Bản Nhận Xét Đảng Viên Dự Bị Mẫu 11, Đảng Bộ Trường Đại Học Quảng Bình

bản nhận xét đảng viên dự bị là một trong những giấy tờ cần thiết trong hồ sơ xét đảng viên vậy bài viết sẽ giúp bạn có thể tải mẫu và nắm bắt được cách viết

Đang xem: Bản nhận xét đảng viên dự bị mẫu 11

bản nhận xét đảng viên dự bị là một trong những giấy tờ cần thiết trong hồ sơ xét đảng viên vậy bài viết sẽ giúp bạn có thể tải mẫu và nắm bắt được cách viết 2 11 0
bản nhận xét đảng viên dự bị là một trong những giấy tờ cần thiết trong hồ sơ xét đảng viên vậy bài viết sẽ giúp bạn có thể tải mẫu và nắm bắt được cách viết

Xem thêm: Tổng Hợp Các Mẫu Thư Chào Hàng Tiếng Anh, Mẫu Thư Chào Hàng Bằng Tiếng Anh

bản nhận xét đảng viên dự bị là một trong những giấy tờ cần thiết trong hồ sơ xét đảng viên vậy bài viết sẽ giúp bạn có thể tải mẫu và nắm bắt được cách viết 1 17 0

Xem thêm: Mẫu Bìa Điều Lệ Công Ty Tnhh Mtv, Mẫu Điều Lệ Công Ty Tnhh Một Thành Viên

Mẫu 11-KNĐ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM BẢN NHẬN XÉT Đảng viên dự bị Kính gửi: Chi ủy Tôi là: , sinh ngày … tháng …… năm ………… Vào đảng ngày… tháng… năm…… , thức ngày… tháng……năm…… Đang sinh hoạt Chi bộ: … Ngày … tháng … năm ……… Chi phân công giúp đỡ đảng viên dự bị kết nạp vào Đảng ngày … tháng … năm ……, phấn đấu trở thành đảng viên thức; xin báo cáo Chi vấn đề chủ yếu đảng viên dự bị sau: Ưu điểm: … Khuyết điểm vấn đề cần lưu ý: … ………………………………………………………………………………………… Đối chiếu với tiêu chuẩn đảng viên kết phấn đấu rèn luyện đảng viên dự bị, đề nghị Chi xét, đề nghị cơng nhận đồng chí …………………… trở thành đảng viên thức Tơi xin chịu trách nhiệm trước Đảng lời nhận xét ………, ngày … tháng … năm 2015 ĐẢNG VIÊN ĐƯỢC PHÂN CÔNG GIÚP ĐỠ (ký, ghi rõ họ tên)

Viết một bình luận