Mẫu Lệnh Điều Xe Ô Tô Đi Công Tác Của Trung Tâm Y Tế Lâm Hà, Lâm Đồng

Giao Thông, Vận Tải

Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác của TRUNG TÂM Y TẾ LÂM HÀ, LÂM ĐỒNG

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ LÂM HÀ

Theo đề nghị của Phòng TC-HC,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng xe ô tô phục vụ công tác áp dụng trong nội bộ Trung tâm Y tế Lâm Hà.

Đang xem: Lệnh điều xe ô tô đi công tác

Điều 2. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng TC-HC, Trưởng phòng TC-KT, Trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

– Như Điều 3 (t/h);

– Sở Y tế (để b/c);

– Lưu: VT, TC-HC.

GIÁM ĐỐC

Đã ký

Đoàn Minh Cương

SỞ Y TẾ LÂM ĐỒNG

TRUNG TÂM Y TẾ LÂM HÀ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG XE Ô TÔ PHỤC VỤ CÔNG TÁC CỦA

TRUNG TÂM Y TẾ LÂM HÀ

(Ban hành kèm theo Quyết định số 39 /QĐ-TTYT ngày 15 tháng 03 năm 2017

của Giám đốc Trung tâm Y tế Lâm Hà)

Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Những quy định chung

1. Xe ô tô (sau đây gọi tắt làxe) là tài sản của Trung tâm Y tế Lâm Hà, được sử dụng để phục vụ công việc liên quan đến tất cả các lĩnh vực hoạt động của đơn vị.

2.Phòng TC-HC trực tiếp tổ chức, điều hành việc sử dụng xe, nhằm hoàn thành tốt công việc của đơn vị.

3.Lái xetrực tiếp quản lý, điều khiển xe phục vụ công việc của đơn vị.

4. Việc điều động, quản lý và sử dụng xe phải được thực hiện đúng theo qui định pháp luật hiện hành và của Quy định này trên tinh thần hiệu quả, tiết kiệm và an toàn.

Điều 2. Nguyên tắc sử dụng xe

I. Nghiêm cấm việc sử dụng xe của Trung tâm Y tế Lâm Hà vào việc riêng; điều chuyển cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào nếu không được phép của Giám đốc và cấp có thẩm quyền.

1. Việc sử dụng xe phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng, tiết kiệm, an toàn và hiệu quả. Khi xe rời khỏi nhà xe đi công tác phải có lệnh điều động xe do Giám đốc, người ủy quyền ký duyệt hoặc bộ phận được ủy quyền (phòng TC-HC).

Điều 3. Những trường hợp được sử dụng xe của đơn vị

1. Đối tượng sử dụng xe

a) Giám đốc, Phó giám đốc.

b)Bệnh nhân cấp cứu cần chuyển tuyến điều trị.

c) Tập thể CBVC – NLĐ được Giám đốc cử đi công tác.

d) Trưởng đơn vị trực thuộc được Giám đốc cử đi công tác và cho phép sử dụng xe.

đ) Người thực hiện các công tác gấp, khẩn cấp, được Giám đốc cho phép sử dụng xe.

2. Các hoạt động được sử dụng ô tô

a) Công tác chuyện viện cấp cứu tuyến trên

b) Các chuyến đi công tác của Ban giám đốc hoạc ủy quyền người đi thay.

c) Nhận Vacxin, dụng cụ, trang thiết bị.

d) Công tác của CB Y tế đi theo đoàn từ 4 người trở lên.

đ) Phòng chống dịch bệnh, khám bệnh tại cộng đồng.

e) Các hoạt động khác theo su757 điều động của Sở Y tế, UBND huyện

Chương 2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Quy định về quản lý xe

1. Phòng TC-HC

1.1. Lập kế hoạch sử dụng, bảo dưỡng, sửa chữa, thanh lý.

1.2.Tổ chức quản lý và bảo quản, bảo dưỡng, kiểm định ô tô theo quy định của Nhà nước và của đơn vị.

1.3. Điều động, sử dụng xe theo đúng đối tượng và các hoạt động được phép sử dụng xe.

1.4. Phối hợp với phòng TC-KT và các bộ phận khác (nếu có) kiểm tra xác định tình trạng xe, mức độ hư hỏng để tư vấn cho Giám đốc quyết định việc bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế phụ tùng.

1.5. Được giám đốc ủy quyền ký lệnh điều xe khi giám đốc đi vắng.

1.6. Giám sát việc kiểm kê xe theo quy định quản lý tài sản.

1.7. Chủ động Phối hợp với phòng TC-KT làm các thủ tục thanh lý khi xe hết thời hạn sử dụng theo quy định hiện hành.

2. Phòng Tài chính – Kế toán

2.1. Tham mưu lập kế hoạch duy tu, bảo dưỡng xe định kỳ.

2.2. Tham gia làm các thủ tục thanh lý khi xe hết thời hạn sử dụng theo quy định hiện hành.

2.3. Phê duyệt theo định mức và thanh toán xăng dầu.

2.4. Lập báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng xăng xe gửi Giám đốc.

2.5. Tham mưu ký hợp đồng với đơn vị cung ứng xăng dầu.

2.6. Thanh toán chi phí xăng dầu hàng tháng cho đơn vị cung ứng xăng dầu. Thanh toán vé cầu đường, bến bãi cho lái xe theo đúng lộ trình chuyến đi (nếu có).

2.7. Thanh toán tiền xăng dầu cho lái xe theo hóa đơn khi đi công tác xa.

2.8. Kiểm tra, theo dõi và thanh toán các khoản chi sửa chữa, bảo dưỡng, thay thế phụ tùng xe, các hợp đồng dịch vụ thuê xe bên ngoài Trung tâm.

Điều 5: Quy định về sử dụng xe của Trung tâm Y tế Lâm Hà

1. Đăng ký sử dụng xe

1.1. Xe phục vụ công tác chuyển viện: Lái xe phải có lệnh điều xe, phiếu thu của bộ phận viện phí, lộ trình chuyển viện và kết quả chuyển bệnh nhân khi về báo cáo ngay cho trực lãnh đạo biết.

Xem thêm: English File Elementary Teacher”S Guide With Teacher”S Resource Centre

1.2. Xe phục vụ công tác: Bộ phận đi công tác phải có giấy đề xuất xin xe công tác (gửi ít nhất 1 ngày trước chuyến công tác để bố trí xe), giám đốc phê duyệt hoặc bộ phận được ủy quyền bố trí xe, sau khi được duyệt, làm lệnh điều xe theo quy định.

1.3. Trường hợp khác các đối tượng sử dụng xe báo trực tiếp hoặc qua điện thoại cho Giám đốc hoặc bộ phận được ủy quyền để xin ý kiến giám đốc quyết định.

1.4. Những thay đổi về chuyến đi người báo xe phải thông báo trước tới Giám đốc hoặc bộ phận được ủy quyền để xử lý.

2. Điều xe

2.1.Bộ phận được ủy quyền (phòng TC-HC), cử lái xe phục vụ yêu cầu công tác và báo cho người sử dụng xe.

2.2. Trường hợp phải thay đổi lộ trình, thời gian thì xử lý như sau:

– Với các chuyến đi công tác của Ban Giám đốc (BGĐ) thì BGĐ quyết định.

– Với các trường hợp khác người sử dụng xe báo cáo Giám đốc hoặc bộ phận được ủy quyền xin ý kiến Giám đốc phê duyệt. Khi chưa có ý kiến thì lái xe phải thực hiện theo lộ trình thời gian ban đầu.

2.3. Các cá nhân đã có bằng lái xe nhưng không có quyết định bằng văn bản của Giám đốc cho phép sử dụng xe cấp cứu thì tuyệt đối không được sử dụng xe của cơ quan (trừ một số trường hợp khẩn cấp do Giám đốc quyết định)

Điều 6: Trách nhiệm (quản lý và sử dụng xe)

1.Trách nhiệm của người sử dụng xe

1.1. Sử dụng đúng mục đích, đúng thời gian và lộ trình đã ghi trên lệnh điều xe.

1.2. Có trách nhiệm giữ gìn tài sản.

1.3. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về an toàn giao thông.

1.4. Ký xác nhận chính xác hành trình và quãng đường đã đi vào lệnh điều động xe ngay sau khi kết thúc sử dụng xe để làm cơ sở cho thanh toán xăng dầu.

1.5. Nêu cao tinh thần, trách nhiệm phục vụ trong công tác.

2. Trách nhiệm củaphòng TC-HC

2.1. Tổ chức thực hiện việc quản lý, sử dụng, bảo vệ, bảo dưỡng, sửa chữa xe.

2.2. Phối hợp với phòng Tài chính – Kế toán trong việc thông báo giá nhiên liệu cho các loại xe ô tô theo bảng điều chỉnh giá định kỳ của Bộ Tài chính; thực hiện các hợp đồng thuê, mượn xe; xây dựng chế độ làm việc cho lái xe.

3. Trách nhiệm của phòng Tài chính – Kế toán

3.1. Phối hợp với phòng TC-HC trong việc thanh toán chi phí chuyến đi cho lái xe; thực hiện các hợp đồng thuê, mượn xe.

3.2. Kiểm tra, theo dõi và thanh toán các khoản chi bảo hiểm, sửa chữa, bảo dưỡng, các hợp đồng dịch vụ mượn xe và thuê xe.

4. Trách nhiệm của lái xe :

4.1. Trực tiếp quản lý xe.

4.2. Chịu sự phân công của BGĐ, bộ phận được ủy quyền

4.3. Lập kế hoạch và thực hiện bảo hiểm, bảo dưỡng, sửa chữa xe theo kế hoạch đã được phê duyệt.

4.4. Thực hiện chuyến đi đúng thời gian, đúng lộ trình, an toàn, tuân thủ Luật Giao thông đường bộ, tuyệt đối không uống rươu, bia khi tham gia trực và thực hiện nhiệm vụ.

4.5. Phục vụ tận tình, chu đáo, văn minh, lịch sự.

4.6. Mua và thanh toán vé cầu đường, bến bãi đúng với thực tế sử dụng.

4.7. Kiểm tra, chuẩn bị xe trước mỗi chuyến đi công tác.

4.8. Thực hiện thủ tục kê khai về lộ trình, tình trạng xe (nếu có).

4.9. Không được sử dụng xe công vào việc riêng.

4.10. Lái xe có trách nhiệm bảo quản xe, chăm sóc kỹ thuật và kịp thời phát hiện hư hỏng, để báo sửa chữa; Làm thủ tục kiểm định và bảo hiểm xe theo quy định.

4.11. Hàng tháng lái xe nộp lệnh điều động xe đã có giải trình chuyến đi và xác nhận của nơi đến và về để làm các thủ tục thanh toán.

4.12. Phải bồi hoàn các thiệt hại và các phí tổn do lỗi của lái xe.

* Trực lái xe Ô tô cứu thương.

Người lái xe ô tô cứu thương thường trực cấp cứu phải sẵn sàng ở vị trí quy định, bảo đảm đưa, đón người bệnh an toàn theo quy chế cấp cứu. Phải chuẩn bị xe sẵn sàng bất cứ lúc nào, có lệnh lên đường đưa đón người bệnh được ngay. Trong thời gian làm việc và thường trực nghiêm cấm người lái xe ô tô cứu thương không được uống rượu, uống bia. Thực hiện nghiêm chỉnh điều lệ an toàn giao thông, đảm bảo kĩ thuật điều khiển xe qua đường xấu, đường vòng, hạn chế ảnh hưởng xấu tới sức khoẻ người bệnh. Khi đưa người bệnh đi xa phải chuẩn bị đầy đủ phương tiện, dụng cụ sửa chữa không để xe hỏng nằm lại dọc đường. Định kì kiểm tra bảo quản xe sạch, thường xuyên lau chùi, tra dầu mỡ để đảm bảo xe tốt. Sau khi chuyên chở người bệnh truyền nhiễm hoặc tử vong phải tiến hành ngay việc tẩy uế, khử khuẩn theo quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện. Bảo quản dụng cụ y tế có gắn sẵn trên xe. Phải có sổ ghi hành trình xe ô tô cứu thương đi cấp cứu, có đầy đủ các giấy tờ của xe và của lái xe theo quy định.

Điều 7. Thuê xe phục vụ công tác

1. Trong trường hợp không bố trí được xe của đơn vị theo nhu cầu sử dụng xe thì được phép thuê xe phục vụ.

2. Nếu phải thuê xe thì đơn vị sử dụng xe phải làm giấy đề nghị trình Giám đốc phê duyệt thông qua phòng TC-HC.

3. Đơn vị sử dụng xe thuê chịu trách nhiệm làm thủ tục hợp đồng, thanh lý hợp đồng và thanh toán.

Chương 3. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Điều khoản thi hành

Trưởng các đơn vị có trách nhiệm phố biến Quy định này đến toàn thể CCVC, người lao động để thống nhất thực hiện trong toàn đơn vị. Các đơn vị và cá nhân phải nghiêm chỉnh thực hiện, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo pháp luật và theo các Quy định có liên quan của Trung tâm Y tế Lâm Hà. Mọi sửa đổi, bổ sung Quy định do Giám đốc quyết định.

Xem thêm: Mẫu Xác Nhận Tài Khoản Ngân Hàng, Giấy Xác Nhận Số Tài Khoản Ngân Hàng

Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Mọi quy định của Trung tâm Y tế Lâm Hà trước đây trái Quy định này đều bị bãi bỏ./.

GIÁM ĐỐC

Xem văn bản gốc tại đây >>

Trung tâm Y tế Lâm Hà

(Google)

Có thể bạn quan tâm:

Quy trình quản lý và sử dụng ô tô trong doanh nghiệp mới nhất

Mẫu – quy chế quản lý và sử dụng ô tô ( có file đính kèm)

Những mẫu website miễn phí lĩnh vực giao thông, giao nhận, logistics

Di chuyển thông minh (Smart mobility) là gì?

Ứng dụng vật liệu composite trong các lĩnh vực giao thông

Mọi nhu cầu về tư vấn các giải pháp quản lý và tối ưu vận tải, quản lý đội xe, điêu xe, điều tài… quý vị liên hệ với DVMS ( This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. | 02836028937 ) để có được lời giải tối ưu nhất cho quý doanh nghiệp.

Viết một bình luận