Mẫu các loại biên bản sinh hoạt chi đoàn [Mới nhất 2023] – Luật ACC

Mẫu biên bản sinh hoạt chi đoàn

Sau đây là 4 mẫu biên bản đại hội chi đoàn nhiệm kì mới cùng hướng dẫn chi tiết cách viết được sử dụng trong đại hội chi đoàn trường học các cấp tiểu học, THCS, THPT, hay chi đoàn tại các cơ sở, cơ quan, đơn vị… Bạn đọc tham khảo hướng dẫn để ghi lại biên bản đại hội chi Đoàn đúng chuẩn trong nhiệm kì mới.

1. Đại hội chi đoàn là gì?

Đại hội chi đoàn là việc tổng kết, đánh giá các hoạt động của đoàn trong một nhiệm kỳ để từ đó đưa ra được những phương hướng hoạt động động cho nhiệm kỳ tới đồng thời sẽ tiến hành bầu ban chấp hành mới để lãnh đạo chi đoàn.

Khi được kết nạp vào đoàn thì việc tham gia vào đại hội chi đoàn là nhiệm vụ của tất cả đoàn viên. Ban chấp hành chi đoàn sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể tùy theo khả năng của đoàn viên để tránh được việc ôm đồm công việc cũng như không để xảy ra tình trạng đoàn viên thờ ơ, không thấy được trách nhiệm của bản thân đối với đợt sinh hoạt quan trọng này.

Đoàn viên có những nhiệm vụ là luôn luôn phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ; tích cực học tập, lao động rèn luyện, tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; gương mẫu trong việc chấp hành và vận động thanh thiếu nhi thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chấp hành tốt chính sách và pháp luật của nhà nước,…

2. Mẫu biên bản đại hội Đoàn số 1

ĐOÀN TRƯỜNG……….

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Đại hội chi đoàn – lớp ……….

Nhiệm kỳ ……..

……., ngày tháng … năm ……

BIÊN BẢNĐại hội chi đoàn – lớp nhiệm kỳ……..

Đại hội chi đoàn – lớp ………. nhiệm kỳ …… đã làm việc … giờ … đến … giờ … ngày … tháng … năm …….

Đại hội có mặt … đoàn viên trên tổng số … đoàn viên được triệu tập.

Khách mời gồm có … đồng chí (ghi rõ họ tên và chức danh từng người):

  1. ………………
  2. ………………

Đại hội bầu Đoàn Chủ tịch đại hội gồm … đồng chí:

  1. ………………
  2. ………………
  3. ………………

Đoàn Thư ký gồm … đồng chí.

  1. ………………
  2. ………………

Đại hội đã bầu Ban thẩm tra tư cách đại biểu gồm … đồng chí; do đồng chí ……. làm Trưởng ban.

Đại hội đã biểu quyết công nhận … đồng chí đủ tư cách đại biểu, có … đại biểu bị bác bỏ tư cách, vì …………. (nếu có), có … đại biểu vắng mặt (lý do).

Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ…… và phương hướng công tác nhiệm kỳ ………. do đồng chí………….trình bày trước đại hội.

– Về tổng kết nhiệm kỳ vừa qua và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, có … đồng chí phát biểu ý kiến, với các nội dung như sau (tóm tắt từng loại ý kiến):

+…………………..

+…………………..

– Đại hội đã biểu quyết các vấn đề sau (ghi rõ từng vấn đề, số phiếu hoặc tỷ lệ số phiếu biểu quyết tán thành tại đại hội):

+…………………..

+………………….

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành chi đoàn, Ban Cán sự lớp nhiệm kỳ…………

BCH chi đoàn nhiệm kỳ ………. gồm … đồng chí, đồng chí ………… đã trúng cử Bí thư (nếu có). BCS lớp nhiệm kỳ ………. gồm … đồng chí, đồng chí ………… đã trúng cử Lớp trưởng (nếu có).

Có biên bản kiểm phiếu kèm theo.

III. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội với … đoàn viên tán thành và … đoàn viên không tán thành, có văn bản kèm theo.

Đại hội bế mạc hồi … giờ …, ngày … tháng … năm……….

ĐOÀN THƯ KÝTM. ĐOÀN CHỦ TỊCH

3. Mẫu đại hội chi Đoàn số 2

Nội dung cơ bản của Mẫu biên bản đại hội đoàn như sau:

ĐOÀN TNCS……….

….…………

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……, ngày…..tháng ……năm……

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐOÀN

NHIỆM KỲ ……..

Vào lúc ………… ngày ………………….

Tại Hội trường A, …………………………

BCH Đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ ………… với nội dung như sau:

1. Thành phần tham dự:

– Đoàn cấp trên:

– Lãnh đạo:

– Đoàn viên tham dự: …….. đồng chí trên tổng số đoàn viên chi đoàn ………. tỷ lệ %

Đọc thêm  Bộ 50 Câu hỏi kiểm tra kỹ năng giao tiếp của bạn [Có đáp án]

2. Thành phần điều khiển đại hội:

– Chủ tọa (chủ trì đại hội): Đ/c …………….

– Thư ký đại hội: Đ/c …………………

3. Nội dung văn kiện:

a. Những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm:

b. Những vấn đề góp ý cho phương hướng hoạt động và chỉ tiêu:

4. Nhân sự:

a. Góp ý cho đề án nhân sự, biểu quyết đề án:

b. Thảo luận danh sách nhân sự:

– Ý kiến đóng góp:

– Ứng cử, đề cử:

– Biểu quyết rút tên khỏi danh sách bầu cử

c. Bầu tổ bẩu cử và tiến hành bầu cử:

– Tổ bầu cử gồm:

+ …………………..Trưởng ban

+…………………..Ủy viên

+…………………..Thư ký

d. Công bố kết quả trúng cử gồm các đồng chí với số phiếu: ……….

5. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết

– Kết quả biểu quyết: ……../ ………. tỷ lệ ……….%

6. Bế mạc Đại hội:

Biên bản đại hội kết thúc vào lúc ……………ngày ………………

Thư kýTM. Đoàn Chủ tịch

Sửa

4. Mẫu biên bản đại hội chi Đoàn số 3

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHĐoàn trường:……………Chi đoàn …………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-o0o———-…….ngày ….tháng …….năm ……….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

I/ THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN:

1. Thời gian: …h… ngày … tháng … năm 20…….…

2. Địa điểm: ……………………….

3. Thành phần:

+/ Khách mời: – …………………………………………….

+/ Đại biểu: Tổng số Đại biểu được triệu tập: …………….….. đ/c

Tổng số Đại biểu có mặt: …………………………… đ/c

Tổng số Đại biểu vắng mặt có lý do: ………..….. đ/c

Tổng số Đại biểu vắng mặt không lý do: ……….. đ/c

II/ NỘI DUNG

Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ ………………………………………..

III/ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Chào cờ, Quốc ca, Đoàn ca

2. Đồng chí ………………….……… – Bí thư chi đoàn tuyên bố lý do, giới thiệu Đại biểu

3. Bầu đoàn chủ tịch Đại hội: Đoàn chủ tịch gồm 03 đồng chí:

– Đ/c………………………..……………. – Chủ tịch Đoàn chủ tịch Đại hội

– Đ/c…………………..…………………. – Uỷ viên

– Đ/c…………………………………..…. – Uỷ viên

Kết quả biểu quyết: +Nhất trí: ……………………….

+Không nhất trí: …………….

+Các ý kiến khác: ………….

4. Đoàn chủ tịch chỉ định Thư ký Đại hội gồm 01 đồng chí:

– …………………………………………..

Kết quả biểu quyết: +Nhất trí: ………………….

+Không nhất trí: ………. . .

+Các ý kiến khác: ………….

5. Bầu Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ …………….

– Hình thức bầu: Bỏ phiếu kín

– Danh sách ứng cử: ……………………………………………..

– Danh sách đề cử: ……………………………………………….

– Chốt danh sách bầu cử: ………đ/c (Có danh sách chi tiết kèm theo)

* Danh sách Ban kiểm phiếu:

1. Đ/c………………………….. – Trưởng ban

2. Đ/c………………………….. – Uỷ viên

3. Đ/c………………………….. – Uỷ viên

Kết quả biểu quyết thông qua DS Ban kiểm phiếu: Nhất trí: ……

Không nhất trí: …….

Các ý kiến khác: ……….

* Bỏ phiếu:

– Số phiếu phát ra: …………………

– Số phiếu thu về: ………………….

– Số phiếu hợp lệ: ………………….

– Số phiếu không hợp lệ: ……………

– Kết quả:

STTHỌ VÀ TÊNKẾT QUẢ1……/…….2……/…….3……/…….…

6. Đại biểu mời phát biểu ý kiến:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

7. Bế mạc Đại hội

Đại hội bế mạc vào ……h…… ngày …… tháng …… năm ……. tại ……, ĐHTM.

Thư ký(Ký và ghi rõ họ tên)T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH(Ký và ghi rõ họ tên)

5. Biên bản Đại hội Chi đoàn số 4

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINHĐoàn ……………Chi đoàn …………………..CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc———-o0o———-…….ngày ….tháng …….năm ……….

BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN ……..

NHIỆM KỲ 20… – 20……..

Vào lúc … giờ ….phút ngày … tháng …. năm 20……

Tại: Phòng hội đồng ………………………………………………………………

Chi đoàn …………… tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 20…. – 20……. với nội dung như sau:

1. Đại hội vinh dự được tiếp đón:

Đ/c: ………………………….. – Phó bí thư chi bộ

Đ/c ………………………….. – TPT Đội TNTP Hồ Chí Minh

Đoàn viên tham dự: … đồng chí / tổng số …… đoàn viên chi đoàn

Vắng ………có lí do.

2. Thành phần điều khiển đại hội:

– Chủ tọa (chủ trì đại hội ): – Đ/c ………………………….. – Bí thư chi đoàn

– Thư ký đại hội: – Đ/c ………………………….. – Ủy viên chi đoàn

Đọc thêm  Mẫu quyết định chỉ định bí thư chi bộ mới nhất năm 2023

3. Nội dung đại hội:

– Đại hội đã nghe báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên của chi đoàn Lê Lợi nhiệm kỳ 20…. – 20….. và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 20….. – 20….. do đồng chí Hồ Thị Lài – Bí thư chi đoàn trình bày.

– Đại hội cũng đã nghe các ý kiến tham luận góp ý bổ sung vào báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm kỳ tới của các đoàn viên tham dự đại hội.

– Đại hội đã nghe ý kiến đóng góp của đồng chí Trần Thị Tuyết, Ngô Thị Lý

– Đại hội đã nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí ………………………….. – Phó bí thư chi bộ nhà trường

– Đại hội nghe đồng chí Hồ Thị Lài thay mặt Đoàn chủ tịch đại hội trình bày dự thảo đề án nhân sự BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20….. – 20….. do BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20…. – 20….. xây dựng.

– Đại hội nhất trí 100% thống nhất với dự thảo đề án về yêu cầu tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng ủy viên BCH nhiệm kỳ 20….. – 20…..

– Đại hội tiến hành ứng cử, đề cử và biểu quyết 100% thống nhất danh sách bầu BCH nhiệm kỳ 20….. – 20….. gồm các đồng chí:

1. Đ/c …………………………..

2. Đ/c …………………………..

3. Đ/c …………………………..

– Đại hội biểu quyết 100% thống nhất bầu Ban kiểm phiếu gồm các đồng chí:

1. Đ/c ………………………….. ( Trưởng ban )

2. Đ/c …………………………..

3. Đ/c …………………………..

– Ban kiểm phiếu giới thiệu cách thức bầu cử, phiếu hợp lệ và các nội dung khác.

– Đại hội tiến hành bầu cử

– Đồng chí ………………………….. thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử:

– Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Đ/c …………………………..

– Số phiếu tín nhiệm:…….phiếu, đạt …….%

– Số phiếu không tín nhiệm: ……… phiếu, đạt ……%

2. Đ/c …………………………..

– Số phiếu tín nhiệm: …. phiếu, đạt …….%

– Số phiếu không tín nhiệm: ……….. phiếu, đạt ……%

3. Đ/c …………………………..

– Số phiếu tín nhiệm:……..phiếu, đạt………%

– Số phiếu không tín nhiệm: ……… phiếu, đạt …… %

– Các đồng chí trúng cử vào BCH chi đoàn nhiệm kỳ 20….. – 20….. gồm các đồng chí có tên sau:

1. Đ/c …………………………..

2. Đ/c …………………………..

3. Đ/c …………………………..

4. Thông qua Nghị quyết đại hội, biểu quyết Nghị quyết:

– Đồng chí Nguyễn Miên Tường thay mặt BCH khóa mới lên cảm ơn, tuyên hứa và nhận nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết đại hội đề ra.

– Đồng chí ………………………….. thay mặt Đoàn thư ký đại hội trình bày dự thảo Nghị quyết đại hội.

– Đồng chí ………………………….. thay mặt Đoàn chủ tịch lên hướng dẫn Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội.

– Đại hội biểu quyết thống nhất với các chỉ tiêu dự thảo Nghị quyết đề ra.

+ Kết quả biểu quyết: …. Tỷ lệ 100%

5. Bế mạc Đại hội:

– Biên bản kết thúc vào lúc …. giờ ngày … tháng ……năm 20……

Thư ký(Ký và ghi rõ họ tên)T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH(Ký và ghi rõ họ tên)

6. Hướng dẫn ghi biên bản đại hội chi Đoàn

Hiện nay chưa có quy định về mẫu biên bản đại hội chi đoàn nên khi ghi biên bản về đại hội cần có những nội dung dưới đây:

– Phía bên trên cùng góc trái là thông tin đoàn thanh niên công sản Hồ Chí Minh, chi đoàn;

– Phần quốc hiệu tiêu ngữ được trình bày ở phía bên trên cùng góc phải của văn bản; dưới đó là ngày tháng năm ghi biên bản;

– Tên của biên bản sẽ trình bày bằng chữ in hoa có dấu và căn giữa của văn bản cụ thể là BIÊN BẢN ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN dưới đó sẽ ghi cụ thể là nhiệm kỳ bao nhiêu;

– Thông tin về ngày tháng năm viết biên bản, cần ghi cụ thể về thời gian, ví dụ vào lúc …giờ … phút, ngày ….tháng ….năm ….;

– Địa chỉ tổ chức đại hội cần ghi cụ thể tên và địa chỉ nơi diễn ra đại hộ chi đoàn;

– Nội dung biên bản ghi theo tiền trình thời gian tổ chức và các công việc được thực hiện trong đại hội. Cụ thể như:

Đọc thêm  Mẫu Biên Bản Rút Vốn Khỏi Công Ty Tnhh Xin Rút Vốn, Mẫu Đơn Xin Rút Vốn Khỏi Công Ty Tnhh

Ban chấp hành đoàn đã tiến hành đại hội nhiệm kỳ II với nội dung như sau:

+ Thành phần tham dự: ghi đầy đủ các thành phần tham dự đại hội nhưu đoàn cấp trên, lãnh đạo, tổng số đoàn viên tham dự, chiếm tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm;

+ Thành phần điều khiển đại hội: cần ghi rõ họ và tên của chủ tọa và thư ký đại hội;

+ Nội dung của văn kiện: nêu những vấn đề góp ý cho báo cáo hoạt động và báo cáo kiểm điểm, những vấn đề góp ý cho chương trình đại hội, phương hướng và mục tiêu hoạt động;

+ Về nhân sự: góp ý cho đề án về nhân sư, biểu quyết đề án; thảo luận danh sách nhân sự; tổ chức bầu cử ban chấp hành đoàn tổ bầu cử gồm có trưởng ban, ủy viên, thư ký cần ghi đầy đủ họ và tên của những người trong tổ bầu cử.

Sau khi hội nghị bỏ phiếu bầu ban chấp hành đoàn thì ban kiểm phiếu tiến hành làm việc sau đó sẽ thông qua kết quả kiểm phiếu và số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ và công bố kết quả trúng cử. Kết quả trúng cử cần có đầy đủ họ và tên của những người trúng cử vào ban chấp hành đoàn và số lượng phiếu bầu.

– Cuối cùng là thông qua nghị quyết của đại hội chi đoàn và tiến hành biểu quyết nghị quyết. Trong phần này nêu rõ kết quả biểu quyết đạt bao nhiêu trên tổng số người biểu quyết, chiếm tỷ lệ là bao nhiêu phần trăm.

– Cuối cùng là bế mạc đại hội cần ghi cụ thể về thời gian kết thúc đại hội. Ví dụ: Biên bản đại hội kết thúc vào lúc …giờ …phút ngày …tháng …năm ….

– Sau đó thư ký viết biên bản đại hội chi đoàn và đoàn chủ tịch ký tên vào biên bản.

Như vậy khi ghi biên bản đại hội chi đoàn cần có đầy đủ những thông tin theo hướng dẫn ở trên. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu về thể thức của văn bản thì nội dung biên bản cũng cần phải được trình bày theo đúng trình tự diễn ra đại hội.

Đối với những ý kiến thảo luận được đưa ra trong đại hội thì cần ghi tóm tắt nhưng vẫn phải đảm bảo chính xác, rõ ràng đúng với nội dung mà người nêu ra ý kiến đã phát biểu trong đại hội.

Nếu có nhiều ý kiến được đưa ra trong đại hội nhưng giống nhau thì có thể tổng hợp lại và ghi thành một nội dung thống nhất. Trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau được đưa ra thì người ghi biên bản cần phải ghi đầy đủ những nội dung của các ý kiến đó và trình bày một cách vắn tắt nhưng vẫn đảm bảo đủ ý.

Trên đây là mẫu biên bản đại hội chi đoàn và hướng dẫn cách viết. Mời bạn đọc tham khảo và tải file word hoặc file pdf mẫu biên bản đại hội chi đoàn về máy để sử dụng và ghi biên bản cho chính xác, đúng chuẩn.

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục giáo dục đào tạo trong mục biểu mẫu nhé.

✅ Dịch vụ thành lập công ty ⭕ ACC cung cấp dịch vụ thành lập công ty/ thành lập doanh nghiệp trọn vẹn chuyên nghiệp đến quý khách hàng toàn quốc ✅ Đăng ký giấy phép kinh doanh ⭐ Thủ tục bắt buộc phải thực hiện để cá nhân, tổ chức được phép tiến hành hoạt động kinh doanh của mình ✅ Dịch vụ ly hôn ⭕ Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn ly hôn, chúng tôi tin tưởng rằng có thể hỗ trợ và giúp đỡ bạn ✅ Dịch vụ kế toán ⭐ Với trình độ chuyên môn rất cao về kế toán và thuế sẽ đảm bảo thực hiện báo cáo đúng quy định pháp luật ✅ Dịch vụ kiểm toán ⭕ Đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt và đưa ra những giải pháp cho doanh nghiệp để tối ưu hoạt động sản xuất kinh doanh hay các hoạt động khác ✅ Dịch vụ làm hộ chiếu ⭕ Giúp bạn rút ngắn thời gian nhận hộ chiếu, hỗ trợ khách hàng các dịch vụ liên quan và cam kết bảo mật thông tin