Mẫu biên bản kiểm tra tình trạng hư hỏng của trang thiết bị 2023

Mẫu biên bản xác nhận tình trạng thiết bị

PHÒNG GD-ĐT

TRƯỜNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN(Tự kiểm tra công tác quản lí và khai thácsử dụng phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học……)

I. Thời gian và địa điểm:

 • Thời gian: Vào lúc …ngày …tháng …năm ….
 • Địa điểm: Trường ……………..

II. Thành phần:

 1. Ông ………………..
 2. Ông ……………………
 3. Ông ……………….

Cùng tất cả các thành viên trong Tổ tự kiểm tra công tác quản lí và khai thác sử dụng

phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học ………………

III. Nội dung kiểm tra:

 • Tổ trưởng thông qua quyết định thành lập Tổ kiểm tra căn cứ vào công văn số 126/KH-PGDĐT ngày 07 tháng 11 năm 2012 của Phòng giáo dục đào tạo Hồng Dân về kế hoạch kiểm tra công tác quản lí và khai thác sử dụng phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học ………………
 • Nêu rõ mục đích ý nghĩa của công tác kiểm tra phòng học bộ môn, thiết bị dạy học năm học ………………
 • Phân công các thành viên trong Tổ kiểm tra cụ thể:

IV. Tổ kiểm tra hồ sơ gồm có:

1. Tổ kiểm tra sắp xếp thiết bị đồ dung các phòng thực hành:

 • Phòng Hóa gồm: (Xuyên – Hiền)
 • Phòng Lý gồm: (Lùng – Chơn)
 • Phòng Sinh gồm: (Toản – Quy)
 • Kho thiết bị gồm: (Thắng – Miều)
Đọc thêm  Tóm tắt Chuyện người con gái Nam Xương hay, ngắn nhất (20 mẫu)

2. Kết quả kiểm tra:

a. Hệ thống hồ sơ, sổ sách theo dõi việc sử dụng các trang thiết bị của phòng học bộ môn.

Ưu điểm:

– Có đầy đủ các loại hồ sơ như: Sổ theo dõi danh mục đồ dung, sổ theo dõi về ký mượn đồ dung, kế hoạch sử dụng phòng học bộ môn hàng tuần, tháng, học kỳ, năm học và nội quy phòng bộ môn đều được BGH nhà trường phê duyệt.

– Các loại sổ sách có kiểm kê thiết bị đầu năm và có thanh lý những đồ dùng hư hỏng.

– Sổ theo dõi đồ dung và sổ ký mượn đều thực hiện ký mượn và trả đầy đủ.

– Hàng năm có kiểm kê và phân loại đề xuất mua sắm bổ sung.

– Các loại hồ sơ trên hàng tháng đều được BGH kiểm tra và ký duyệt.

Hạn chế:

– Hồ sơ kiểm kê và thanh lý của một số thiết bị hư hỏng năm học 2008 còn làm chung các phòng bộ môn chưa tách riêng theo từng phòng thiếu biên bản thanh lý những đồ dùng không còn sử dụng được.

b. Sắp xếp phân loại đồ dùng dạy học.

Ưu điểm:

– Tất cả các phòng bộ môn đều có nội quy cho giáo viên và học sinh.

– Các phòng bộ môn đều được sắp xếp ngăn nấp gọn gàn và dễ sử dụng.

– Đã phân loại được những đồ dùng còn sử dụng được và không sử dụng được riêng lẽ.

Đọc thêm  Cách Đọc Lời Tuyên Thệ Trong Lễ Kết Nạp Đảng Viên Mới Mẫu Năm 2020

– Các hoá chất, vật liệu tiêu hao được thống kê đề xuất mua sắm bổ sung kịp thời để đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.

– Việc bảo quản phòng học bộ môn được tiến hành thường xuyên.

– Các thiết bị dạy học hư hỏng nhẹ đã được khắc phục.

– Hàng ngày được vệ sinh và quét dọn sạch sẽ.

Hạn chế:

– Phòng kho thiết bị còn dùng chung gặp khó khăn cho người phụ trách.

– Chưa thống kê được số lượt người sử dụng.

– Phòng thực hành Vật lí hiện không sử dụng được (từ khi bàn giao).

– Một số đồ dùng, dụng cụ thực hành thường bị hư hỏng sau mỗi buổi học như các ống nghiệm bằng thủy tinh.

Biên bản được thông qua trước toàn thể các thành viên tham dự và thống nhất các nội dung biên bản.

Biên bản kết thúc vào lúc 11h phút cùng ngày.