Kinh tế xã hội trong lãnh địa phong kiến có khác thành thị trung đại

Lời giải 1:

Họ tên người giải: dongha82849

Lãnh địa phong kiến
– Kinh tế: Tự cung, tự cấp
– Hình thức sản xuất: Nông nghiệp, thủ công
– Xã hội: Lãnh chúa – Nông nô
Thành thị trung đại 
– Kinh tế: Trao đổi, mua bán hàng hóa
– Hình thức sản xuất: Thủ công nghiệp,thương nghiệp 
– Xã hội: Thợ thủ công – Thương nhân

Lời giải 2:

Họ tên người giải: vphannalam14091

Lãnh địa phong kiến

– Kinh tế : tự sản xuất, tự cấp, tự túc , tự tiêu thụ , chỉ mua muối và sắt, không trao đổi buôn bán.

– Hình thức sản xuất: Nông nghiệp, thủ công

Thành thị trung đại 

– Kinh tế: Trao đổi, mua bán hàng hóa

– Hình thức sản xuất: Thủ công nghiệp,thương nghiệp 

Đây ạ 

xIN HAY NHẤT AK

Đọc thêm  Pardon Our Interruption - Sales Resume: Examples For A Sales Representative

Viết một bình luận