th��ng m�i n�o trong Di�n t�ch H�p �ng ��c tuy�n b�.2.1.3. Ngay sau khi x�c �nh Ph�t hi�n Th��ng m�i trong b�t k� ph�n n�o c�a Di�n t�ch H�p �ng, vi�c ph�t tri�n Ph�t hi�n Th��ng m�i � ph�i ��c b�t �u ph� h�p v�i quy �nh t�i Ch��ng IV. Trong c�c ph�n kh�c c�a Di�n t�ch H�p �ng, ngo�i m�t ho�c nhi�u Di�n t�ch Ph�t tri�n, vi�c t�m ki�m thm d� c� th� �ng th�i ��c ti�p t�c th�c hi�n ph� thu�c v�o quy �nh t�i i�u 2.1.4, 2.1.5 v� i�u 2.3.2.1.4. Ch�m nh�t 90 Ng�y tr��c khi k�t th�c b�t k� giai o�n n�o trong Giai o�n T�m ki�m Thm d� theo quy �nh t�i i�u 2.1.1:a) N�u NH� TH�U t�m th�y m�t Ph�t hi�n trong Di�n t�ch H�p �ng m� th�i h�n c�a b�t k� giai o�n li�n quan n�o kh�ng � � NH� TH�U th�m l��ng Ph�t hi�n � th� th�i h�n c�a giai o�n n�y s� ��c gia h�n m�t c�ch h�p l� v�i s� ch�p thu�n c�a PETROVIETNAM v� s� ph� duy�t c�a B� C�ng Th��ng � NH� TH�U th�m l��ng Ph�t hi�n �.b) N�u m�t ho�c nhi�u Gi�ng Thm d� � n�m trong k� ho�ch ho�c ang trong qu� tr�nh khoan, th�i h�n c�a b�t k� giai o�n li�n quan n�o cing ��c gia h�n m�t c�ch h�p l� v�i s� ch�p thu�n c�a PETROVIETNAM v� s� ph� duy�t c�a B� C�ng Th��ng � NH� TH�U ho�n th�nh c�ng t�c khoan v� �nh gi� k�t qu� khoan.Th�i h�n gia h�n n�i tr�n kh�ng v��t qu� 2 nm.2.1.5. Ph� thu�c v�o s� ch�p thu�n c�a PETROVIETNAM v� s� ph� duy�t c�a c� quan c� th�m quy�n �i v�i � ngh� c�a NH� TH�U v� ch��ng tr�nh c�ng vi�c b� sung cho Ho�t �ng T�m ki�m Thm d� trong Di�n t�ch H�p �ng v�o th�i i�m Giai o�n T�m ki�m Thm d� ch�m d�t Giai o�n T�m ki�m Thm d� s� ��c gia h�n th�m m�t th�i gian h�p l� � NH� TH�U ti�n h�nh ch��ng tr�nh c�ng vi�c b� sung �.2.1.6. N�u Giai o�n T�m ki�m Thm d� ��c gia h�n cho m�c �ch c�a c�c ho�t �ng th�m l��ng theo i�u 2.1.4 ho�c trong c�c t�nh hu�ng ��c x�c �nh t�i i�u 2.1.5, th�i gian gia h�n � ��c t�nh v�o th�i gian gia h�n t�i a c�a Giai o�n T�m Ki�m Thm d� nh� quy �nh t�i i�u 2.1.1 v� th�i h�n c�a H�p �ng s� ��c gia h�n th�m m�t kho�ng th�i gian t��ng �ng v�i th�i gian gia h�n c�a Giai o�n T�m ki�m Thm d�.2.1.7. Trong tr��ng h�p B�t Kh� kh�ng ho�c trong tr��ng h�p �c bi�t kh�c, c�c B�n c� th� th�a thu�n ph��ng th�c t�m d�ng vi�c th�c hi�n m�t s� quy�n v� ngh)a v� trong H�p �ng v� ph� thu�c v�o ph� duy�t c�a Th� t��ng Ch�nh ph�.2.1.8. Tr��ng h�p v� l� do qu�c ph�ng, an ninh, Th� t��ng Ch�nh ph� s� xem x�t, quy�t �nh vi�c gia h�n th�m giai o�n t�m ki�m thm d� H�p �ng. Ch�m nh�t 90-ng�y tr��c ng�y k�t th�c giai o�n t�m ki�m thm d� ho�c ch�m nh�t 01 nm tr��c ng�y k�t th�c h�p �ng, NH� TH�U g�i T�p o�n D�u kh� Vi�t Nam � tr�nh c� quan c� th�m quy�n th�m �nh, b�o c�o Th� t��ng Ch�nh ph� xem x�t, quy�t �nh.i�u 2.2. Cam k�t c�ng vi�c v� t�i ch�nh t�i thi�u2.2.1. NH� TH�U ph�i b�t �u c�c Ho�t �ng D�u kh� theo H�p �ng n�y kh�ng ch�m h�n ba m��i (30) Ng�y k� t� ng�y PETROVIETNAM ph� duy�t Ch��ng tr�nh C�ng t�c v� Ng�n s�ch.2.2.2. NH� TH�U ph�i ti�n h�nh c�c cam k�t c�ng vi�c t�i thi�u v�i cam k�t t�i ch�nh t�i thi�u nh� sau:<Theo k�t qu� �u th�u v� c�c i�u ki�n k� thu�t - kinh t� - th��ng m�i c� b�n � ��c Th� t��ng Ch�nh ph� ph� duy�t>Giai o�n M�t:C�ng vi�cCam k�t c�ng vi�c t�i thi�uCam k�t t�i ch�nh t�i thi�u (USD)������T�ng��Giai o�n Hai:C�ng vi�cCam k�t c�ng vi�c t�i thi�uCam k�t t�i ch�nh t�i thi�u (USD)������T�ng��Giai o�n Ba:C�ng vi�cCam k�t c�ng vi�c t�i thi�uCam k�t t�i ch�nh t�i thi�u (USD)������T�ng��Tr��ng h�p NH� TH�U th�c hi�n v��t qu� cam k�t c�ng vi�c t�i thi�u cho m�i giai o�n, c�ng vi�c v��t qu� � s� ��c tr� v�o c�ng vi�c t�i thi�u c� t�nh ch�t t��ng t� cho giai o�n k� ti�p n�u v� khi NH� TH�U quy�t �nh chuy�n sang giai o�n k� ti�p.2.2.3. C�c cam k�t t�i ch�nh t�i thi�u ��c quy
Đọc thêm  thông tư số 77/2012/tt-bca ngày 28/12/2012 của bộ công an

Viết một bình luận