Mẫu Chứng Từ Ghi Sổ Theo Quyết Định 15, Mau So Sach Ke Toan Theo Quyet Dinh 15

*

Đang xem: Mẫu chứng từ ghi sổ theo quyết định 15

Mẫu Sổ Sách Kế Toán Thuế

mau so sach ke toan , danh muc so ke toan, mau so ke toan theo quyet dinh 48, so sach ke toan theo qd48, danh muc so ke toan theo quyet dinh 15, so sach ke toan theo qd15

 

1 Mẫu số S01-DN: Nhật ký – Sổ Cái
2 Mẫu số S02a-DN: Chứng từ ghi sổ
3 Mẫu số S02b-DN: Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ
4 Mẫu số S02c1-DN: Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)
5 Mẫu số S02c2-DN: Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)
6 Mẫu số S03a-DN: Sổ Nhật ký chung
7 Mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật ký thu tiền
8 Mẫu số S03a2-DN: Sổ Nhật ký chi tiền
9 Mẫu số S03a3-DN: Sổ Nhật ký mua hàng
10 Mẫu số S03a4-DN: Sổ Nhật ký bán hàng
11 Mẫu số S03b-DN: Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung)
12 Mẫu số S04a1-DN: Nhật ký Chứng từ số 1 : Ghi Có tài khoản 111 – Tiền mặt
13 Mẫu số S04a2-DN: Nhật ký Chứng từ số 2 : Ghi Có tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng
14 Mẫu số S04a3-DN: Nhật ký Chứng từ số 3 : Ghi Có tài khoản 113 – Tiền đang chuyển
15 Mẫu số S04a4-DN: Nhật ký Chứng từ số 4 : Ghi Có các Tài khoản 311 – Vay dài hạn, 315 – Nợ dài hạn dến hạn trả, 341 – Vay dài hạn, 342 – Nợ dài hạn, 343 – Trái phiếu phát hành
16 Mẫu số S04a5-DN: Nhật ký Chứng từ số 5 : Ghi Có Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán
17 Mẫu số S04a6-DN: Nhật ký Chứng từ số 6 : Ghi Có Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường
18 Mẫu số S04a7-DN: Nhật ký Chứng từ số 7 : Phần I: Tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh toàn doanh nghiệp – PHẦN II: Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố – PHẦN III: Số liệu chi tiết phần “luân chuyển nội bộ không tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh”
19 Mẫu số S04a8-DN: Nhật ký Chứng từ số 8 : Ghi Có các TK : 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 641, 642, 711, 811, 911
20 Mẫu số S04a9-DN: Nhật ký Chứng từ số 9 : Ghi có Tài khoản 211 – TSCĐ hữu hình, Tài khoản 212 – TSCĐ thuê tài chính, Tài khoản 213 – TSCĐ vô hình, Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư
«Bắt đầuLùi123Tiếp theoCuối»
Trang 1 trong tổng số 3 trang

*

*

*

*

*

 

—————————————————————-

DANH MỤC SỔ KẾ TOÁN ÁP DỤNG CHO DOANH NGHIỆP (THEO QUYẾT ĐỊNH 15/2006/QĐ-BTC)

>> Mẫu số S01-DN: Nhật ký – Sổ Cái

>> Mẫu số S02a-DN: Chứng từ ghi sổ

>> Mẫu số S02b-DN: Sổ Đăng ký Chứng từ ghi sổ

>> Mẫu số S02c1-DN: Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)

>> Mẫu số S02c2-DN: Sổ Cái (dùng cho hình thức Chứng từ ghi sổ)

>> Mẫu số S03a-DN: Sổ Nhật ký chung

>> Mẫu số S03a1-DN: Sổ Nhật ký thu tiền

>> Mẫu số S03a2-DN: Sổ Nhật ký chi tiền

>> Mẫu số S03a3-DN: Sổ Nhật ký mua hàng

>> Mẫu số S03a4-DN: Sổ Nhật ký bán hàng

>> Mẫu số S03b-DN: Sổ Cái (dùng cho hình thức Nhật ký chung)

>> Mẫu số S04a1-DN: Nhật ký Chứng từ số 1: Ghi Có tài khoản 111 – Tiền mặt

>> Mẫu số S04a2-DN: Nhật ký Chứng từ số 2: Ghi Có tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

>> Mẫu số S04a4-DN: Nhật ký Chứng từ số 4: Ghi Có các Tài khoản 311 – Vay dài hạn, 315 – Nợ dài hạn dến hạn trả, 341 – Vay dài hạn, 342 – Nợ dài hạn, 343 – Trái phiếu phát hành

>> Mẫu số S04a5-DN: Nhật ký Chứng từ số 5: Ghi Có Tài khoản 331 – Phải trả cho người bán

>> Mẫu số S04a6-DN: Nhật ký Chứng từ số 6: Ghi Có Tài khoản 151 – Hàng mua đang đi đường

>> Mẫu số S04a7-DN: Nhật ký Chứng từ số 7: Phần I: Tập hợp chi phí sản xuất, kinh doanh toàn doanh nghiệp – PHẦN II: Chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố – PHẦN III: Số liệu chi tiết phần “luân chuyển nội bộ không tính vào chi phí sản xuất, kinh doanh”

>> Mẫu số S04a8-DN: Nhật ký Chứng từ số 8: Ghi Có các TK: 155, 156, 157, 158, 159, 131, 511, 512, 515, 521, 531, 532, 632, 641, 642, 711, 811, 911

>> Mẫu số S04a9-DN: Nhật ký Chứng từ số 9: Ghi có Tài khoản 211 – TSCĐ hữu hình, Tài khoản 212 – TSCĐ thuê tài chính, Tài khoản 213 – TSCĐ vô hình, Tài khoản 217 – Bất động sản đầu tư

>> Mẫu số S04a10-DN: Nhật ký Chứng từ số 10: Ghi có Tài khoản 121, 128, 129, 136, 138, 139, 141, 144, 161, 221, 222, 223, 228, 229, 243, 244, 333, 336, 338, 344, 347, 411, 412, 413, 414, 415, 418, 419, 421, 431, 441, 461, 466.

>> Mẫu số S04b1-DN: Bảng kê số 1: Ghi Nợ Tài khoản 111 – Tiền mặt

>> Mẫu số S04b2-DN: Bảng kê số 2: Ghi Nợ Tài khoản 112 – Tiền gửi ngân hàng

>> Mẫu số S04b3-DN: Bảng kê số 3: Tính giá thành thực tế Nguyên liệu, vật liệu và công cụ, dụng cụ ( TK 152, 153)

>> Mẫu số S04b4-DN: Bảng kê số 4: Tập hợp chi phí sản xuất theo phân xưởng, Dùng cho các tài khoản: 154, 621, 622, 623, 627, 631

>> Mẫu số S04b5-DN: Bảng kê số 5: Tập hợp: – Chi phí đầu tư XDCB( TK 241), – Chi phí bán hàng (TK 641), – Chi phí quản lý doanh nghiệp (642)

>> Mẫu số S04b6-DN: Bảng kê số 6: Tập hợp: – Chi phí trả trước ( TK 142, TK 242 ), – Chi phí phải trả ( TK 335), – Dự phòng phải trả ( TK 352).

>> Mẫu số S04b8-DN: Bảng kê số 8: Nhập, xuất, tồn kho: – Thành phẩm (TK 155), – Hàng hóa (TK 156), – Hàng hóa kho bảo thuế (TK 158).

>> Mẫu số S04b9-DN: Bảng kê số 9: Tính giá thực tế thành phẩm, hàng hóa, hàng hóa kho bảo thuế

>> Mẫu số S04b10-DN: Bảng kê số 10: HÀNG GỬI BÁN (TK 157)

>> Mẫu số S04b11-DN: Bảng kê số 11: PHẢI THU KHÁCH HÀNG (TK 131)

>> Mẫu số S06-DN: Bảng cân đối số phát sinh

>> Mẫu số S07-DN: Sổ quỹ tiền mặt

>> Mẫu số S07a-DN: Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt

>> Mẫu số S08-DN: Sổ tiền gửi ngân hàng

>> Mẫu số S10-DN: Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

>> Mẫu số S11-DN: Bảng tổng hợp chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

>> Mẫu số S12-DN: Thẻ kho (Sổ kho)

>> Mẫu số S21-DN: Sổ tài sản cố định

>> Mẫu số S22-DN: Sổ theo dõi TSCĐ và công cụ, dụng cụ tại nơi sử dụng

>> Mẫu số S23-DN: Thẻ Tài sản cố định

>> Mẫu số S31-DN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán)

>> Mẫu số S32-DN: Sổ chi tiết thanh toán với người mua (người bán) bằng ngoại tệ

>> Mẫu số S33-DN: Sổ theo dõi thanh toán bằng ngoại tệ

>> Mẫu số S34-DN: Sổ chi tiết tiền vay

>> Mẫu số S35-DN: Sổ chi tiết bán hàng

>> Mẫu số S36-DN: Sổ chi phí sản xuất, kinh doanh

>> Mẫu số S37-DN: Thẻ tính giá thành sản phẩm, dịch vụ

>> Mẫu số S38-DN: Sổ chi tiết các tài khoản

>> Mẫu số S41-DN: Sổ kế toán chi tiết theo dõi các khoản đầu tư vào công ty liên kết

>> Mẫu số S42-DN: Sổ theo dõi phân bổ các khoản chênh lệch phát sinh khi mua khoản đầu tư vào công ty liên kết

>> Mẫu số S43-DN: Sổ chi tiết phát hành cổ phiếu

>> Mẫu số S44-DN: Sổ chi tiết cổ phiếu quỹ

>> Mẫu số S45-DN: Sổ chi tiết đầu tư chứng khoán

>> Mẫu số S51-DN: Sổ theo dõi chi tiết nguồn vốn kinh doanh

>> Mẫu số S52-DN: Sổ chi phí đầu tư xây dựng

>> Mẫu số S61-DN: Sổ theo dõi thuế GTGT

>> Mẫu số S62-DN: Sổ chi tiết thuế GTGT được hoàn lại

>> Mẫu số S63-DN: Sổ chi tiết thuế GTGT được miễn giảm

 

*

1> Học kế toán tại Hà Nội

2> Học kế toán tại TPHCM

3> Học kế toán tại Hà Đông

4> Lớp học Word – Excel tại Hà Nội

5> Lớp học Word – Excel tại TPHCM

*

KẾ TOÁN TRƯỞNG

1> Kế toán trưởng doanh nghiệp

2> Kế toán trưởng nhà nước

KẾ TOÁN THỰC HÀNH

1> Học kế toán căn bản

2> Học kế toán thuế thực hành (Cho người chưa biết)

3> Học kế toán tổng hợp (Cho người đã biết)

4> Học kế toán sản xuất

5> Học kế toán xây dựng

6> Học kế toán máy

KẾ TOÁN CHUYÊN ĐỀ

1> Học đại lý thuế

TIN HỌC VĂN PHÒNG

1> Học Word cơ bản

2> Học excel cơ bản

3> Học excel nâng cao

4> Học excel cho kế toán

5> Học excel cho doanh nghiệp

6> Học VBA excel cho kế toán

Xem thêm: chàng trai năm ấy truyện tranh

>> Xem Lịch Khai giảng khóa học kế toán – kế toán thuế – kế toán trưởng ( TP.HCM )

> Đào Tạo Kế Toán Thuế

> Đào Tạo Kế Toán Trưởng

> Đào Tạo Kế Toán

> Lịch Khai Giảng Đào Tạo

DỊCH VỤ KẾ TOÁN

> Dịch Vụ Kế Toán Công Ty Mới Thành Lập

> Dịch Vụ Báo Cáo Thuế Và Làm Sổ Sách

TIN HỌC VĂN PHÒNG

> Lớp học Word cơ bản

> Lớp phím tắt Word thành thạo

> Lớp học Excel cơ bản

> Lớp phím tắt Excel thành thạo

> Lớp học Excel nâng cao

> Lớp học Excel cho kế toán

> Lớp học Excel cho doanh nghiệp

> Lớp học VBA Excel cho kế toán

> Tải phần mềm HTKK

> Văn Bản Hướng Dẫn Thuế Mới

> Văn Bản Pháp Quy Mới

> Thông tư 133/2016

> Biểu mẫu theo TT133/2016

> Mẫu sổ sách theo TT133/2016

> Thông tư 200/2014

> Biểu mẫu theo TT200/2014

> Mẫu sổ sách theo TT200/2014

> Sách Kế Toán Thuế

> Mẫu Chứng Từ Kế Toán Thuế

> Mẫu Sổ Sách Kế Toán Thuế

> Biểu Mẫu Thuế

> Kế Toán Thuế TNCN

> Kế Toán Thuế TNDN

> Kế Toán Thuế GTGT

> Giáo trình tin học căn bản

> Giáo trình tin học – EXCEL

> Giáo Trình tin học – Word

> Giáo Trình tin học – PowerPoint

> Thư viện

> Kế Toán là gì ?

> Kế toán tài chính là gì ?

> Kế toán quản trị là gì ?

> Nghiệp vụ kinh tế, tài chính là gì?

> Đơn vị kế toán là gì?

> Kỳ kế toán là gì ?

> Chứng từ kế toán là gì?

> Chế độ kế toán là gì ?

> Kiểm tra kế toán là gì ?

> Hành nghề kế toán là gì ?

> Hình thức kế toán là gì ?

> Phương pháp kế toán là gì ?

> Tài liệu kế toán là gì ?

> Thuế TNCN là gì

> Thuế GTGT là gì ?

> Thuế TNDN là gì ?

> Đại diện của người nộp thuế

> Trụ sở của người nộp thuế

> Mã số thuế

> Kỳ tính thuế

> Tờ khai thuế

> Hồ sơ thuế

> Khai quyết toán thuế

> Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế

Xem thêm: Mẫu Giấy Đề Nghị In Sao Kê Ngân Hàng Vietcombank, Biểu Mẫu Ngân Hàng Đại Lý

Tags

Ke toan thue – Dao tao ke toan – Dao tao ke toan thue – Dich vu ke toan thue – Phan mem ke toan – Lop hoc ke toan truong – Thuc hanh ke toan thue – Hoc ke toan o ha noi – Hoc ke toan tai tp hcm – Kế toán thuế – Kế toán – Dao tao ke toan thue – Dịch vụ kế toán thuế – Học kế toán thuế – Kế toán thuế thương mại – Kế toán thuế sản xuất – Kế toán xuất nhập khẩu – Kế toán thuế dịch vụ – Kế toán thuế xây lắp – Dao tao ke toan truong – Kế toán thực hành – Ke toan truong – Dao tao ke toan – Ke toan dich vu – Dich vu ke toan – Ke toan xay dung – Ke toan thuong mai – Nhap mon ke toan – Lap bao cao tai chinh – Chứng chỉ đại lý thuế – Đào tạo kế toán trưởng – Ke toan thuc hanh – Kế toán trưởng – Sách kế toán – Sách thuế – Sach tai chinh – Sach ke toan thue – Đào tạo kế toán – Sach ke toan – Hoc ke toan tai cau giay – Hoc ke toan tai ha noi – Đào tạo kế toán thuế

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO KẾ TOÁN – TIN HỌC VAFT

Cơ sở 1: (Xem Bản đồ chỉ đường)

Tầng 4, số 98 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội (gần Ngã Tư Sở)Mobile phone: 0983131808

Cơ sở 2: (Xem Bản đồ chỉ đường)

P. 2206, Tầng 22, Tòa nhà 16B Nguyễn Thái Học, Q.Hà Đông, Hà Nội (Gần số 12 Đường Quang Trung) Mobile phone: 0906581808

Cơ sở 3:

Viết một bình luận