Biểu Mẫu Lệnh Điều Động Vận Chuyển Hàng Hóa Nội Bộ, Biểu Mẫu Lệnh Điều Chuyển Nội Bộ

Luật Minh Khuê xin giới thiệu: Mẫu lệnh vận chuyển dùng cho xe ô tô vận chuyển hành khách cố định (phụ lục 17) ban hành kèm theo Thông tư số: 63/2014/TT-BGTVT ngày 07 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải

TÊN ĐƠN VỊ:………

Điện thoại:………

Số:………………

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—————

…………, ngày…… tháng……năm…..

Đang xem: Biểu mẫu lệnh điều động vận chuyển hàng hóa nội bộ

LỆNH VẬN CHUYỂN

Dùng cho xe ô tô vận chuyển hành khách tuyến cố định

Có giá trị từ ngày ………………… đến ngày ……………………..

Cấp cho Lái xe 1:………………………..………….. hạng GPLX:……………

Lái xe 2:………………………….…………hạng GPLX:…………….

Nhân viên phục vụ trên xe:…………………………………………….

Biển số đăng ký:…….…….. Số ghế (gường nằm):…….. Loại xe:…………

Bến đi, bến đến:………………………………………Mã số tuyến:………….

Hành trình tuyến:…………………………………………………………

Thủ trưởnbg đơn vị(Ký tên và đóng dấu)

Cán bộ kiểm trakiểm tra xe

Lượt xe thực hiện

Bến xe đi, đến

Giờ xe chạy

Số khách

Bến xe(Ký tên và đóng dấu)

Lượt đi

Bến xe đi:………………

xuất bến……. giờ ngày……..

Xem thêm: báo cáo thực tập quy trình giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng đường biển

Bến xe nơi đến: ………..

đến bến……. giờ ngày………

Lượt về

Bến xe đi:……………..

xuất bến…. giờ ngày…….

Bến xe nơi đến: ………

đến bến……. giờ ngày………

LÁI XE 1(Ký và ghi rõ họ tên)

LÁI XE 2(Ký và ghi rõ họ tên)

NHÂN VIÊN PHỤC VỤ TRÊN XE(Ký và ghi rõ họ tên)

* Ghi chú:

– Bến xe ghi vào ô ngày giờ đi đến, đóng dấu.

– Trên một tờ Lệnh vận chuyển chỉ được phép bố trí tối đa 4 lượt đi và 4 lượt về.

Xem thêm: Giả Danh Bệnh Viện Nhi Đồng 1 Bán Phác Đồ Nhi Đồng 1, Phác Đồ Bv Nhi Đồng 1

– Ngoài các nội dung nêu trên, đơn vị kinh doanh vận tải bổ sung các nội dung khác để phục vụ công tác quản lý điều hành của đơn vị.

Viết một bình luận