Mẫu Đơn Thuốc Mẫu Thông Dụng Dành Cho Dược Sĩ Mới Vào Nghề, Mẫu Đơn Thuốc

Sửa đổi Thông tư 52/2017/TT-BYT về đơn thuốc và kê đơn thuốc

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ Y TẾ ——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc —————

Số: 18/2018/TT-BYT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2018

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘTSỐ ĐIỀU CỦA THÔNG TƯ SỐ 52/2017/TT-BYT NGÀY 29 THÁNG 12 NĂM 2017 QUY ĐỊNH VỀĐƠN THUỐC VÀ KÊ ĐƠN THUỐC HÓA DƯỢC, SINH PHẨM TRONG ĐIỀU TRỊ NGOẠI TRÚ

Căn cứ Luật Dược số 105/2016/QH13 ngày 06 tháng04 năm 2016;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữabệnh;

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổsung một số Điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy địnhvề đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong Điều trị ngoại trú.

Đang xem: Mẫu đơn thuốc

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thôngtư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 quy định về đơn thuốc và kê đơnthuốc hóa dược, sinh phẩm trong Điều trị ngoại trú

1. Sửa đổi Khoản3 Điều 6 như sau:

“3. Đối với trẻ dưới 72 tháng tuổi ghi số tháng tuổi,cân nặng, tên bố hoặc mẹ của trẻ hoặc người đưa trẻ đến khám bệnh, chữa bệnh.”

2. Sửa đổi đoạn “ban hành kèmtheo Thông tư này, kèm theo bản tóm tắt hồ sơ bệnh án theo quy định tại Điểm c Khoản 4 Điều 59 Luật khám bệnh, chữa bệnh của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cuối cùng Điều trị để làmcăn cứ cho bác sỹ tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh Điều trị nộitrú kê đơn thuốc; mỗi lần kê đơn, số lượng thuốc sử dụng không vượt quá 10 (mười)ngày.” tại Khoản 2 Điều 8 nhưsau:

“ban hành kèm theo Thông tư này (xác nhận có giá trịcho một lần kê đơn thuốc), kèm theo tóm tắt bệnh án. Tóm tắt bệnh án thực hiệntheo mẫu bản tóm tắt hồ sơ bệnh án quy định tại Phụ lục 6 Thông tư số14/2016/TT-BYT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiếtthi hành một số Điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế.

Trường hợp cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cuối cùng Điềutrị kê đơn thuốc cho người bệnh thì không cần có tóm tắt bệnh án.

Việc kê đơn thuốc gây nghiện phải do bác sỹ tại cơsở khám bệnh, chữa bệnh có giường bệnh Điều trị nội trú thực hiện, số lượng thuốcmỗi lần kê đơn tối đa là 10 (mười) ngày sử dụng.”

3. Bổ sung điểm c vào Khoản 2 Điều 14 như sau:

“c) Thông báo cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh,cơ quan đơn vị có liên quan trên địa bàn về danh sách các cơ sở cấp, bán thuốcgây nghiện.”

4. Bổ sung điểm đ vào Khoản 3 Điều 14 như sau:

“đ) Đối với những quận, huyện, thị xã, thành phốthuộc tỉnh không có cơ sở bán thuốc gây nghiện thì khoa dược của bệnh viện phảicung ứng thuốc gây nghiện cho người bệnh ngoại trú trên địa bàn theo giá muavào của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về quản lý giáthuốc để bảo đảm cung cấp đủ thuốc cho người bệnh.”

5. Thay thế Mẫu đơn thuốc quy địnhtại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và kê đơn thuốc hóa dược, sinhphẩm trong Điều trị ngoại trú bằng Mẫu đơn thuốc được ban hành kèm theo Thôngtư này.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 10 năm2018,

Điều 3. Trách nhiệm thi hành

Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Chánh Vănphòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế, Sở Y tếtỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, các cơquan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tưnày.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc,các đơn vị, địa phương phản ánh bằng văn bản về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./.

Nơi nhận: – Ủy ban các VĐXH của QH (để giám sát); – Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ); – Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; – HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; – Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL); – Bộ trưởng (để báo cáo); – Các Thứ trưởng BYT; – Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TƯ; – Y tế các Bộ, Ngành; – Bảo hiểm xã hội Việt Nam; – VP Bộ, TTra Bộ, các Vụ, Cục, Tổng cục thuộc BYT; – Các đơn vị trực thuộc BYT; – Cổng TTĐT BYT; – Lưu: VT, PC, KCB (02).

KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Viết Tiến

MẪU ĐƠN THUỐC

(Ban hành kèmtheo Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

Tên đơn vị…………….

Điện thoại………………

Xem thêm: Công Văn Giải Trình Chậm Chuyển Đảng Chính Thức, Mẫu Báo Cáo Giải Trình Của Đảng Viên

ĐƠN THUỐC

Họ tên…………. Tuổi………. Cân nặng……… nam/nữ……..

Mã số thẻ bảo hiểm y tế (nếu có)……………………….

Địa chỉ liên hệ ………………………………………………….

Chẩn đoán………………………………………………………

Thuốc Điều trị:

HƯỚNG DẪN GHI ĐƠN THUỐC

1. Giấy trắng, chữ Time New Roman cỡ 14, màu đen.

2. Đơn được sử dụng kê đơn thuốc (trừ thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần).

3. Điện thoại: ghi điện thoại của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc của khoa hoặc của bác sĩ/y sĩ kê đơn thuốc.

4. Tuổi: ghi tuổi của người bệnh, với trẻ Lời dặn:

Ngày…… tháng…… năm 20…..

Xem thêm: Thông Tư 50/2016/Ttlt-Bqp-Bca, Thông Tư Liên Tịch 50/2015/Ttlt

Bác sỹ/Y sỹ khám bệnh (Ký, ghi rõ họ tên)

– Khám lại xin mang theo đơn này.

– Tên bố hoặc mẹ của trẻ hoặc người đưa trẻ đến khám bệnh, chữa bệnh ………………………………………………………………………

Viết một bình luận