[Chia sẻ] Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT (Cấp 3)

Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp thcs chi tiết tải về tại đây, mời các bạn tham khảo

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP THPT
MẪU ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

ĐƠN XIN CẤP LẠI BẰNG TỐT NGHIỆP THPT

Tôi tên là:………………………………………Giới tính:…………………………………

Ngày sinh:…………………………………………………………………………………….

Nơi sinh:……………………………………………………………………………………….

Nghề nghiệp hiện tại:………………………………………………………………………

Đã trúng tuyển kỳ thi tốt nghiệp:……………………………………………………….

Khóa ngày:………………………Tại Hội đồng thi:…………………………………….

Nguyên là học sinh trường:……………………………………………………………..

Điện thoại liên lạc khi cần:……………………………………………………………….

Kính đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo……xem xét và cấp lại bằng tốt nghiệp cho tôi.

Lý do xin cấp lại:…………………………………………………………………………….

Ngày ……. tháng……năm 20…

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

XÁC NHẬN CỦA TRƯỜNG

Họ tên:…………………………………………………………..

Sinh ngày:……………………………………………………..

Đã TN kỳ thi:………………………………………………….

Tại Hội đồng thi:…………………………………………….

Đã được cấp bằng TN, vào sổ số…………..ngày vào sổ:……..

Vậy kính đề nghị Phòng GD-ĐT….. kiểm tra và cấp bản sao bằng TN cho học sinh nói trên.

Ngày ……. tháng……năm 20.…

HIỆU TRƯỞNG

Mẫu đơn xin cấp lại bằng tốt nghiệp THPT

Xem thêm:

Viết một bình luận