mẫu bản thẩm tra xác minh lý lịch của bộ quốc phòng

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (91.07 KB, 4 trang )

Đang xem: Mẫu bản thẩm tra xác minh lý lịch của bộ quốc phòng

BỘ QUỐC PHÒNG
…………………….
…………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Mẫu số 5b
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN THẨM TRA XÁC MINH LÝ LỊCH
I. SƠ YẾU LÝ LỊCH
Họ tên thường dùng : ……………………………………………………………(Nam,Nữ)
Họ tên khai sinh : ……………………………….……..Tên khác…………………………
Sinh ngày ……….tháng………..năm………………Dân tộc:…,….…Tôn giáo :…………..
Cấp bậc,chức vụ,đơn vị hoặc nghề nghiệp:…………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
Quê quán:……………………………………………………………………………………
Trú quán:..………………………………………………………………………………….
Chỗ ở hiện nay của gia đình:………………………………………………………………..
Nhập ngũ:………….…..Đảng:……………..Chính thức:……………….Đoàn:…………..
Thành phần gia đình:…………………….TP bản thân:……………………………………
Trình độ văn hóa:…………………………Học hàm, học vị:………………………………
Họ tên cha:……………………………….. Năm sinh:..………….Nghề nghiệp:.………….
Họ tên mẹ:……………………………….. Năm sinh:.……….….Nghề nghiệp:.…………
Họ tên vợ (Chồng):………………………. Năm sinh:..…………..Nghề nghiệp:.………….
Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp các con:……………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI
Ghi rõ họ tên, năm sinh, thành phần, nghề nghiệp, nơi ở, tình hình kinh tế và quan
hệ chính trị – xã hội từng thời kỳ cho đến nay của từng người trong gia đình
– Họ tên ông nội:………….………….……Năm sinh:…………..Nghề nghiệp….………..
– Họ tên bà nội:………….………….…..…Năm sinh:……………Nghề nghiệp….……….
+ Trước cách mạng tháng 8/1945:………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
+ Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ:………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
+ Hòa bình lập lại cho đến nay (1954 đối với miền Bắc; 1975 đối với miền Nam)……….
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

– Họ tên ông ngoại: ……………..….…….. Năm sinh: …….……Nghề nghiệp: ….………

– Họ tên bà ngoại: …………………………Năm sinh: ………….Nghề nghiệp: …………
+ Trước cách mạng tháng 8/1945: …………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
+ Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ: ……..………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
+ Hòa bình lập lại cho đến nay ( 1945 đối với miền Bắc; 1975 đối với miền Nam):………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
– Họ tên cha: ………………….……… Năm sinh: ….….……Nghề nghiệp:………………
– Họ tên mẹ: …………………..……… Năm sinh: ….….……Nghề nghiệp:………………
+ Trong kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ:………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
+ Hòa bình lập lại cho đến nay (1954 đối với miền Bắc; 1975 đối với miền Nam):………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
– Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, KT, CT, XH của anh, chị, em ruột bố.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

– Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, KT, CT, XH của anh, chị, em ruột mẹ.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
– Họ tên, năm sinh, nghề nghiệp, KT, CT, XH của anh, chị, em ruột.

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
– Bản thân (Có điều gì tốt, xấu trong quan hệ chính trị – xã hội ở địa phương)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
* Quan hệ với người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài (Ghi rõ lý do, tính
chất, mức độ, thái độ chính trị,…trong mối quan hệ của ông, bà, cha, mẹ, anh chị, em và
bản thân nếu có)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Họ tên, năm sinh, chức vụ, chữ ký người cung cấp.
1. ……………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………
* Những trường hợp nội dung dài không ghi hết, cần ghi tiếp sang trang giấy khác và
kẹp vào trang cuối của Bản xác minh; có đóng dấu giáp lai.

III. KẾT LUẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG HOẶC CƠ QUAN ĐƠN VỊ (Về nguồn gốc, thành
phần, lịch sử chính trị và quan hệ xã hội của gia đình nội ngoại và bản thân).

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ngày……tháng..….năm…….
TM. Đảng ủy xã (phường) hoặc cơ quan, đơn vị

IV. Ý KIẾN CỦA CÁN BỘ ĐI XÁC MINH ( Ghi rõ họ tên, cấp bậc, chức vụ).
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

Xem thêm: Tài Liệu Tự Học Excel Cập Nhật Liên Tục, Tài Liệu Tự Học Excel 2016 Đầy Đủ Và Chi Tiết

Ngày……tháng..….năm…….
V. KẾT LUẬN CỦA CƠ QUAN BẢO VỆ AN NINH.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ngày……tháng..….năm…….
TM. Cơ quan Bảo vệ an ninh

VI. KẾT LUẬN CỦA CẤP ỦY CƠ QUAN, ĐƠN VỊ (Cấp trung đoàn và tương đương
trở lên)
………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
Ngày……tháng..….năm…….
TM. Đảng ủy………………………

Tài liệu liên quan

*

14/2008/TT-BTTTT: Hướng dẫn quản lý kinh phí hỗ trợ thực hiện thẩm tra, xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích tại các địa phương 16 957 0

*

Biểu mẫu”Biên bản xác minh ranh giới, hiện trạng sử dụng đất” 2 30 294

*

Tài liệu Biểu mẫu ” Bản khai sở yếu lý lịch” pptx 1 2 2

*

Tài liệu Mẫu tờ khai sơ yếu lý lịch ppt 4 4 33

*

27 mau xin viec so yeu ly lich cho cac tang lop tu sv den nhan vien van phong 0992 63 3 10

*

Thẩm tra – Xác nhận sản lượng dịch vụ viễn thông công ích của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh pot 3 459 0

*

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với dự án thẩm tra (thẩm tra ngành đại lý thương mại) pptx 13 351 0

*

Mẫu CV, và sơ yếu lý lịch 3 2 14

*

MẪU QUYẾT ĐỊNH Xác minh nội dung tố cáo pdf 2 509 0

Xem thêm: đề thi lý thuyết giáo viên giỏi cấp tiểu học

*

MẪU THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÁC MINH LÝ LỊCH TƯ PHÁP docx 2 2 4

Viết một bình luận