Mẫu 01/Đnht Trên Htkk – Mẫu 01/Đnht Ban Hành Theo Thông Tư 156/2013/Tt

*

Biểu Mẫu Thuế

Bieu mau thue , bieu thue , mau to khai thue tndn , mau to khai thue tncn , mau to khai thue gtgt , mau to khai thue ttđb, mau to khai thue tai nguyen, mau khai thue mon bai, mau to khai thue lien quan den su dung dat dai , mẫu khai phí, lệ phí, mẫu tờ khai thuế khoán, mau khai thue nha thau nuoc ngoai , mau khai thue doi voi thuy dien , biểu mẫu khai thuế

Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước

TÊN TỔ CHỨC/CÁ NHÂN

……………………………

Số:……………

Đang xem: Mẫu 01/đnht

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________

…, ngày … tháng … năm

Mẫu số: 01/ĐNHT

GIẤY ĐỀ NGHỊ

HOÀN TRẢ KHOẢN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

<01> Trường hợp hoàn thuế trước, kiểm tra sau:

Trường hợp kiểm tra trước, hoàn thuế sau:

Kính gửi: …….(tên cơ quan thu, cơ quan có thẩm quyền hoàn trả)……..

I- Thông tin về tổ chức, cá nhân đề nghị hoàn trả:

<02> Tên người nộp thuế:………………………………………………………………………………………………

<03> Mã số thuế:

<04> CMND/HC :……………………………………………………………….. Quốc tịch : ………………………………….

<06> Quận/huyện: ………………………………….. <07> Tỉnh/thành phố: …………………………………………………..

<11> Tên đại lý thuế (nếu có):…………………………………………………………………………………………………

<12> Mã số thuế:

<14>Quận/huyện:…………………………………….. <15> Tỉnh/thành phố: …………………………………………….

<19> Hợp đồng đại lý thuế số:……………………………..ngày ………………………………………………………..

II- Nội dung đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước (NSNN):

1. Thông tin về khoản thu đề nghị hoàn trả :

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT

Khoản thu đề nghị hoàn trả

Số tiền phải nộp (hoặc số tiền thuế đầu ra)

Số tiền thuế đầu vào được khấu trừ (nếu có)

Số tiền đã nộp (a)

Số tiền đề nghị hoàn

Thời gian phát sinh khoản đề nghị hoàn (b)

Lý do đề nghị hoàn trả

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng cộng

Giải trình về việc điều chỉnh thuế GTGT đầu vào, đầu ra so với số thuế tại Tờ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế (trường hợp đề nghị hoàn thuế GTGT; nếu có):………

Xem thêm: giải mã bí ẩn phái đẹp 2 ebook

2. Hình thức đề nghị hoàn trả:

2.1. Bù trừ cho khoản phải nộp NSNN :

Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam

Số TT

Khoản phải nộp NSNN

Cơ quan thu (c)

Quyết định thu/

Tờ khai hải quan (d)

Thời gian phát sinh khoản phải nộp (e)

Nộp vào tài khoản (g)

Số tiền

Thu NSNN

Tạm thu

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

Tổng cộng

Tổng số tiền nộp NSNN ghi bằng chữ:…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2.2. Hoàn trả trực tiếp :

Số tiền hoàn trả: Bằng số: ………………………………. Bằng chữ:………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hoàn trả bằng : Tiền mặt :

Chuyển khoản :

Chuyển tiền vào tài khoản số : …………………………. Tại Ngân hàng (KBNN):……………………………………..

(hoặc) Người nhận tiền : …………………………………. Số CMND/HC : …………. cấp ngày………. tại………….

III- Tài liệu gửi kèm: (ghi rõ tên tài liệu, bản chính, bản sao)

1 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

2 ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

Họ và tên:…………………………………

Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)

Chứng chỉ hành nghề số:………………………….

Ghi chú:

(a) Đối với thuế GTGT: chi ghi số thuế đã nộp trong trường hợp đề nghị hoàn trả do nộp nhầm, nộp thừa; (b) và (e): Kỳ thuế, từ kỳ đến kỳ; (c) Cơ quan quản lý thu nơi người nộp thuế còn nợ thuế; (d) Quyết định hành chính của cơ quan có thẩm quyền hoặc tờ khai hải quan; (g) Đối với khoản phải nộp NSNN theo tờ khai, quyết định của cơ quan thu thì đánh dấu dấu “V” vào cột tài khoản “Thu NSNN”, đối với khoản thuế xuất nhập khẩu do cơ quan hải quan quản lý thì đánh dấu dấu “V” vào cột tài khoản “Tạm thu”, đồng thời ghi số tiền tương ứng theo dòng tại cột (8) “Số tiền”.

Xem thêm: Đề Thi Hsg Toán 6 Cấp Huyện Có Đáp Án Violet, Đề Thi Hs Giỏi Ngữ Văn 6 Có Đáp Án

– Trường hợp đề nghị hoàn thuế đối thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ và vật tư xây dựng thuộc loại trong nước chưa sản xuất được cần nhập khẩu để tạo tài sản cố định của doanh nghiệp: Chỉ tiêu “Số thuế đầu vào được khấu trừ (nếu có)” và “Số thuế đề nghị hoàn” ghi số thuế GTGT phát sinh; Chỉ tiêu “Số tiền phải nộp (hoặc số tiền thuế đầu ra)” không ghi và gạch chéo; Chỉ tiêu “Số tiền đã nộp” ghi “nợ chứng từ nộp thuế GTGT khâu nhập khẩu”; Chỉ tiêu “Lý do đề nghị hoàn trả” ghi rõ văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến số thuế đề nghị hoàn./.

 

 

>> Tải Mẫu số 01/ĐNHT (Ban hành theo thông tư 28/2011/TT-BTC)

Mẫu số 01/ĐNHT, 01/ĐNHT, Mẫu số 01/ĐNHT: Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước , mau so 01/dnht: giay de nghi hoan tra khoan thu ngan sach nha nuoc

Viết một bình luận