Ma Trận Đề Kiểm Tra Môn Toán Lớp 2 Theo Thông Tư 22, Ma Trận Đề Thi Học Kì 2 Lớp 2 Năm 2019

Số điền vào chỗ chấm trong biểu thức 36 : 4 + 20 = ………….. là:

A. 25 B. 27 C. 29 D. 31

Câu 5. (1 điểm) (M.2)

Kết quả của phép tính: 665 – 214 = ………. là:

A. 451 B. 415 C. 541 D. 514

Câu 6. (1 điểm) (M.2)

Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ …. trong các câu sau:

a) 9 giờ tối còn gọi là 21 giờ …..

Đang xem: Ma trận đề kiểm tra môn toán lớp 2 theo thông tư 22

b) 15 giờ còn gọi là 5 giờ chiều …..

c) 1km = 100 m …..

d) 100cm = 1m …..

Xem thêm: Thành Tích Cá Nhân Trong Xây Dựng Nông Thôn Mới, Bao Cao Thanh Tich Ca Nhan

Câu 7. (1 điểm) (M.3 

 Câu 8. (1 điểm) (M.3) Ghi câu trả lời của em trong bài dưới đây:

 Hình tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là: AB = 12cm; BC = 23cm và AC = 25cm.

Chu vi hình tam giác đó là: …………………………………..

Xem thêm: Bản Cam Kết Tiếng Anh – Cam Kết Trong Tiếng Tiếng Anh

Câu 9. (1 điểm) (M3)

Tìm x:

a) x × 4 = 28 b) 45 : x = 9

Câu 10. (1 điểm) (M4)

Bạn Mai có quyển vở 48 trang, Mai đã viết hết 2 chục trang. Hỏi quyển vở còn lại bao nhiêu trang chưa viết?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

PHẦN II: HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM

Mỗi câu trả lời đúng được 1 điểm:

Câu 6. (1 điểm): Điền đúng 1 phần được 0,25 điểm

Đáp án: a – Đ ; b – S ; c – S ; d – Đ

Câu 7. (1 điểm):

Điền đúng thứ tự các số được 1 điểm (điền đúng mỗi số được 0,25 điểm).

Đáp án: Thứ tự các số cần điền là: 45 ; 28 ; 36 ; 9

Câu 8. (1 điểm):

 Đáp án: Chu hình tam giác đó là: 60 cm

Câu 9: (1 điểm)

Mỗi phép tính đúng được 0,5 điểm

Đáp án:

a) x × 4

x

x

= 28

= 28 : 4

= 7

b) 45 : x

x

x

= 9

= 45 : 9

= 5

Câu 10: (1 điểm)

Bài giải:

Đổi: 2 chục = 20

Quyển vở còn lại số trang chưa viết là:

48 – 20 = 28 (trang)

Đáp số: 28 trang

(0,1 điểm)

(0,2 điểm)

(0,5 điểm)

(0,2 điểm)

(Ghi chú: Điểm chung của toàn bài làm tròn 0.5 thành 1. Ví dụ: 6.25 = 6; 6.5 = 7)

Viết một bình luận