mẫu báo cáo kết quả kinh doanh excel

Đang xem: Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh excel

Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 200 và 133, chia sẻ là 2 Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh Excel mới nhất hiện nay. Cách lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo Thông tư 133 – 200.

Đơn vị: CÔNG TY KẾ TOÁN THIÊN ƯNG
Mã số thuế: 0106208569
Địa chỉ: 181 – Xuân Thủy – Cầu giấy – Hà Nội

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Mẫu B02 – DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)
Năm …

CHỈ TIÊU Mã số Thuyết minh Năm nay Năm trước 1 2 3 4 5 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 01       2. Các khoản giảm trừ doanh thu 02       3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10= 01-02) 10       4. Giá vốn hàng bán 11       5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11) 20       6. Doanh thu hoạt động tài chính 21       7. Chi phí tài chính 22       – Trong đó: Chi phí lãi vay 23       8. Chi phí quản lý kinh doanh 24       9. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
(30 = 20 + 21 – 22 – 24)
30       10. Thu nhập khác 31       11. Chi phí khác 32       12. Lợi nhuận khác (40 = 31 – 32) 40       13. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50 = 30 + 40) 50       14. Chi phí thuế TNDN 51       15. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp
(60=50 – 51)
60        
Lập, ngày … tháng … năm …

Xem thêm: Bài Tập Trắc Nghiệm Vật Lý 10 Chương 2 Có Đáp Án Violet, Đề Trắc Nghiệm Vật Lý 10

NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, họ tên) KẾ TOÁN TRƯỞNG
(Ký, họ tên) NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký, họ tên, đóng dấu)
—————————————————————————-
Ghi chú:
(1) Những chỉ tiêu không có số liệu được miễn trình bày nhưng không được đánh lại “Mã số” chỉ tiêu.
(2) Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.
 

Tải Mẫu báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh về tại đây:

1. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 200 (bản word)

TẢI VỀ

Xem thêm: Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 200

2. Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133 (bản word)

TẢI VỀ

Xem thêm: modun 14 thpt

Xem thêm: Cách lập báo cáo kết quả kinh doanh theo thông tư 133

Viết một bình luận