Tải Mẫu Đơn Xin Vào Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam Bản Đầy Đủ, Tải Mẫu Đơn Xin Vào Hội Cựu Chiến Binh Việt Nam

Địa vị pháp lý của hội cựu chiến binh việt nam trong quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay 185 424 1

Đang xem: Mẫu đơn xin vào hội cựu chiến binh

Địa vị pháp lý của hội cựu chiến binh việt nam trong quản lý nhà nước ở nước ta hiện nay (tt) 27 359 0
83 Thực trạng và giải pháp trong việc thực hiện chiến lược Marketing tại Công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam
83 Thực trạng và giải pháp trong việc thực hiện chiến lược Marketing tại Công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam 679 0
Những căn cứ và đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lợc marketing tại công ty du lịch cựu chiến binh việt nam
Những căn cứ và đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lợc marketing tại công ty du lịch cựu chiến binh việt nam 635 0
Những căn cứ và đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược marketing tại công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam
Những căn cứ và đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược marketing tại công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam 750 1

Xem thêm: Bài Thuyết Trình Về Thời Trang Tái Chế Của Sinh Viên Lào Trường Đại Học Hà Tĩnh

425 Thực trạng và giải pháp trong việc thực hiện chiến lược Marketing tại Công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam
425 Thực trạng và giải pháp trong việc thực hiện chiến lược Marketing tại Công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam 561 0
LUẬN VĂN: Những căn cứ và đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược marketing tại công ty du lịch cựu chiến binh việt nam ppt
LUẬN VĂN: Những căn cứ và đề xuất nhằm hoàn thiện chiến lược marketing tại công ty du lịch cựu chiến binh việt nam ppt 594 0
Thực trạng và giải pháp trong việc thực hiện chiến lược Marketing tại Công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam
Thực trạng và giải pháp trong việc thực hiện chiến lược Marketing tại Công ty du lịch cựu chiến binh Việt Nam 1,106 8

Xem thêm: truyện 8.net

Chuyên đề thực tập Phan Văn Ba Lời nói đầu Cùng với sự tiến bộ trên các mặt đời sống kinh tế chính trị vn hóa xã hội. Du lịch dần trở thành một nhu cầu không thể thiếu đợc trong đời sống tinh thần của mỗi ngời. Những dấu hiệu đầu tiên của hoạt động kinh doanh du lịch đợc tìm thấy từ thời cổ đại. Sự phát triển của nề kinh tế thế giới đã tác động thuận lợi tới sự phát triển của du lịch. Su hớng phát triển đầu tiên là quốc tế hóa du lịch đã ra đời, đến ngày nay du lịch đã trở thành một hiện tợng kinh tế xã hội phổ biến. Một ngành kinh tế mang tính tổng hợp cao một ngành xuất khẩu vô hình, xuất khẩu taị chỗ và ngày càng có vị trí quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới. ở nớc ta ngành du lịch mới ra đời cách đây hơn 40 năm, song thực sự phát triển và tăng trởng trong mấy năm gần đây. hơn nữa nớc ta đang trong giai đoạn chuyển đổỉ nền kinh tế đang chuyển sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết vĩ mô của nhà nớc. Ngành du lịch Việt Nam đang bớc sang một giai đoạn mới giai đoạn thực sự phát triển đã khẳng định dợc chỗ đứng và vai trò to lớn của mình trong nền kinh tế quốc dân. Cũng nh các ngành kinh doanh khác đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cụ thể là doanh nghiệp kinh doanh lữ hành thì việc thực hiện chiến lợc marketing thật sự là một yếu tố quan trọng đốivới sự tồn tại của doanh nghiệp. Công ty du lịch cựu chiến binh có mối quan hệ mật thiết với sự hình thành và phát triển của tổng cục du lịch Việt Nam cũng nh ngành du lịch Việt Nam nói chung hiện nay công ty là một trong nhngxx công ty hoạt động kinh doanh lữ hành đạt kết quả kinh doanh tơng đối tốt. Trong thời gian gần đây ngành du lịch nớc ta có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, tuy nhiên sự cạnh tranh trên thị trờng hiện nay đang hết sức gay gắt với sự xuất hiện ngàyn càng nhièu các tổ chức tham gia vào quá trìng tổ chức sản xuất kinh doanh du lịch, đặc biệt là kinh doanh khách sạn và lữ hành. nhiều đơn vị tham gia kinh doanh chỉ vì lợi ích trớc mắt mà không theo khuynh hớng thúc đẩy nền công nghiệp du lịch nớc nớc nhà đi lên. làm cho tình hình Du lịch 40 A – ĐHKTQD 1 Chuyên đề thực tập Phan Văn Ba cạnh tranh trong nớc đối với ngành du lịch tăng lên một các hỗn loạn. chỉ dùng các phơng pháp giảm giá lôi kéo khách hàng bằng các thủ đoạn tiêu cực mà cha nhận thức rõ ràng về hoạt động marketing sao cho có hiệu quả còn khá phổ biến trong nớc. Trên thi trờng quốc tế các doanh nghiệp du lịch của ta do thiếu hoạt động marketing nên đẫn tới thiếu thông tin vê khách hàng. việc áp dụng các thành tựu khoa học vào các lĩnh vực đặc biệt là công nghệ quảng cáo cong chậm và lạc hậu so với các nớc trong khu vực và thế giới. Nhiều doanh nghiệp còn bị ảnh hởng nặng tính bao cấp bảo thủ ra các quyết định còn dựa trên cảm tính chính vì vậy mà chính sách cạnh tranh không thực hiện đợc. Công ty du lịch cựu chiến bing Việt Nam là một công ty lữ hành cũng không hẳn ở ngoài vòng luẩn quẩn chungmà các công ty du lịch hiện nay đang mắc phải. Trong những năm gần đây khi tham gia vào quá trình kinh doanh công ty đã gặt hái đợc những thành công nhng bên cạnh đó công ty còn nhiều hạn chế nh ch thực CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐƠN XIN VÀO HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Kính gửi: Hội Cựu chiến binh Họ tên: Giới tính: Ngày, tháng, năm sinh: Trình độ văn hóa Quê quán: Chỗ nay: Dân tộc: Tôn giáo: Ngày vào Đảng: Ngày thức: Ngày nhập ngũ: Xuất ngũ (chuyên ngành): Tái ngũ Khen thưởng: Kỷ luật: Họ tên tuổi vợ, con: Quá trình công tác: Sau nghiên cứu Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam hoàn toàn tán thành Điều lệ Hội xét thấy thân có đủ điều kiện, tiêu chuẩn để trở thành hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam Vậy làm đơn kính đề nghị Ban chấp hành Hội cựu chiến binh …………… xem xét kết nạp vào hội Tôi xin hứa tích cực học tập, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ người hội viên, góp phần xây dựng Hội vững mạnh toàn diện Tôi xin chân thành cảm ơn ngày tháng năm Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ, tên) HỘI CCB KHỐI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÁC CƠ QUAN TỈNH Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỘI CỰU CHIẾN BINH – , ngày tháng năm Số: /QĐ-CCB QUYẾT ĐỊNH việc kết nạp hội viên -BAN CHẤP HÀNH HỘI CỰU CHIẾN BINH SỞ A, KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH – Căn Điều 4, Chương III, Điều lệ Hội cựu chiến binh Việt Nam năm 2012 – Theo đề nghị Chi Hội (nếu có) – Căn Nghị Ban chấp hành họp ngày tháng năm QUYẾT ĐINH Điều 1: Kết nạp đồng chí: Vào Hội Cựu chiến binh Việt Nam Đồng chí Sinh hoạt Điều 2: Đồng chí (Chi Hội hội) Cựu chiến binh Thi hành định kể từ ngày ký Nơi nhận: – Như Điều 2, – Hội CCB khối/ BC – Lưu CCB sở TM BAN CHẤP HÀNH Chủ tịch (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu) CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc TÓM TẮT LÝ LỊCH HỘI VIÊN CỰU CHIẾN BINH Họ tên thường dùng: Giới tính: Họ tên khai sinh: Bí danh: Ngày, tháng, năm, sinh: Quê quán: Chỗ nay: Dân tộc: Tôn giáo: Thành phần gia đình: – Trước năm 1945: – Hiện nay: Thành phần thân: Trình độ văn hóa: Chuyên môn nghiệp vụ: Lý luận trị: Ngày tham gia cách mạng: Ngày nhập ngũ: Xuất ngũ (chuyên ngành): Tái ngũ Cấp bậc, chức vụ trước quân, chuyển ngành: Hoạt động nước ngoài: Ngày vào Đảng: Ngày thức: Ngày vào Hôi CCB: Số thẻ hội viên CCB: Chức vụ Hội qua: Chức vụ Hội nay: Đang sinh hoạt Hội CCB: Chức vụ Đảng: Chính quyền: Thương binh (hạng): .Trợ cấp chất độc màu da cam: QUAN HỆ GIA ĐÌNH – Họ tên bố: .Năm sinh: Nghề nghiệp: – Họ tên mẹ: Năm sinh: Nghề nghiệp: – Họ tên bố vợ chồng: Năm sinh: Nghề nghiệp: – Họ tên mẹ vợ chồng: Năm sinh: Nghề nghiệp: – Họ tên vợ chồng: Năm sinh: Nghề nghiệp: – Họ tên, tuổi con: QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC Ngày tháng năm đến ngày tháng năm Cấp bậc, Chức vụ công tác Đảng, Chính quyền Khen thưởng (từ Bằng khen trở lên, danh hiệu): Kỷ luật: Tôi xin cam đoan khai sơ yếu lý lịch Cựu chiến binh hoàn toàn thật Nếu có sai trái hoàn toàn chịu trách nhiệm Xác nhận ban chấp hành ., ngày tháng năm Hội cựu chiến binh……… Người khai tóm tắt lý lịch (Ký tên, đóng dấu) (Ký, ghi rõ họ, tên) HỘI CCB KHỐI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CÁC CƠ QUAN TỈNH Độc lập – Tự – Hạnh phúc HỘI CỰU CHIẾN BINH – , ngày tháng năm Số: /GGT-CCB GIẤY GIỚI THIỆU SINH HOẠT HỘI Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Khối quan tỉnh Giới thiệu đồng chí: Vào hội ngày: Số thẻ: Đang sinh hoạt Hội tại: Chuyển đến sinh hoạt Hội Cựu chiến binh Từ ngày tháng năm Đã đóng hội phí đến hết tháng năm Ngày tháng năm TM BAN CHẤP HÀNH Chủ Tịch (Ký, ghi rõ họ, tên) Hội cựu chiến binh Giới thiệu đồng chí đến sinh hoạt hoạt Hội Cựu chiến binh Chi Hội Ngày tháng năm TM BAN CHẤP HÀNH Chủ Tịch (Ký, ghi rõ họ, tên) Chuyên đề thực tập Phan Văn Ba Lời nói đầu Cùng với sự tiến bộ trên các mặt đời sống kinh tế chính trị vn hóa xã hội. Du lịch dần trở thành một nhu cầu không thể thiếu đợc trong đời sống tinh thần của mỗi ngời. Những dấu hiệu đầu tiên của hoạt động kinh doanh du lịch đợc tìm thấy từ thời cổ đại. Sự phát triển của nề kinh tế thế giới đã tác động thuận lợi tới sự phát triển của du lịch. Su hớng phát triển đầu tiên là quốc tế hóa du lịch đã ra đời, đến ngày nay du lịch đã trở thành một hiện tợng kinh tế xã hội phổ biến. Một ngành kinh tế mang tính tổng hợp cao một ngành xuất khẩu vô hình, xuất khẩu taị chỗ và ngày càng có vị trí quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới. ở nớc ta ngành du lịch mới ra đời cách đây hơn 40 năm, song thực sự phát triển và tăng trởng trong mấy năm gần đây. hơn nữa nớc ta đang trong giai đoạn chuyển đổỉ nền kinh tế đang chuyển sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết vĩ mô của nhà nớc. Ngành du lịch Việt Nam đang bớc sang một giai đoạn mới giai đoạn thực sự phát triển đã khẳng định dợc chỗ đứng và vai trò to lớn của mình trong nền kinh tế quốc dân. Cũng nh các ngành kinh doanh khác đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cụ thể là doanh nghiệp kinh doanh lữ hành thì việc thực hiện chiến lợc marketing thật sự là một yếu tố quan trọng đốivới sự tồn tại của doanh nghiệp. Công ty du lịch cựu chiến binh có mối quan hệ mật thiết với sự hình thành và phát triển của tổng cục du lịch Việt Nam cũng nh ngành du lịch Việt Nam nói chung hiện nay công ty là một trong nhngxx công ty hoạt động kinh doanh lữ hành đạt kết quả kinh doanh tơng đối tốt. Trong thời gian gần đây ngành du lịch nớc ta có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, tuy nhiên sự cạnh tranh trên thị trờng hiện nay đang hết sức gay gắt với sự xuất hiện ngàyn càng nhièu các tổ chức tham gia vào quá trìng tổ chức sản xuất kinh doanh du lịch, đặc biệt là kinh doanh khách sạn và lữ hành. nhiều đơn vị tham gia kinh doanh chỉ vì lợi ích trớc mắt mà không theo khuynh hớng thúc đẩy nền công nghiệp du lịch nớc nớc nhà đi lên. làm cho tình hình Du lịch 40 A – ĐHKTQD 1 Chuyên đề thực tập Phan Văn Ba cạnh tranh trong nớc đối với ngành du lịch tăng lên một các hỗn loạn. chỉ dùng các phơng pháp giảm giá lôi kéo khách hàng bằng các thủ đoạn tiêu cực mà cha nhận thức rõ ràng về hoạt động marketing sao cho có hiệu quả còn khá phổ biến trong nớc. Trên thi trờng quốc tế các doanh nghiệp du lịch của ta do thiếu hoạt động marketing nên đẫn tới thiếu thông tin vê khách hàng. việc áp dụng các thành tựu khoa học vào các lĩnh vực đặc biệt là công nghệ quảng cáo cong chậm và lạc hậu so với các nớc trong khu vực và thế giới. Nhiều doanh nghiệp còn bị ảnh hởng nặng tính bao cấp bảo thủ ra các quyết định còn dựa trên cảm tính chính vì vậy mà chính sách cạnh tranh không thực hiện đợc. Công ty du lịch cựu chiến bing Việt Nam là một công ty lữ hành cũng không hẳn ở ngoài vòng luẩn quẩn chungmà các công ty du lịch hiện nay đang mắc phải. Trong những năm gần đây khi tham gia vào quá trình kinh doanh công ty đã gặt hái đợc những thành công nhng bên cạnh đó công ty còn nhiều hạn chế nh ch thực Chuyên đề thực tập Phan Văn Ba Lời nói đầu Cùng với sự tiến bộ trên các mặt đời sống kinh tế chính trị vn hóa xã hội. Du lịch dần trở thành một nhu cầu không thể thiếu đợc trong đời sống tinh thần của mỗi ngời. Những dấu hiệu đầu tiên của hoạt động kinh doanh du lịch đợc tìm thấy từ thời cổ đại. Sự phát triển của nề kinh tế thế giới đã tác động thuận lợi tới sự phát triển của du lịch. Su hớng phát triển đầu tiên là quốc tế hóa du lịch đã ra đời, đến ngày nay du lịch đã trở thành một hiện tợng kinh tế xã hội phổ biến. Một ngành kinh tế mang tính tổng hợp cao một ngành xuất khẩu vô hình, xuất khẩu taị chỗ và ngày càng có vị trí quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới. ở nớc ta ngành du lịch mới ra đời cách đây hơn 40 năm, song thực sự phát triển và tăng trởng trong mấy năm gần đây. hơn nữa nớc ta đang trong giai đoạn chuyển đổỉ nền kinh tế đang chuyển sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết vĩ mô của nhà nớc. Ngành du lịch Việt Nam đang bớc sang một giai đoạn mới giai đoạn thực sự phát triển đã khẳng định dợc chỗ đứng và vai trò to lớn của mình trong nền kinh tế quốc dân. Cũng nh các ngành kinh doanh khác đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cụ thể là doanh nghiệp kinh doanh lữ hành thì việc thực hiện chiến lợc marketing thật sự là một yếu tố quan trọng đốivới sự tồn tại của doanh nghiệp. Công ty du lịch cựu chiến binh có mối quan hệ mật thiết với sự hình thành và phát triển của tổng cục du lịch Việt Nam cũng nh ngành du lịch Việt Nam nói chung hiện nay công ty là một trong nhngxx công ty hoạt động kinh doanh lữ hành đạt kết quả kinh doanh tơng đối tốt. Trong thời gian gần đây ngành du lịch nớc ta có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, tuy nhiên sự cạnh tranh trên thị trờng hiện nay đang hết sức gay gắt với sự xuất hiện ngàyn càng nhièu các tổ chức tham gia vào quá trìng tổ chức sản xuất kinh doanh du lịch, đặc biệt là kinh doanh khách sạn và lữ hành. nhiều đơn vị tham gia kinh doanh chỉ vì lợi ích trớc mắt mà không theo khuynh hớng thúc đẩy nền công nghiệp du lịch nớc nớc nhà đi lên. làm cho tình hình Du lịch 40 A – ĐHKTQD 1 Chuyên đề thực tập Phan Văn Ba cạnh tranh trong nớc đối với ngành du lịch tăng lên một các hỗn loạn. chỉ dùng các phơng pháp giảm giá lôi kéo khách hàng bằng các thủ đoạn tiêu cực mà cha nhận thức rõ ràng về hoạt động marketing sao cho có hiệu quả còn khá phổ biến trong nớc. Trên thi trờng quốc tế các doanh nghiệp du lịch của ta do thiếu hoạt động marketing nên đẫn tới thiếu thông tin vê khách hàng. việc áp dụng các thành tựu khoa học vào các lĩnh vực đặc biệt là công nghệ quảng cáo cong chậm và lạc hậu so với các nớc trong khu vực và thế giới. Nhiều doanh nghiệp còn bị ảnh hởng nặng tính bao cấp bảo thủ ra các quyết định còn dựa trên cảm tính chính vì vậy mà chính sách cạnh tranh không thực hiện đợc. Công ty du lịch cựu chiến bing Việt Nam là một công ty lữ hành cũng không hẳn ở ngoài vòng luẩn quẩn chungmà các công ty du lịch hiện nay đang mắc phải. Trong những năm gần đây khi tham gia vào quá trình kinh doanh công HỘI CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM I KHÁI NIỆM: Hội Cựu chiến binh Việt Nam đoàn thể trị – xã hội, thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sở trị quyền nhân dân, tổ chức hệ thống trị Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo, hoạt động theo đường lối, chủ trương Đảng, Hiến pháp, pháp luật Nhà nước Điều lệ Hội Mục đích Hội tập hợp, đoàn kết, tổ chức, động viên hệ Cựu chiến binh giữ gìn phát huy chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ thành cách mạng, xây dựng bảo vệ Đảng, quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ quyền, lợi ích đáng hợp pháp Cựu chiến binh, chăm lo giúp đỡ sống, gắn bó tình bạn chiến đấu II CHỨC NĂNG VÀ NHIỆM VỤ: Hội Cựu chiến binh Việt Nam có chức đại diện ý chí, nguyện vọng quyền lợi đáng, hợp pháp Cựu chiến binh Hội làm tham mưu giúp cấp uỷ Đảng làm nòng cốt tập hợp, đoàn kết, vận động Cựu chiến binh thực nhiệm vụ trị – xã hội cách mạng, Hội; tham gia giám sát hoạt động quan Nhà nước, đại biểu dân cử cán viên chức Nhà nước Hội Cựu chiến binh Việt Nam có nhiệm vụ: Tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, quyền, chế độ xã hội chủ nghĩa; đấu tranh chống âm mưu, hoạt động chống phá hoại lực thù địch; chống quan điểm sai trái với đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước; thực quy định pháp luật dân chủ sở, đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội; giám sát hoạt động quan Nhà nước, cán bộ, công chức theo quy định pháp luật Tham gia phát triển kinh tế – xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh; kiến nghị với quan Nhà nước, quyền địa phương xây dựng tổ chức thực sách, pháp luật có liên quan đến Cựu chiến binh, Hội Cựu chiến binh Tập hợp, đoàn kết, động viên Cựu chiến binh rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức cách mạng, nâng cao lĩnh trị, trình độ hiểu biết đường lối, sách Đảng, pháp luật Nhà nước, kiến thức kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật, thực tốt nghĩa vụ côngdân Tập hợp quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân ngũ tiếp tục phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tham gia tổ chức Câu lạc bộ, Ban liên lạc Cựu quân nhân, phong trào cách mạng sở Tổ chức chăm lo, giúp đỡ Cựu chiến binh nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, phát triển kinh tế gia đình, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp; tổ chức hoạt động tình nghĩa để Cựu chiến binh tương trợ giúp đỡ lẫn sống Bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Cựu chiến binh; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, tư vấn, trợ giúp pháp lý cho Cựu chiến binh Phối hợp với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, quan quân giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường cho hệ trẻ Tiến hành hoạt động đối ngoại nhân dân, góp phần thực đường lối, sách đối ngoại Đảng Nhà nước III HỘI VIÊN: Những đối tượng xét kết nạp vào Hội Cựu chiến binh: – Các đồng chí tham gia đơn vị vũ trang Đảng tổ chức trước ngày Cách mạng Tháng Tám 1945 – Các cán chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam gồm đội chủ lực, đội địa phương, đội biên phòng, biệt động tham gia kháng chiến chống ngoại xâm, bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế, xuất ngũ, phục viên, chuyển ngành, nghỉ hưu – Các cán chiến sĩ dân quân, du kích, tự vệ trực tiếp tham gia chiến đấu, đội viên đội công tác vũ trang vùng địch tạm chiếm – Các công nhân viên quốc phòng tham gia chiến đấu phục vụ chiến đấu thời kỳ chiến tranh giải phóng bảo vệ Tổ quốc – Những sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp hoàn thành nhiệm vụ Quân đội xuất ngũ, chuyển ngành, nghỉ hưu – Những hạ sĩ quan, chiến sĩ hoàn thành Chuyên đề thực tập Phan Văn Ba Lời nói đầu Cùng với sự tiến bộ trên các mặt đời sống kinh tế chính trị vn hóa xã hội. Du lịch dần trở thành một nhu cầu không thể thiếu đợc trong đời sống tinh thần của mỗi ngời. Những dấu hiệu đầu tiên của hoạt động kinh doanh du lịch đợc tìm thấy từ thời cổ đại. Sự phát triển của nề kinh tế thế giới đã tác động thuận lợi tới sự phát triển của du lịch. Su hớng phát triển đầu tiên là quốc tế hóa du lịch đã ra đời, đến ngày nay du lịch đã trở thành một hiện tợng kinh tế xã hội phổ biến. Một ngành kinh tế mang tính tổng hợp cao một ngành xuất khẩu vô hình, xuất khẩu taị chỗ và ngày càng có vị trí quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới. ở nớc ta ngành du lịch mới ra đời cách đây hơn 40 năm, song thực sự phát triển và tăng trởng trong mấy năm gần đây. hơn nữa nớc ta đang trong giai đoạn chuyển đổỉ nền kinh tế đang chuyển sang nền kinh tế thị trờng có sự điều tiết vĩ mô của nhà nớc. Ngành du lịch Việt Nam đang bớc sang một giai đoạn mới giai đoạn thực sự phát triển đã khẳng định dợc chỗ đứng và vai trò to lớn của mình trong nền kinh tế quốc dân. Cũng nh các ngành kinh doanh khác đối với các doanh nghiệp kinh doanh du lịch cụ thể là doanh nghiệp kinh doanh lữ hành thì việc thực hiện chiến lợc marketing thật sự là một yếu tố quan trọng đốivới sự tồn tại của doanh nghiệp. Công ty du lịch cựu chiến binh có mối quan hệ mật thiết với sự hình thành và phát triển của tổng cục du lịch Việt Nam cũng nh ngành du lịch Việt Nam nói chung hiện nay công ty là một trong nhngxx công ty hoạt động kinh doanh lữ hành đạt kết quả kinh doanh tơng đối tốt. Trong thời gian gần đây ngành du lịch nớc ta có những dấu hiệu chuyển biến tích cực, tuy nhiên sự cạnh tranh trên thị trờng hiện nay đang hết sức gay gắt với sự xuất hiện ngàyn càng nhièu các tổ chức tham gia vào quá trìng tổ chức sản xuất kinh doanh du lịch, đặc biệt là kinh doanh khách sạn và lữ hành. nhiều đơn vị tham gia kinh doanh chỉ vì lợi ích trớc mắt mà không theo khuynh hớng thúc đẩy nền công nghiệp du lịch nớc nớc nhà đi lên. làm cho tình hình Du lịch 40 A – ĐHKTQD 1 Chuyên đề thực tập Phan Văn Ba cạnh tranh trong nớc đối với ngành du lịch tăng lên một các hỗn loạn. chỉ dùng các phơng pháp giảm giá lôi kéo khách hàng bằng các thủ đoạn tiêu cực mà cha nhận thức rõ ràng về hoạt động marketing sao cho có hiệu quả còn khá phổ biến trong nớc. Trên thi trờng quốc tế các doanh nghiệp du lịch của ta do thiếu hoạt động marketing nên đẫn tới thiếu thông tin vê khách hàng. việc áp dụng các thành tựu khoa học vào các lĩnh vực đặc biệt là công nghệ quảng cáo cong chậm và lạc hậu so với các nớc trong khu vực và thế giới. Nhiều doanh nghiệp còn bị ảnh hởng nặng tính bao cấp bảo thủ ra các quyết định còn dựa trên cảm tính chính vì vậy mà chính sách cạnh tranh không thực hiện đợc. Công ty du lịch cựu chiến bing Việt Nam là một công ty lữ hành cũng không hẳn ở ngoài vòng luẩn quẩn chungmà các công ty du lịch hiện nay đang mắc phải. Trong những năm gần đây khi tham gia vào quá trình kinh doanh công ty đã gặt hái đợc những thành công nhng bên cạnh đó công ty còn nhiều hạn chế nh ch thực Chuyên đề thực tập Phan Văn Ba Lời nói đầu Cùng với sự tiến bộ trên các mặt đời sống kinh tế chính trị vn hóa xã hội. Du lịch dần trở thành một nhu cầu không thể thiếu đợc trong đời sống tinh thần của mỗi ngời. Những dấu hiệu đầu tiên của hoạt động kinh doanh du lịch đợc tìm thấy từ thời cổ đại. Sự phát triển của nề kinh tế thế giới đã tác động thuận lợi tới sự phát triển của du lịch. Su hớng phát triển đầu tiên là quốc tế hóa du lịch đã ra đời, đến ngày nay du lịch đã trở thành một hiện tợng kinh tế xã hội phổ biến. Một ngành kinh tế mang tính tổng hợp cao một ngành xuất khẩu vô hình, xuất khẩu taị chỗ và ngày càng có vị trí quan trọng đối với nhiều quốc gia trên thế giới. ở nớc

Viết một bình luận