mẫu giấy triệu tập của tòa án

Mẫu số 13-VDS Mẫu giấy triệu tập người làm chứng ban hành kèm theo Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐTP

Đang xem: Mẫu giấy triệu tập của tòa án

*

Giới thiệu Dịch vụ Luật sư của bạn Kiến thức pháp luật Hướng dẫn Tuyển dụng Liên hệ
  Toàn văn  Thuộc tính  VB liên quan áp dụng  Văn bản gốc/pdf  Lịch sử hiệu lực  Tải về  Đối chiếu VB

Xem thêm: Download Giáo Trình Four Corners, Giao Ti&#7871P T&#7893Ng Quát

Mẫu số 13-VDS&nbsp|&nbspBan hành: 09/08/2018&nbsp&nbsp|&nbsp&nbspHiệu lực: 01/10/2018&nbsp&nbsp|&nbsp&nbspTrạng thái: Còn hiệu lực

Xem thêm: báo cáo thực tập quy trình nhập khẩu

M ẫ u số 13 – V DS (B a n hàn h k èm t he o Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐ T P ngày 09 tháng 8 năm 2018 của H ộ i đ ồ ng Thẩm phán Tòa án nhân dân t ối cao)

TÒA ÁN NHÂN DÂN………. (1)
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: …….. /……../GTT-TA (2)

…………. , ngày ….. tháng …. năm …….

 

GIẤY TRI Ệ U TẬP NGƯỜI LÀM CHỨNG

TÒA ÁN NHÂN DÂN ………………………………

Triệu tập: (3) ……………………………………………………………………………………………………………

Là người làm chứng tr ong việc dân sự thụ lý số…./…/ TLST- … ngày….tháng …. năm ….. về việc (4) ……………………………………………………………………………………………………………………………

Đúng … giờ…. phút, ngày… tháng… năm… có mặt tại (5) …………………………………………………
để (6) ………………………………………………………………………………………………………………………

Trường hợp ông/bà (7) ……………………… không có mặt tại phiên họp mà không có lý do chính đáng và sự vắng mặt của ông/bà (8) gây tr ở ngại cho giải quyết việc dân sự thì bị xử lý theo quy định tại Điều 490 Bộ luật Tố tụng dân sự.

(Người làm chứng khi đến Tòa án phải mang theo giấy triệu tập này và giấy tờ tùy thân).

 

 

THẨM PHÁN
(Ký tên, ghi rõ họ tên đóng dấu)

 

Hướng dẫn sử dụng mẫu s ố 1 3 -VDS:

(1) Ghi tên Tòa án triệu t ập; nếu là Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi rõ tên Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc t ỉ nh, thành phố trực thuộc trung ương nào (ví dụ: Tòa án nhân dân huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội); nếu là Tòa án nhân dân t ỉ nh, thành phố trực thuộc trung ương thì ghi Tòa án nhân dân t ỉ nh (thành phố) đó (ví dụ: Tòa án nhân dân t ỉ nh Hà Nam); nếu là Tòa án nhân dân cấp cao th ì ghi rõ Tòa án nhân dân c ấ p cao tại (Hà Nội, Đà N ẵ ng, Thành phố Hồ Chí Minh).

(2) Ô thứ nhất ghi s ố , ô th ứ hai ghi năm của giấy triệu tập.

(3) Ghi đầy đủ họ tên, đ ịa chỉ của cá nhân mà Tòa án triệu tập.

(4) Ghi số, ký hiệu, ngày tháng năm thụ lý việc dân sự và loại việc dân sự mà Tòa án thụ lý giải quyết.

(5) Ghi cụ thể địa điểm làm việc với người làm chứng (ví dụ: phòng 201, tòa nhà A, trụ s ở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, số 53 phố Linh Lang, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội).

(6) Tùy từng trường hợp mà ghi cụ thể những nội dung Tòa án cần làm rõ.

(7), (8) Ghi họ tên người làm chứng.

 

Viết một bình luận