Mẫu Báo Cáo Thu Nộp Đảng Phí, Mẫu B01/Đp Báo Cáo Thu Nộp Đảng Phí

Báo cáo thu, nộp Đảng phí là biểu mẫu được lập ra để ghi chép lại việc thu và nộp Đảng phí của các Đảng viên.

Nội dung trong mẫu báo cáo thu, nộp Đảng phí cần trình bày rõ đơn vị báo cáo, đơn vị nhận báo cáo, thời gian báo cáo, nội dung của bản báo cáo. Ngoài ra các đảng viên tham thảo thêm bản kiểm điểm đảng viên cuối năm. Vậy sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo và tải mẫu tại đây.

Đơn vị báo cáo:…………………

Đơn vị nhận báo cáo: …………..

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

BÁO CÁO THU, NỘP ĐẢNG PHÍ

Tháng………….(hoặc) quý…….năm …

TT Chỉ tiêu

Đơn vị

tính

số

Đảng bộ

phường

thị trấn

Đảng bộ

Doanh nghiệp

Đảng bộ

khác

Cộng

Ghi

chú

A B C D 1 2 3 4=1+2+3 E
I Tổng số đảng viên đến cuối kỳ báo cáo Người 01          
II Đảng phí đã thu được từ chi bộ của cấp báo cáo Đồng            
1 Kỳ báo cáo Đồng 02          
2 Từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo Đồng 03          
III Đảng phí trích giữ lại ở các cấp Đồng            
1 Kỳ báo cáo (05+06+07) Đồng 04          
1.1 Chi bộ, đảng bộ bộ phận Đồng 05          
1.2 Tổ chức cơ sở đảng Đồng 06          
1.3 Cấp trên cơ sở Đồng 07          
2 Từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo (09+10+11) Đồng 08          
2.1 Chi bộ, đảng bộ bộ phận Đồng 09          
2.2 Tổ chức cơ sở đảng Đồng 10          
2.3 Cấp trên cơ sở Đồng 11          
IV Đảng phí nộp cấp trên của cấp báo cáo Đồng            
1 Số phải nộp kỳ báo cáo (02-04) Đồng 12          
2 Từ đầu năm đến cuối kỳ báo cáo (03-08) Đồng 13          
3 Số nợ còn chưa nộp cấp trên đến cuối kỳ báo cáo Đồng 14          

 

Viết một bình luận