Mẫu Biên bản nghiệm thu hàng hóa, công việc đúng chuẩn

Mẫu biên bản nghiệm thu hàng hóa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc –

……….. , ngày ……. tháng …… năm ……….

BIÊN BẢN NGHIỆM THU HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH ĐỂ BÀN GIAO ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

1. Tên công trình:………………………………………………

2. Địa điểm xây dựng:………………………………………………………..

3. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:

Đại diện Chủ đầu tư (chủ cơ sở sản xuất):

– Ông …………………………. – chức vụ: ……………………..

– Ông ………………………… – chức vụ: ……………………………….

Đại diện đơn vị tư vấn giám sát (nếu có):

– Ông …………………………… – chức vụ: ………………….

– Ông ……………………………. – chức vụ: ……………………………..

Đại diện đơn vị cung ứng, chuyển giao, lắp đặt công nghệ:

– Ông …………………………….. – chức vụ: ……………………………..

– Ông …………………………….. – chức vụ: …………………………………………

Đại diện đơn vị thi công xây dựng (nếu có):

– Ông ………………………….. – chức vụ: ………………………………………….

– Ông ………………………….. – chức vụ: …………………………………………

4. Thời gian nghiệm thu:

Bắt đầu:………giờ, ngày …….tháng ……. năm …………………..

Kết thúc:…….giờ, ngày ……..tháng ………. năm ………………….

Tại:…………………………………………………………

5. Đánh giá công trình xây dựng đã thực hiện:

a) Tài liệu làm căn cứ nghiệm thu:

– Các tài liệu gồm có:

Hồ sơ công nghệ, thiết kế thi công lắp đặt thiết bị;

Bản vẽ hoàn công công trình;

Các kết quả kiểm tra, thí nghiệm chất lượng vật liệu, thiết bị được thực hiện trong quá trình xây dựng;

Quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng được áp dụng;

Đọc thêm  Vạch trần các thủ đoạn lừa đảo học sinh mua khóa học giá rẻ

Tài liệu chỉ dẫn kỹ thuật kèm theo hợp đồng xây dựng;

Nhật ký thi công;

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng;

Biên bản nghiệm thu hoàn thành giai đoạn xây dựng;

Biên bản nghiệm thu chạy thử liên động không tải;

b) Chất lượng hạng mục công trình xây dựng, công trình xây dựng (đối chiếu với thiết kế, tiêu chuẩn xây dựng, chỉ dẫn kỹ thuật): [ Nêu rõ chất lượng của từng hạng mục (lò gạch) theo tiêu chuẩn xây dựng, đánh giá mức độ đảm bảo an toàn khi vận hành sản xuất…]

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

c) Các ý kiến khác: [Nêu các vấn đề cần lưu ý hoặc các tồn tại cần khắc phục khi vận hành sản xuất, thời gian bảo hành, bảo trì…]

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

6. Kết luận: [ Chấp nhận nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình hoặc công trình xây dựng để đưa vào sử dụng. Yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện bổ sung và các ý kiến khác nếu có]

……………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………..

Các bên trực tiếp nghiệm thu chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định nghiệm thu này.

ĐẠI DIỆN CHỦ ĐẦU TƯ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG, CHUYỂN GIAO, LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

ĐẠI DIỆN TƯ VẤN GIÁM SÁT

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

Đọc thêm  Hướng dẫn viết công văn đề nghị sửa chữa thiết bị [2023]

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ THI CÔNG

(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân)

Hồ sơ nghiệm thu gồm:

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành xây dựng công trình hoặc hạng mục công trình và các phụ lục kèm theo biên bản này, nếu có;

– Các tài liệu làm căn cứ để nghiệm thu.