Khái Niệm Phong Cách Làm Việc, Làm Việc Hiệu Quả Cao Trong Công Việc

Phong cách làm việc là gì? là một trong những từ khóa được search nhiều nhất trên google về chủ đề phong cách làm việc là gì? Trong bài viết này, bocdau.com sẽ viết bài viết về phong cách làm việc là gì? làm việc hiệu quả cao trong công việc.

Đang xem: Khái niệm phong cách làm việc

*
*
*

*

phong cách sử dụng việc là phương thức làm việc ổn định, đưa sắc thái của mỗi người. phong cách sử dụng việc dựa vào vào nhiều thành phần, như: Phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ, năng lực, khí chất của cá nhân; vị trí, chức năng, Nhiệm vụ, điều kiện sử dụng việc, sinh hoạt; sự giáo dục, rèn luyện… đối với người lãnh đạo, phong cách sử dụng việc k dễ dàng là việc riêng của người cán bộ mà là yếu tố có tác động lớn đến chất lượng lãnh đạo và uy tín của tổ chức, của Đảng. style sử dụng việc của người lãnh đạo là yếu tố đặc biệt trọng yếu trong bảo đảm tính chính xác của việc ra quyết định và tổ chức thực hiện các quyết định đó, song song tác động trực tiếp đến việc xây dựng, củng cố khối đoàn kết nội bộ và mối liên hệ giữa Đảng với nhân dân. Cán bộ lãnh đạo càng giữ cương vị cao, ảnh hưởng của các quyết định lãnh đạo, quản lý của họ càng rộng to thì phong cách làm việc càng có ý nghĩa quan trọng. Bởi vậy, thiết lập phong cách sử dụng việc khoa học là một vấn đề cần thiết trong công tác xây dựng đảng.

Năm 1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết cuốn “Sửa đổi lối sử dụng việc” để hướng dẫn cán bộ sửa chữa các “bệnh” trong lối sử dụng việc và rèn luyện style sử dụng việc mới. Trong quá trình hoạt động, Đảng ta luôn chú ý đến việc xây dựng phong cách sử dụng việc cho đội ngũ cán bộ. đã có nhiều văn kiện của Đảng đề cập đến việc xây dựng, đổi mới style sử dụng việc. Trong tiến trình đổi mới, đẩy mạnh CNH, HĐH, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế ngày nay, đổi mới style sử dụng việc của đội ngũ cán bộ theo hướng năng động, khoa học và dân chủ là yêu cầu rất bức thiết. Nhiều cán bộ lãnh đạo vừa mới có ý thức xây dựng, đổi mới style sử dụng việc để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng việc. Những thành tựu to lớn của quá trình đổi mới vừa qua k tách rời nỗ lực của đội ngũ cán bộ vươn lên đổi mới style làm việc theo hướng năng động, sáng tạo, khoa học.

tuy nhiên, thực tiễn cho thấy một số cán bộ đang coi thường tính đảng, tính nguyên tắc trong công việc, quét yêu cầu năng động, sáng tạo sử dụng chiêu bài che đậy những việc sử dụng sai trái; một số cán bộ vừa mới biến lối sử dụng việc tập thể, cá nhân phụ trách thành kiểu sử dụng việc “cá nhân phụ trách, tập thể chịu trách nhiệm” khi có sai phạm xảy ra. Một số cán bộ lãnh đạo, quản lý còn làm việc theo kinh nghiệm, cảm tính, thói quen, tuỳ tiện, chưa để ý thiết lập phong cách sử dụng việc khoa học. Có những cán bộ lãnh đạo chủ chốt đắt tiền bệnh quan liêu, độc đoán, gia trưởng, mất dân chủ, kéo đến các quyết định lãnh đạo chủ quan, gây phung phí tiền tài, mất đoàn kết nội bộ. Nhiều cán bộ nói k đi đôi với làm, không giữ lời hứa, sử dụng giảm lòng tin của cán bộ, quần chúng so với sự lãnh đạo của Đảng.

Đọc thêm  Đề Tài Tiểu Luận Triết 2 Bách Khoa Hà Nội, Tiểu Luận Triết 2 Bách Khoa Hà Nội

Để đổi mới style sử dụng việc, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, thực hiện chiến thắng Nghị quyết Đại hội X của Đảng, mỗi cán bộ lãnh đạo cần nắm vững những yêu cầu chủ yếu trong phong cách sử dụng việc khoa học của người lãnh đạo hiện giờ.

1. style làm việc có tính đảng, tính quy tắc cao, đồng thời năng động, sáng tạo, nhạy cảm với cái mới. Đây là hai mặt của một yêu cầu thống nhất, k thể tách rời trong style sử dụng việc của người lãnh đạo. Tính đảng, tính quy tắc cao trong phong cách sử dụng việc thể hiện quy tụ ở chỗ luôn giữ vững lập trường, quan niệm, đường lối của Đảng; tôn trọng pháp luật; chấp hành nghiêm túc, tự giác các nguyên tắc, chế độ, kỷ luật công tác, nghiêm khắc với bản thân; bảo vệ cái đúng, đấu tranh phê phán cái sai. chức năng động, sáng tạo biểu hiện đầu tiên ở tính chủ động, sáng tạo trong cụ thể hoá quan niệm, đường lối, chủ trương của Đảng cho thêm vào với địa phương, đơn vị, đổi mới content, cách thức công tác theo hướng hiện đại hoá, nâng cao kết quả công tác, nhanh nhạy với cái mới.

Người cán bộ lãnh đạo cần phải có tính đảng, tính quy tắc cao. không những thế, tính đảng, tính nguyên tắc cao k đồng nghĩa với bảo thủ, giáo điều cứng nhắc, khuôn sáo mà ngược lại, luôn đòi hỏi chức năng động, sáng tạo đổi mới trong thực tế. V.I.Lênin vừa mới nhấn mạnh: “Tinh thần tuyệt đối trung thành với lý tưởng cộng sản chủ nghĩa phải được kết hợp với nghệ thuật biết thực hành tất cả những thoả hiệp thực tế cần thiết”(1). Hồ Chí Minh bấm mạnh rằng ai k có sáng kiến thì không phải người lãnh đạo. Mặt khác, sự năng động, sáng tạo chỉ thành công khi nó được thực hiện trên cơ sở những định dạng đúng đắn, những nguyên tắc nhất định. Nhân danh năng động, sáng tạo để vứt bỏ nguyên tắc sẽ dẫn đến lỗi lầm, fail. Những câu chuyện về sự “năng động” vô quy tắc của Lã Thị Kim Oanh làm thiệt hại hàng tá tỉ đồng chi phí nhà nước là một ví dụ.

Trong tình hình bây giờ, trước đòi hỏi phải đổi mới, người lãnh đạo phải giải quyết tốt giữa yêu cầu phải năng động, sáng tạo với giữ vững những quy tắc chính trị, công tác và cuộc sống; phải tập luyện bản lĩnh chính trị và sự cảnh giác cao độ trước những “mũi tên bọc đường”, những thủ đoạn tinh vi tấn công vào đội ngũ cán bộ của các thế lực thù địch, các phần tử cơ hội và của chính kẻ địch trong chính mình mình.

2. style sử dụng việc nhiệt tình nhưng khách quan, khoa học.

Xem thêm: Cách Viết Đề Cương Sơ Bộ Thực Tập Tốt Nghiệp, Cách Viết Đề Cương Sơ Bộ Báo Cáo Thực Tập

Có nhiệt tình mẹo mạng thì người cán bộ lãnh đạo mới đủ sức gánh vác trách nhiệm vẻ vang ngày càng nặng nề trước dân, trước Đảng trong sự nghiệp phương pháp mạng hiện tại. bên cạnh đó, nhiệt tình mẹo mạng phải được hòa hợp với tính khách quan, khoa học thì người cán bộ lãnh đạo mới hoàn thiện nghĩa vụ, tránh được những lỗi lầm, hành động chủ quan, tuỳ tiện. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng trước đó đã thẳng thắn chỉ rõ nhiệt tình cộng với dốt nát thì sẽ thành đại phá hoại. Trong quá khứ, chúng ta đang có quá nhiều bài học về những quyết định cần thiết mang đầy tâm huyết, nhiệt thành nhưng thiếu tính khoa học nên đã phải trả giá rất đắt. Trong thế giới đang chuyển biến gấp rút, phức tạp do tác động của cuộc cách mạng khoa học – công nghệ và tình ảnh chính trị, kinh tế phổ biến, khó khăn cho đến nay, chủ đề thiết lập phong cách sử dụng việc có tính khoa học cao càng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết. Để thiết lập, tập luyện style sử dụng việc khách quan, khoa học, đòi hỏi người cán bộ lãnh đạo:

Mọi việc phải có điều tra, nghiên cứu, đánh giá toàn diện; phải tôn trọng qui trình ra quyết định, xây dựng nhiều phương án, tranh thủ quan niệm chuyên gia. Chủ tịch Sài Gòn căn dặn:

“Gặp mỗi chủ đề, ta phải đặt câu hỏi:

tại sao có vấn đề này?

Xử trí như thế này, kết quả sẽ ra sao?

Phải suy tính kỹ lưỡng. Chớ hấp tấp, chớ làm bừa, chớ làm liều. Chớ gặp sao sử dụng vậy”(2); “việc gì cũng phải điều tra rạch ròi cẩn thận và phải làm đến kênh đến chốn”(3). đối với những vấn đề mới, khó khăn, đặc biệt quan trọng, có ảnh hưởng lớn tới đời sống thế giới cần được làm thử trước khi quyết định. không ra quyết định khi chưa có thông tin đầy đủ, chưa có phương án tính toán kết quả. Tránh chủ quan, duy ý chí.

Phải thiết lập thói quen tôn trọng thực tế khách quan, kiên quyết k bóp méo sự thực để chạy theo thành tích. Thói “báo cáo láo”, “làm được ít, suýt ra nhiều” là có tội với Đảng, với dân.

thiết lập lối làm việc có tầm Quan sát xa, có thói quen dự đoán tình ảnh. Chủ tịch Hồ Chí Minh đang phê phán gay gắt những cán bộ đắt tiền bệnh “cận thị”, không biết lo tính những kế hoạch hành động then chốt, dài hạn mà chỉ biết chạy theo công việc sự vụ trước mắt.

Tôn trọng và làm việc theo chức trách, chế độ công tác, chương trình, plan đang đề ra, tránh lối làm việc ngẫu hứng, tuỳ tiện.

3. phong cách sử dụng việc dân chủ, tập thể nhưng quyết đoán, dám chịu trách nhiệm cá nhân.

Đặc trưng này xuất phát từ nguyên tắc tập hợp dân chủ. Trong hoạt động lãnh đạo của Đảng, lối làm việc dân chủ, tập thể là mẹo làm việc tốt nhất của người lãnh đạo, vừa cho phép phát huy trí tuệ tập thể, hạn chế lỗi lầm, vừa giúp tăng trưởng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng. ngoài ra, lối sử dụng việc dân chủ, tập thể phải đi liền với sự quyết đoán và tinh thần dám chịu trách nhiệm cá nhân cao. Chủ tịch Sài Gòn chỉ rõ: “Lãnh đạo k tập thể, thì sẽ đi đến cái tệ bao biện, độc đoán, chủ quan. kết quả là hỏng việc. Phụ trách không do một mình, thì sẽ đi đến cái tệ bừa bãi, lộn xộn, vô chính phủ”(4). Từ những kinh nghiệm lịch sử và trong bối cảnh thực hiện cơ chế thị trường hiện tại, việc thiết lập phong cách làm việc kết hợp nhuần nhuyễn giữa cách sử dụng việc dân chủ, tập thể, tính quyết đoán, dám chịu trách nhiệm cá nhân càng là một đòi hỏi bức thiết.

Mỗi người lãnh đạo cần nắm vững và thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tụ họp dân chủ trong công tác, thiết lập thói quen lắng nghe ý kiến của tập thể, nhất là tập nghe cho được những quan điểm khác, trái với mình. muốn vậy cần tập luyện đức tính khiêm tốn, cầu thị, trung thực, thẳng thắn, khoan dung, nhân ái, luôn đặt lợi ích của dân, của nước lên trên hết, trước hết. Mặt không giống, người cán bộ lãnh đạo phải tập luyện tính quyết đoán và tinh thần trách nhiệm một mình cao trong công việc. Sau khi vừa mới nghe, đã thảo luận dân chủ, đã rõ chủ đề thì phải quyết đoán, có quyết tâm cao, dám chịu trách nhiệm về những quyết định của mình. Tính quyết đoán khác hẳn sự độc đoán, gia trưởng ở chỗ người độc đoán, gia trưởng thường quyết định bằng chủ quan là chính, quyền uy là chính, còn người lãnh đạo quyết đoán là trên cơ sở phát huy dân chủ.

4. phong cách sử dụng việc thiết thực, nói đi đôi với sử dụng.

Xem thêm: Download Sách Giáo Khoa Toán Lớp 9 Tập 2, Sách Giáo Khoa Hóa Học 9 Ebook Pdf

Trong điều kiện Đảng cầm quyền, hoạt động lãnh đạo thường được thông qua nhiều khâu, nhiều tổ chức với những cơ chế làm việc đa dạng, khó khăn nên dễ sinh ra bệnh “hình thức”, bệnh “hữu danh vô thực”, bệnh hứa suông, gây mất uy tín của Đảng, Nhà nước, sử dụng giảm sút lòng tin của nhân dân và tạo sơ hở cho các phần tử xấu lợi dụng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng phê phán: “Trong Đảng ta có một số người chỉ biết nói là nói, nói giờ này qua giờ không giống, ngày này qua ngày không giống. Nhưng một việc gì thiết thực cũng không làm được”(5). Để chữa bệnh hình thức, thiết lập phong cách sử dụng việc thiết thực, người cán bộ lãnh đạo khi ra các quyết định, kế hoạch cần căn cứ vào tình hình thực tế, năng lực của đơn vị, của đội ngũ cán bộ, trình độ, thói quen, tâm lý, nguyện vọng của quần chúng nhân dân, luôn tính đến hiệu quả công việc, chỉ nói những điều cần thiết, chỉ hứa những điều đủ sức làm, điều nhất định làm. đang ra nghị quyết là phải chỉ đạo sử dụng đến ngành đến chốn, tra cứu ráo riết.

Viết một bình luận