Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Vốn Đầu Tư Nghị Định 11, Mẫu Giấy Đề Nghị Thanh Toán Vốn Đầu Tư Của Chủ

Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của chủ đầu tư là gì? Mẫu giấy đề nghị thanh toán gồm những nội dung nào? Mời bạn đọc cùng tham khảo chi tiết bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Đang xem: Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Mẫu giấy đề nghị về việc thanh toán vốn đầu tư của chủ đầu tư

1. Định nghĩa mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của chủ đầu tư là gì?2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của chủ đầu tư

1. Định nghĩa mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của chủ đầu tư là gì?

Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của chủ đầu tư là mẫu giấy đề nghị được lập ra để đề nghị về việc thanh toán vốn đầu tư của chủ đầu tư. Mẫu nêu rõ nội dung đề nghị, thông tin vốn đầu tư…

2. Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của chủ đầu tư

Chủ đầu tư:………Số:…CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN VỐN ĐẦU TƯ(Ban hành kèm theo Thông tư số: 107/2018/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Tài chính)Kính gửi: Bộ Quản lý ……………………………Tên dự án, công trình:…………….…………….Mã dự án đầu tư:…………………..Chủ đầu tư/Ban QLDA………………mã số ĐVSDNS (nếu có):………….….……..Số tài khoản của chủ đầu tư – Vốn trong nước……………… tại:……………………- Vốn ngoài nước…………………………………………… tại…………………..……..Căn cứ hợp đồng số: ……………….ngày…. tháng…… năm… Phụ lục bổ sung hợp đồng số…ngày…tháng…năm…Căn cứ bảng xác định giá trị KLHT đề nghị thanh toán số…ngày….tháng …năm (kèm theo Biên bản nghiệm thu KLHT)Lũy kế giá trị khối lượng nghiệm thu của hạng mục đề nghị thanh toán:…………………..đồng.Số dư tạm ứng của hạng mục đề nghị thanh toán ……………..đồng.

Số tiền đề nghị:Tạm ứngThanh toánTheo bảng dưới đây (khung nào không sử dụng thì gạch chéo)

Thuộc nguồn vốn: (đầu tư nguồn NSNN; CTMT,…)…………………………………Thuộc kế hoạch vốn: Năm…Đơn vị: ngoại tệ

Nội dungDự toán được duyệt hoặc giá trị trúng thầu hoặc giá trị hợp đồngLũy kế số vốn đã thanh toán từ khởi công đến cuối kỳ trước (gồm cả tạm ứng)Số đề nghị tạm ứng, thanh toán khối lượng hoàn thành kỳ này (gồm cả thu hồi tạm ứng)Vốn TNVốn NNVốn TNVốn NNGhi tên công việc, hạng mục hoặc hợp đồng đề nghị thanh toán hoặc tạm ứngCộng tổng

Tổng số tiền đề nghị tạm ứng, thanh toán bằng số:…………………..………………Bằng chữ:……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………..…..

Xem thêm: Các Bạn Năm Nhất Xem Thời Khoá Biểu Cao Đẳng Y Tế Đồng Nai, Các Bạn Năm Nhất Xem Thời Khoá Biểu Tại

Trong đó:- Thanh toán để thu hồi tạm ứng (bằng số):……………………+ Vốn trong nước …………………………………………………………….+ Vốn ngoài nước…………………………………………………………….- Thuế giá trị gia tăng- Chuyển tiền bảo hành (bằng số)- Số trả đơn vị thụ hưởng (bằng số)……………………….………+ Vốn trong nước ………………………………..………………………….+ Vốn ngoài nước…………………………………………………………….

Tên đơn vị thụ hưởng…………………………………………..…………………Số tài khoản đơn vị thụ hưởng……………tại…………………………………..

Xem thêm: Tổng Hợp Sách Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài, Sách Dạy Tiếng Việt Cho Người Nước Ngoài

KẾ TOÁN(Ký, ghi rõ họ tên)Ngàythángnăm….CHỦ ĐẦU TƯ(Ký, ghi rõ họ tên chức vụ và đóng dấu)

Mẫu giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư của chủ đầu tư

*

Mẫu bảng xác định giá trị khối lượng công việc phát sinh đề nghị thanh toán Mẫu bảng xác định giá trị khối lượng công việc hoàn thành theo hợp đồng đề nghị thanh toán Mẫu bảng kê xác nhận giá trị khối lượng công việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

Viết một bình luận