Luật Đấu thầu năm 2013 – LuatVietnam

Luat dau thau 43

Quy định mới về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu

Ngày 26/11/2013, Quốc hội đã thông qua Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014 và thay thế Luật Đầu thầu số 61/2005/QH11. Trong đó, nổi bật là các quy định mới về ưu đãi trong lựa chọn nhà thầu.

Theo đó, nhà thầu sẽ được hưởng ưu đãi khi tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế để cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên.

Các nhà thầu trong nước tham gia dự thầu với tư cách độc lập hoặc liên danh; nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước mà nhà thầu trong nước đảm nhậm từ 25% trở lên giá trị công việc của gói thầu khi tham gia đấu thầu quốc tế để cung cấp dịch vụ, tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp sẽ được hưởng ưu đãi.

Tương tự, các nhà thầu có từ 25% trở lên số lượng lao động là nữ giới; nhà thầu có từ 25% trở lên là số lượng lao động là thương binh, người khuyết tật; nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ khi tham gia đấu thầu trong nước để cung cấp dịch vụ, tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp cũng sẽ được hưởng ưu đãi.

Việc tính ưu đãi được thực hiện trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất để so sánh, xếp hạng hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất theo cách cộng thêm điểm vào điểm đánh giá của nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi hoặc cộng thêm tiền vào giá dự thầu hoặc vào giá đánh giá của nhà thầu không thuộc đối tượng được ưu đãi.

Đọc thêm  luật an ninh mạng pdf

Một quy định mới nổi bật khác của Luật này là quy định về hình thức mua sắm tập trung. Đây là cách tổ chức đầu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thông qua đơn vị mua sắm tập trung nhằm giảm chi phí, thời gian, đầu mối tổ chức đấu thầu, tăng tính chuyên nghiệp trong đấu thầu và góp phần tăng hiệu quả kinh tế. Các tổ chức đầu thầu này được áp dụng trong trường hợp hàng hóa, dịch vụ cần mua sắm với số lượng nhiều, chủng loại tương tự ở một hoặc nhiều cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp hoặc chủ đầu tư.

MỘT SỐ ĐIỀU KHOẢN ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT ĐẤU THẦU

Điều 12 Luật Đấu thầu. Thời gian trong quá trình lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư

Điều 22 Luật Đấu thầu. Chỉ định thầu

Điều 26 Luật Đấu thầu. Lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt

Trường hợp gói thầu, dự án xuất hiện các điều kiện đặc thù, riêng biệt mà không thể áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư quy định tại các điều 20, 21, 22, 23, 24 và 25 của Luật này thì người có thẩm quyền trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định phương án lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

Điều 62. Loại hợp đồng

Điều 66. Bảo đảm thực hiện hợp đồng

Điều 89 Luật Đấu thầu. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

VĂN BẢN LIÊN QUAN NỘI DUNG VÀ HIỆU LỰC Văn bản này được hướng dẫn bởi Quyết định 17/2019/QĐ-TTg gói thầu được lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

Đọc thêm  mẫu giấy viết thư tay đẹp

Từ ngày 01/01/2021, Luật này bị hết hiệu lực một phần bởi Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư 2020.

Xem chi tiết Luật43/2013/QH13 tại đây