Kẻ thù chủ yếu của nhân dân ta trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là, đế quốc Pháp và phong kiến., phát xít và đế quốc., phong kiến và địa chủ., thực dân Pháp phản động tại Đông Dương.

Lời giải 1:

Họ tên người giải: nghialemaiminh2

Kẻ thù chủ yếu của nhân dân ta trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

A. Đế quốc Pháp và phong kiến.

B. Phát xít và đế quốc.

C. Phong kiến và địa chủ.

D. Thực dân Pháp phản động tại Đông Dương.

`\text{=>Kẻ thù chủ yếu chính của nhân dân ta vào năm 1930 – 1931 là đế quốc Pháp và bọn tay sai phong kiến}`

Lời giải 2:

Họ tên người giải: huynguyenduc6291

Kẻ thù chủ yếu của nhân dân ta trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là

A. đế quốc Pháp và phong kiến.

B. phát xít và đế quốc.

C. phong kiến và địa chủ.

D. thực dân Pháp phản động tại Đông Dương

$\text{$\longrightarrow$ đáp án A}$

giải thích:

$\longrightarrow$ Kẻ thù chủ yếu của nhân dân ta trong phong trào cách mạng 1930 – 1931 là đế quốc pháp và phong kiến.

Đọc thêm  Télécharger Từ Điển Giải Phẫu Của Các, Từ Điển Giải Phẫu Học

Viết một bình luận