Ôn Kiểm Tra 45 Phút Lần 1 Hki, Tiếng Anh Lớp 8, Đề Kiểm Tra 45 Phút Lớp 8

… ………………………………………………………………………………………………… VnDoc – Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIẾNG ANH LỚP I Nghe điền vào chỗ trống từ (1,5đ): (1) likes (2) well (3) good (4) on … take go IV Đọc hội thoại sau trả lời câu hỏi bên (2đ) Nga is talking to Miss Lien She lives at Tran Phu Street Yes, she does She likes drawing, outdoor activities and acting V.Viết lại câu sau…

Đang xem: ôn kiểm tra 45 phút lần 1 hki, tiếng anh lớp 8

*

… người vào “ Thư viện tư liệu Tiếng Anh 11 tìm file: “THE FIRST 45 MINUTE TEST (ENGLISH 11) .mp3 ” tải dung nhé! Name: Class: 11 THE SECOND 45 MINUTE TEST (ENGLISH 11) Năm học: 2013- 2014 … Total 10 1 1 9 20 13 36 BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN THE SECOND 45 MINUTE TEST (ENGLISH 11) I (1.5Pt) Mỗi đáp án cho 0.25đ x = 1.5 điểm b d a d d b II (0.5 Pt) Mỗi đáp án cho 0.25đ x = 0.5 điểm a other … III ( 0.5 Pt) Mỗi đáp án cho 0.25đ x = 0.5 điểm a between 10 d imitate IV ( 2.0 Pt) Mỗi đáp án cho 0.25đ x = 2.0 điểm 11 d 12 a 13 a 14 a 15 b 16 c 17 d 18 d V ( 1.25 Pt) Mỗi đáp án cho 0.25đ x…

*

… _ ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIẾNG ANH LỚP 1 2- TIẾT PPCT 37 -TUẦN KT: 12 ĐỀ II A.PHẦN TRẮC NGHIỆM( i m ) Học sinh trả l i vào ô bên III Choose the best answer to complete the following sentences … train If I knew the answer, I d tell you The victims of the 9th storm have been provided with food and clothing Unless Jane learns hard, she’ll fail the final examination this year He is believed … as Bill Gates of Microsoft, I would retire a If I had had b If did I have c Unless I had d If I had These are the people ……………… often help the poor in this village a whose b who c whom d.which…

*

… _ NGƯỜI RA ĐỀ: NGUYỄN SAO NGÀY RA ĐỀ 01- 11 -2010 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIẾNG ANH LỚP 12- TIẾT PPCT 37 -TUẦN KT: 12 ĐỀ II HỌ VÀ TÊN:……………………………LỚP 12: ………….ĐIỂM: A.PHẦN TRẮC NGHIỆM( … c.category d vacancy TRẢ LỜI 10 11 12 13 14 15 16 ĐÁP ÁN ĐỀ I PHẦN TRẮC NGHIỆM d d c 10 c b 11 b a 12 d a 13 b c 14 c b 15 a c 16 d d 12 b c 13 d d 14 c b 15 b a 16 a ĐÁP ÁN ĐỀ II PHẦN TRẮC NGHIỆM a d … letters that has a different pronunciation from the rest: 11.a stopped b decided c expected d attracted 12 a scholar b approach c chemist d christmas 13 a holiday b happen c house d hour II Pick out…

*

… NGƯ I RA ĐỀ: NGUYỄN SAO NGÀY RA ĐỀ 0 1- 11 -2 010 ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TIẾNG ANH LỚP 1 2- TIẾT PPCT 37 -TUẦN KT: 12 ĐỀ II HỌ VÀ TÊN:……………………………LỚP 12: …………. I M: A.PHẦN TRẮC NGHIỆM( i m ) Học … retire a If I had had b If did I have c Unless I had d If I had These are the people ……………… often help the poor in this village a whose b who c whom d.which My favourite…………………….at school is … câu 0,5 i m ,Sai lỗ i trừ 0,25 i m A General Knowledge Quiz is going to be organised by our school If Tom had left early, he would’t have missed the last train If I knew the answer, I d tell…

*

… giáo dục đào tạo Đề khảo sát chất lợng học kì I năm học 2010 2011 Thanh Hoá Môn : Tiếng Anh Lớp Thời gian 45 phút ( Không kể thời gian phát đề) đề A Họ tên : Lớp Số báo danh Chữ kí ngời coi … giáo dục đào tạo 2011 Thanh Hoá Đề khảo sát chất lợng học kì I năm học 2010 Môn : Tiếng Anh Lớp Thời gian 45 phút ( Không kể thời gian phát đề) đề B Họ tên : Lớp Số báo danh Chữ kí ngời coi thi … ghost – I used The eand Sở giáo dục đào tạo Đáp án Đề khảo sát chất l ợng học kì I năm học 2010 2011 Thanh Hoá Môn : Tiếng Anh Lớp Đáp án đề A Đáp án Question : C B A C D Question : a) rises…
… will have C would D A and C 19 If John had passed the GCSE exam , he …………… allowed to take the entrance exam to university A would be B would have C would have been D would have be 20 I would have … subjects They study their own language, and mathematics … and English In England, America, or Australia, many boys and girls study their own language, which is English ,and mathematics… and another … courses C their parents make them D they have to study their own language 28 In American or Australia many school children study…………… A English as a foreign language B English and mathematics…
… 3, 184 7 He later emigrated first to Canada and to the USA in 187 0s Bell and his assistant, Thomas Watson, conducted many experiments and finally came up with the first telephone in 187 6 Traveling … telephone in 187 6 Traveling all over America, Bell demonstrated his invention at a lot of exhibitions Questions: 1/ Was Bell born in Scotland in 184 7? 2/ Where … SECONDARY SCHOOL ENGLISH WRITTEN TEST Full name:……………………………… GRADE (2015 – 2016) Class : 8 ……………………… Time: 45 ms Test I/ Match the questions with the answers: (2 marks) A B What is Minh going to…

Xem thêm: Giáo Trình Kinh Tế Quốc Tế Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Download Tài Liệu Kinh Tế Quốc Tế

Đề kiểm tra 45 phút môn Vật lý lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 – 2017 (Lần 1)

… không khí a Biết độ lớn cường độ điện trường điểm N cách cầu khoảng r E  3750000(V / m) Tính r b Đặt điện tích q  2,5.106 C điểm N, tìm độ lớn lực điện trường cầu mang điện tích Q tác dụng … 10 Ω làm cho công suất mạch có giá trị P Tìm R1? HẾT VnDoc Tải tài liệu, văn pháp luật, biểu mẫu miễn phí ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ LẺ I Phần trắc nghiệm: 1C 2C 3B 4D 5A 6B 7A 8B 9D 10A II … tiểu khi: R = r Suy H = b Từ P = U I R   50% E.I R  r E R  P.R2 – ( E 2-2 r.P).R + r2.P = (R  r) Suy ra:  = E2.4r( Pmax-P) >0 Vậy phương trình có hai nghiệm phân biệt hai nghiệm thỏa mãn R1…
… (1) (2) → → Câu 9: Cho sơ đồ: Glucozơ  rượu etylic  axit axetic Điều kiện trình (1) (2) là: a Nước ; axit b…
… Hãy xếp vùng vào thuỳ cho phù hợp II TỰ LUẬN(6Đ): Câu 3(1,5đ): Hệ tiết nước tiểu gồm phận nào? Bộ phận quan trọng nhất? Vì sao? Câu 4(3đ): Cấu tạo cung phản xạ sinh dưỡng khác cung phản xạ vận … 4(3đ): Cấu tạo cung phản xạ sinh dưỡng khác cung phản xạ vận động điểm nào? Vẽ cấu tạo cung phản xạ sinh dưỡng Câu 5(1,5đ): Dấu hiệu nữ giới cho thấy đến tuổi có khả có con? Kể tên nguyên tắc biện…
… – Hết – PHẦN ĐÁP ÁN NGỮ VĂN TIẾT I PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm) Mỗi câu 0,4 điểm b c b c b c a b a 10 b II PHẦN TỰ LUẬN : (6 điểm) Câu 1: Bảng so sánh đối chiếu hai nhân vật … II PHẦN TỰ LUẬN : (6 điểm) Câu 1: Lập bảng so sánh đối lập hai nhân vật Đôn – ki – hô – tê Xan – chô – pan –xa văn “ Đánh với cối xay gió”.(3 điểm) Câu 2: Qua văn “ Thông tin ngày Trái Đất năm … người Câu 7: Văn “ Lão Hạc” có kết hợp phương thức biểu đạt nào? a Tự sự, miêu tả biểu cảm c Miêu tả, biểu cảm tự luận b Tự sự, biểu cảm nghị luận d Tự sự, miêu tả nghị luận Câu 8: Bố cục văn “ Cô…
1 Nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a a/ 2 -9 – 19 45 đời b/ 17 -8 – 19 45 Nước Lào tuyên bố độc lập c/ 12 -10 – 19 45 Quốc khánh nước Việt Nam d/ 6-8 – 19 67 Việt Nam nhập ASEAN e/ 7 – 19 95 ghép với … … thành thành viên thứ – Tháng 7 / 19 95 Việt Nam thức nhập ASEAN trở thành thành viên thứ – Tháng 9 / 19 97 Lào, Mianma nhập tổ chức ASEAN trở thành thành viên thứ – Tháng 4 / 19 99 Campuchia kết nạp vào tổ … khối quân SEATO ( 19 45) nhằm đẩy lùi ảnh hưởng chủ nghĩa xã hội phong trào giải phóng dân tộc Đông Nam Á Mỹ tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam kéo dài tới 20 năm ( 19 54 – 19 75) III/ THIẾT LẬP…
… cột B (1 điểm) Cột A Cột B Nước Cộng hòa In-đô-nê-xi-a a/ 2 -9 – 19 45 đời b/ 17 -8 – 19 45 Nước Lào tuyên bố độc lập c/ 12 -10 – 19 45 Quốc khánh nước Việt Nam d/ 6-8 – 19 67 Việt Nam nhập ASEAN e/ 7 – 19 95 Trả … điền vào ý thiếu câu sau (1 điểm) Câu 1: Sau chiến tranh giới thứ hai, phong trào đấu tranh (1) ……………………ở Châu Phi bùng nổ sớm (2) ……… Câu 2: Năm (3) … lịch sử ghi nhận năm Châu Phi có (4) …… Châu … thành thành viên thứ – Tháng 7 / 19 95 Việt Nam thức nhập ASEAN trở thành thành viên thứ – Tháng 9 / 19 97 Lào, Mianma nhập tổ chức ASEAN trở thành thành viên thứ – Tháng 4 / 19 99 Campuchia kết nạp vào tổ…

Xem thêm: Chuyên Đề Các Dạng Bài Tập Tự Luận Tiếng Anh Là Gì ? Câu Hỏi Tự Luận Tiếng Anh Là Gì

… ……………………………………………………………………………………………… ………… ĐÁP ÁN: Phần A : Mỗi câu 0,25 điểm Câu Đáp b án 10 11 12 13 14 15 16 c b d b c a c a a b c b a b d Phần B: Tự luận Câu 1: * Tính chất phản xạ có điều kiện: (mỗi tính chất 0.25 đ) … quan phản ứng Câu 13 : Nếu thiếu loại vitamin làm cho biểu bì bền vững, dễ nhiễm trùng, giác mạc mắt khô, dẫn tới mù lòa Đó là: a Vitamin E b Vitamin A c Vitamin C d Vitamin D Câu 14 : Dây thần kinh … có: a 31 đôi b 12 đôi c 21 đôi d 13 đôi Câu 15 : Trụ não khác tiểu não chỗ: a Có 31 đôi dây thần kinh b Chất xám trong, chất trắng c Chất trắng trong, chất xám d Giữ thăng cho thể Câu 16 : Mỗi…
Từ khóa: đề kiểm tra 45 phút môn tiếng anh lớp 6đề kiểm tra 45 phút môn tiếng anh lớp 10đề kiểm tra 45 phút môn tiếng anh lớp 11đề kiểm tra 45 phút môn tiếng việt lớp 6đề kiểm tra 45 phút môn công nghệ lớp 8đề kiểm tra 45 phút môn vật lý lớp 8đề kiểm tra hk ii môn sinh học lớp 8 trường thcs mai dịch quận cầu giấy hà nộiđề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 10đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 8đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 9đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 6đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 7đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh 12 unit 9 10đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh ppsxđề kiểm tra 45 phút môn vật lý lớp 6Nghiên cứu tổ chức pha chế, đánh giá chất lượng thuốc tiêm truyền trong điều kiện dã ngoạiNghiên cứu tổ hợp chất chỉ điểm sinh học vWF, VCAM 1, MCP 1, d dimer trong chẩn đoán và tiên lượng nhồi máu não cấpGiáo án Sinh học 11 bài 13: Thực hành phát hiện diệp lục và carôtenôitĐỒ ÁN NGHIÊN CỨU CÔNG NGHỆ KẾT NỐI VÔ TUYẾN CỰ LY XA, CÔNG SUẤT THẤP LPWANQuản lý hoạt động học tập của học sinh theo hướng phát triển kỹ năng học tập hợp tác tại các trường phổ thông dân tộc bán trú huyện ba chẽ, tỉnh quảng ninhPhối hợp giữa phòng văn hóa và thông tin với phòng giáo dục và đào tạo trong việc tuyên truyền, giáo dục, vận động xây dựng nông thôn mới huyện thanh thủy, tỉnh phú thọPhát hiện xâm nhập dựa trên thuật toán k meansNghiên cứu về mô hình thống kê học sâu và ứng dụng trong nhận dạng chữ viết tay hạn chếNghiên cứu tổng hợp các oxit hỗn hợp kích thƣớc nanomet ce 0 75 zr0 25o2 , ce 0 5 zr0 5o2 và khảo sát hoạt tính quang xúc tác của chúngTìm hiểu công cụ đánh giá hệ thống đảm bảo an toàn hệ thống thông tinThơ nôm tứ tuyệt trào phúng hồ xuân hươngSở hữu ruộng đất và kinh tế nông nghiệp châu ôn (lạng sơn) nửa đầu thế kỷ XIXKiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố theo pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam từ thực tiễn tỉnh Bình Định (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 15: Tiêu hóa ở động vậtNguyên tắc phân hóa trách nhiệm hình sự đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trong pháp luật hình sự Việt Nam (Luận văn thạc sĩ)Giáo án Sinh học 11 bài 14: Thực hành phát hiện hô hấp ở thực vậtTrách nhiệm của người sử dụng lao động đối với lao động nữ theo pháp luật lao động Việt Nam từ thực tiễn các khu công nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn thạc sĩ)HIỆU QUẢ CỦA MÔ HÌNH XỬ LÝ BÙN HOẠT TÍNH BẰNG KIỀMMÔN TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢPTÁI CHẾ NHỰA VÀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Ở HOA KỲ
Tai lieu Mục lục Bài viết Tìm kiếm mới Luận Văn Tài liệu mới Chủ đề tài liệu mới đăng tạo cv xin việc cunghocvui tìm kiếm mua bán nhà đất Giỏi tin học Documento Dokument tóm tắt văn bản trong lòng mẹ đánh nhau với cối xay gió ngữ văn 8 đã có lần em cùng bố mẹ đi thăm mộ người thân trong ngày lễ tết đặc điểm chung và vai trò của ngành ruột khoang thuyết minh về con trâu lập dàn ý bài văn tự sự lớp 10 giải bài tập vật lý 8 chuyện cũ trong phủ chúa trịnh giải bài tập vật lý 9 soạn văn tế nghĩa sĩ cần giuộc soạn bài cô bé bán diêm giai bai tap vat ly 8 viet bai tap lam van so 2 lop 9 thuyet minh ve con trau

Viết một bình luận