Download Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Cán Bộ Công Chức Cơ Quan Nhà Nước

Mẫu đơn xin thôi việc của cán bộ công chức hay mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước là một trong những giấy tờ quan trọng trong bộ thủ tục xin nghỉ việc theo đúng quy định. Tùy theo từng trường hợp nghỉ việc cụ thể và căn cứ theo hợp đồng lao động ký kết mà cán bộ công chức sẽ trình bày những nội dung và lý do xin nghỉ việc theo đúng pháp luật.Để được cấp trên cho phép thôi việc theo quy định, cán bộ công chức sẽ phải viết đơn xin nghỉ việc để gửi lên lãnh đạo đơn vị, cơ quan nơi đang làm việc. Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước cũng không có sự khác biệt quá nhiều so với mẫu đơn xin nghỉ việc thông thường, trong đó, các bạn cũng sẽ cần phải nêu rõ thông tin cá nhân, trình bày lý do xin nghỉ… để được lãnh đạo chấp thuận.

Đang xem: Mẫu đơn xin thôi việc của cán bộ công chức

Mẫu đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức 2021

1. Mẫu đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức là gì?2. Quy định nghỉ việc đối với công chức, viên chức3. Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước số 14. Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước số 25. Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước số 3

1. Mẫu đơn xin nghỉ việc của cán bộ công chức là gì?

Mẫu đơn xin nghỉ việc của công chức hay còn được biết đến là mẫu đơn xin nghỉ việc nhà nước, một giấy tờ quan trọng hoàn tất cho bộ thủ tục xin nghỉ việc theo quy định. Tức là mẫu đơn xin nghỉ việc này sẽ còn được áp dụng tùy theo từng trường hợp nghỉ cụ thể khác dựa theo căn cứ hợp đồng lao động thỏa thuận ký kết trước đó. Thông qua đó mà các cán bộ công chức sẽ thể hiện về nội dung, đưa ra lý do để xin nghỉ việc đúng quy định pháp luật.

2. Quy định nghỉ việc đối với công chức, viên chức

Trường hợp 1: Là viên chức và làm việc theo Hợp đồng làm việc
Để chấm dứt Hợp đồng làm việc thì chị phải thực hiện theo quy định của Luật viên chức 2010:Điều 29. Đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc4. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc không xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng phải thông báo bằng văn bản cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 45 ngày; trường hợp viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị 06 tháng liên tục thì phải báo trước ít nhất 03 ngày.5. Viên chức làm việc theo hợp đồng làm việc xác định thời hạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng trong các trường hợp sau:a) Không được bố trí theo đúng vị trí việc làm, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm các điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng làm việc;b) Không được trả lương đầy đủ hoặc không được trả lương đúng thời hạn theo hợp đồng làm việc;c) Bị ngược đãi; bị cưỡng bức lao động;d) Bản thân hoặc gia đình thật sự có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng;đ) Viên chức nữ có thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở chữa bệnh;e) Viên chức ốm đau hoặc bị tai nạn đã điều trị từ 03 tháng liên tục mà khả năng làm việc chưa hồi phục.6. Viên chức phải thông báo bằng văn bản về việc đơn phương chấm dứt hợp đồng làm việc cho người đứng đầu đơn vị sự nghiệp công lập biết trước ít nhất 03 ngày đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, đ và e khoản 5 Điều này; ít nhất 30 ngày đối với trường hợp quy định tại điểm d khoản 5 Điều này.”
Trường hợp 2: Là công chứcTheo quy định tại Điều 59 Luật cán bộ công chức 2008 quy định:“Điều 59. Thôi việc đối với công chức1. Công chức được hưởng chế độ thôi việc nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:b) Theo nguyện vọng và được cấp có thẩm quyền đồng ý;2. Công chức xin thôi việc theo nguyện vọng thì phải làm đơn gửi cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xem xét, quyết định. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý cho thôi việc thì phải nêu rõ lý do; trường hợp chưa được cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền đồng ý mà tự ý bỏ việc thì không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.

Xem thêm: Hướng Dẫn Viết Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Cơ Khí, Chế Tạo Máy

3. Không giải quyết thôi việc đối với công chức đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.”Như vậy trường hợp của chị là công chức và muốn nghỉ việc phải được sự đồng ý của cấp thẩm quyền. Khi làm đơn xin nghỉ gửi cơ quan thì trong thời hạn 30 ngày, cơ quan sẽ phải trả lời bằng văn bản, nếu không đồng ý thì trong văn bản cũng sẽ nêu rõ lý do. Và cụ thể tại trường hợp của chị khi cơ quan không đồng ý mà chị tự ý bỏ việc thì sẽ không được hưởng chế độ thôi việc và phải bồi thường chi phí đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của pháp luật.Nếu chị nghỉ việc đúng thủ tục thì sẽ được hưởng trợ cấp thôi việc theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Nghị định 46/2010/NĐ-CP:“Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định thôi việc được ban hành, cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền phải thanh toán trợ cấp thôi việc đối với công chức.”
Trợ cấp thôi việc: cứ mỗi năm làm việc được tính bằng 1/2 (một phần hai) tháng lương hiện hưởng, gồm: mức lương theo ngạch, bậc, phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề và hệ số chênh lệch bảo lưu lương (nếu có).

3. Mẫu đơn xin nghỉ việc cơ quan nhà nước số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN THÔI VIỆCKính gửi:……Tôi tên:………………………….Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp:……………………Đơn vị làm việc:…………………………Hộ khẩu thường trú số nhà:…………đường……Phường (xã)……………quận (huyện)………………….TP (Tỉnh)……………….Xin được thôi việc kể từ ngày…….tháng…….năm 20…Lý do nghỉ việc:……Tôi cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày tôi đựoc phép nghỉ việc và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc, dụng cụ, tài sản cho:……………………… có liên quan đến công việc tôi đảm nhiệm.………, ngày tháng năm 20…

Ý kiến của Trưởng PhòngNgười làm đơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN NGHỈ VIỆCKính gửi : ……Tên tôi là:……………….Chức vụ:… Bộ phận: …………….tháng ….. năm ……Nay tôi làm đơn này, kính xin Ban giám đốc cho tôi được thôi việc kể từ ngày …………Lý do:……………………Tôi đã bàn giao công việc cho:….. Bộ phận : …..Các công việc được bàn giao:………………Tôi cam đoan đã bàn giao công việc lại cho bộ phận có liên quan trước khi nghỉ việc.Rất mong Ban Giám đốc xem xét và chấp thuận cho tôi được phép thôi việc. Tôi xin chân thành cảm ơn.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúcĐƠN XIN NGHỈ VIỆC

Kính gửi:- Hiệu trưởng trường……………….- Trưởng phòng Tổ chức – Cán bộ;- Trưởng phòng (Ban/Khoa/TTâm) .

Kính gửi: Tôi tên:………………………………………………….Cấp bậc, chức vụ, nghề nghiệp:……………………………………….Đơn vị làm việc:……………………………………….Hộ khẩu thường trú số nhà:……………đường……………………………………….Phường (xã)………………….quận (huyện)………………….TP (Tỉnh)Xin được nghỉ việc kể từ ngày…….tháng…….năm 20…Lý do nghỉ việc:………………………………………………………………………………..Tôi cam đoan hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cho đến ngày tôi được phép nghỉ việc và hoàn tất mọi thủ tục bàn giao công việc, dụng cụ, tài sản cho:…………………………………. có liên quan đến công việc tôi đảm nhiệm.………, ngày tháng năm 20…

Ý kiến của Trưởng PhònNgười làm đơn

Đề nghị Hiệu trưởng giải quyết cho Ông (Bà)nghỉ việc kể từ ngày ……./……/20…..Lý do:…………………………………………………

Xem thêm: Vận Dụng Quy Luật Thống Nhất Và Đấu Tranh Giữa Các Mặt Đối Lập Vào Thực Tiễn

Trưởng đơn vị(Ký và ghi rõ họ tên)
Ý KIẾN CỦA TRƯỞNG PHÒNG TC-CB Ý KIẾN CỦA HIỆU TRƯỞNGGhi chú: Phải báo trước 30 ngày đối với Hợp đồng xác định thời hạn (dưới 36 tháng); 45 ngày đối với Biên chế và Hợp đồng không xác định thời hạn.Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục việc làm – nhân sự trong mục biểu mẫu nhé.Mẫu bản tự nhận xét, đánh giá cán bộ, công viên chứcMẫu phiếu đánh giá và phân loại công chứcPhiếu lấy ý kiến phân loại công chức viên chức
Mẫu biên bản và nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức Biên bản hội nghị cán bộ công viên chức Mẫu bản kiểm điểm cá nhân công chức 2020 Bản kiểm điểm công chức, viên chức mới nhất

*

Mẫu kê khai tài sản cán bộ công chức Bản kê khai tài sản của cán bộ công chức

Viết một bình luận