mẫu hk02 năm 2014

Mẫu HK02 Mẫu phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu ban hành theo TT số 36/2014/TT-BCA

Đang xem: Mẫu hk02 năm 2014

*

Giới thiệu Dịch vụ Luật sư của bạn Kiến thức pháp luật Hướng dẫn Tuyển dụng Liên hệ
  Toàn văn  Thuộc tính  VB liên quan áp dụng  Văn bản gốc/pdf  Lịch sử hiệu lực  Tải về  Đối chiếu VB

Xem thêm: Lmht: Chi Tiết Lịch Thi Đấu Vòng Playoff Lck Mùa Xuân 2018 Lol Korea

Mẫu HK02&nbsp|&nbspBan hành: 09/09/2014&nbsp&nbsp|&nbsp&nbspHiệu lực: 28/10/2014&nbsp&nbsp|&nbsp&nbspTrạng thái: Còn hiệu lực

Xem thêm: Aspen Hysys 7 – Aspentech Announces Release Of Aspenone&#174 V7

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Mẫu HK02 ban hành
theo TT số 36/2014/TT-BCA ngày 09/9/2014

 

PHIẾU BÁO THAY ĐỔI HỘ KHẨU, NHÂN KHẨU

Kính gửi: …………………………….

I. Thông tin về người viết phiếu báo

1. Họ và tên (1) : …………………………………………………………………. 2. Giới tính:                          

3. CMND số:………………….…………………….4. Hộ chiếu số:                          

5. Nơi thường trú:                          

6. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:                          

………………………….…………………………………….. Số điện thoại liên hệ:                          

II. Thông tin về người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu

1. Họ và tên (1) :………………………………………….……………………. 2. Giới tính:                          

3. Ngày, tháng, năm sinh:……/……/………………. 4. Dân tộc:……..5. Quốc tịch:                          

6. CMND số:……………………………. 7. Hộ chiếu số:                          

8. Nơi sinh:                          

9. Nguyên quán:                          

10. Nghề nghiệp, nơi làm việc:                          

11. Nơi thường trú:                          

12. Địa chỉ chỗ ở hiện nay:                          

……………………………….……………..……………… Số điện thoại liên hệ:                          

13. Họ và tên chủ hộ:……………………………..………….14. Quan hệ với chủ hộ:                          

15. Nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu (2) :                          

                         

16. Những người cùng thay đổi:

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Nơi sinh

Nghề nghiệp

Dân tộc

Quốc tịch

CMND số (hoặc Hộ chiếu số)

Quan hệ với người có thay đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……, ngày….tháng….năm…
Ý KIẾN CỦA CHỦ HỘ (3)
(Ghi rõ nội dung và ký, ghi rõ họ tên)

……, ngày….tháng….năm…
NGƯỜI VIẾT PHIẾU BÁO
(Ký, ghi rõ họ tên )

 

XÁC NHẬN CỦA CÔNG AN (4):                          

                         

                         

                         

                         

                         

                         

                         

 

 

……, ngày…tháng…năm…
TRƯỞNG CÔNG AN:………..
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

____________

(1) Viết chữ in hoa đủ dấu

(2) Ghi tóm tắt nội dung thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu. Ví dụ: đăng ký thường trú, tạm trú; thay đổi nơi đăng ký thường trú, tạm trú; tách sổ hộ khẩu; điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu …

(3) Ghi rõ ý kiến của chủ hộ là đồng ý cho đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú hoặc đồng ý cho tách sổ hộ khẩu; chủ hộ ký và ghi rõ họ tên, ngày, tháng, năm.

(4) Áp dụng đối với trường hợp: Xác nhận việc công dân trước đây đã đăng ký thường trú và trường hợp cấp lại sổ hộ khẩu do bị mất.

Ghi chú: Trường hợp người viết phiếu báo cũng là người có thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu thì công dân chỉ cần kê khai những nội dung quy định tại mục II

 

Viết một bình luận