Mẫu Giấy Xác Nhận Đoàn Viên Ưu Tú, Giấy Xác Nhận Đoàn Viên

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản xác nhận đồng chí ……………. ………………… Sinh ngày: ……/……/………. Dân tộc:…………Tham gia sinh hoạt tại Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản, từ tháng …….năm…….đến tháng …… năm……… Kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày… /……/……… Tại …………………………………….… có lưu tên trong Sổ Đoàn Tịch của Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản. Nay đề nghị BCH Đoàn ……….………………………………………… xem xét cấp lại sổ đoàn cho đồng chí…………………để đồng chí thuận tiện sinh hoạt tại cơ sở mới. Phan rang, ngày……tháng……năm……… TM.ĐOÀN TRƯỜNG Bí thư, Phan Đình Trung CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản xác nhận đồng chí ……………. ………………… Sinh ngày: ……/……/………. Dân tộc:…………Tham gia sinh hoạt tại Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản, từ tháng …….năm…….đến tháng …… năm……… Kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày… /……/……… Tại …………………………………….… có lưu tên trong Sổ Đoàn Tịch của Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản. Nay đề nghị BCH Đoàn ……….………………………………………… xem xét cấp lại sổ đoàn cho đồng chí…………………để đồng chí thuận tiện sinh hoạt tại cơ sở mới. Phan rang, ngày……tháng……năm……… TM.ĐOÀN TRƯỜNG Bí thư, Phan Đình Trung CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản xác nhận đồng chí ……………. ………………… Sinh ngày: ……/……/………. Dân tộc:…………Tham gia sinh hoạt tại Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản, từ tháng …….năm…….đến tháng …… năm……… Kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày… /……/……… Tại …………………………………….… có lưu tên trong Sổ Đoàn Tịch của Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản.

Đang xem: Mẫu giấy xác nhận đoàn viên

Xem thêm: Bản Cam Kết Tiếng Anh Là Gì, Commitment Letter / Thư Cam Kết

Xem thêm: Cac Gio Kinh Phung Vu : Free Download, Borrow, And Streaming : Internet Archive

Phan rang, ngày……tháng……năm……… TM.ĐOÀN TRƯỜNG Bí thư, Phan Đình Trung CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản xác nhận đồng chí ……………. ………………… Sinh ngày: ……/……/………. Dân tộc:…………Tham gia sinh hoạt tại Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản, từ tháng …….năm…….đến tháng …… năm……… Kết nạp vào Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày… /……/……… Tại …………………………………….… có lưu tên trong Sổ Đoàn Tịch của Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản. Phan rang, ngày……tháng……năm……… TM.ĐOÀN TRƯỜNG Bí thư, Phan Đình Trung . NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản xác nhận đồng chí ……………. ………………… Sinh ngày: ……/……/………. Dân tộc:…………Tham gia sinh hoạt tại Đoàn Trường THPT Trần Quốc. ngày……tháng……năm……… TM.ĐOÀN TRƯỜNG Bí thư, Phan Đình Trung CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHŨ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản xác nhận đồng chí ……………. …………………. NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc GIẤY XÁC NHẬN Đoàn Trường THPT Trần Quốc Toản xác nhận đồng chí ……………. ………………… Sinh ngày: ……/……/………. Dân tộc:…………Tham gia sinh hoạt tại Đoàn Trường THPT Trần Quốc

Viết một bình luận