Ban Hành Kế Hoạch Phát Triển Đảng Viên Năm 2016 (11/12, Kế Hoạch Phát Triển Đảng Viên Năm 2019

Năm 2016, Đảng bộ Thành phố có 80 tổ chức cơ sở đảng với 8.877 đảng viên, kết quả đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng: Có 79 tổ chức cơ sở Đảng được đánh giá chất lượng, trong đó tổ chức cơ sở đảng TSVM là 65/79 = 82,27% không có tổ chức Đảng yếu kém. Đánh giá chất lượng đảng viên có 7.453 đảng viên được đánh giá trong đó có 6.646/7.453 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ = 89,17% (Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ là 901/7.453 = 12,08%).

Đang xem: Kế hoạch phát triển đảng viên năm 2016

Năm 2016 đã kết nạp 218 đảng viên mới = 121% kế hoạch; chuyển đảng chính thức cho 237 đồng chí đảm bảo đúng quy định của Điều lệ Đảng; nhiều chi bộ, đảng bộ cơ sở thực hiện vượt kế hoạch phát triển đảng viên mới bảo đảm chất lượng; năm 2016 Đảng bộ Thành phố được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ công nhận là Đảng bộ TSVM tiêu biểu.
Nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh uỷ và Thành uỷ về công tác xây dựng Đảng, căn cứ kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên và công tác phát triển đảng viên năm 2016, Ban Thường vụ Thành uỷ ban hành Kế hoạch “Xây dựng tổ chức Đảng TSVM và phát triển đảng viên năm 2017″ như sau:
– Các cấp uỷ Đảng cần quán triệt sâu sắc đến đội ngũ cán bộ – đảng viên việc củng cố tổ chức Đảng, tăng cường xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM là yêu cầu bức thiết, là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng.
– Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và Tỉnh uỷ, quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII vềTăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa trong nội bộ. Thực hiện nghiêm túc phương hướng, nhiệm vụ xây dựng Đảng đã đề ra trong các Nghị quyết của Đảng để xây dựng tổ chức Đảng ngày càng trong sạch vững mạnh.
– Thông qua việc củng cố tổ chức Đảng, các cấp uỷ cần đánh giá một cách khách quan, toàn diện, dân chủ nhằm chỉ ra những mặt mạnh, điểm yếu, tìm ra nguyên nhân chủ quan, khách quan trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong đó có nhiệm vụ xây dựng tổ chức Đảng TSVM trong năm vừa qua, xây dựng kế hoạch, chương trình hành động năm 2017.
– Phát động các phong trào thi đua trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tổ chức trong hệ thống chính trị nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và địa phương trong năm 2017 và những năm tiếp theo, phấn đấu năm 2017 Đảng bộ Thành phố giữ vững danh hiệu là Đảng bộ Trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
– Xây dựng tổ chức Đảng TSVM, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên phải đi đôi với việc xử lý kịp thời, nghiêm minh những cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng, thoái hoá, biến chất, bảo đảm cho tổ chức Đảng thực sự TSVM.
– Tiếp tục bổ sung, điều chỉnh quy chế làm việc, duy trì nề nếp sinh hoạt Đảng, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình.
– Có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bố trí và sử dụng cán bộ một cách hợp lí đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới.
– Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, sâu sát thực tiễn, hướng về cơ sở nhằm nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức Đảng, tăng cường mối đoàn kết thống nhất trong Đảng, nêu cao vai trò quản lý điều hành của Nhà nước, vai trò vận động quần chúng nhân dân của các đoàn thể trong hệ thống chính trị. Xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên mới, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, phấn đấu đạt trên 85% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ.
– Gắn củng cố tổ chức Đảng với xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM, đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, nhằm đảm bảo nguyên tắc tổ chức với phương châm xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt. Các cấp uỷ đảng cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, khắc phục tình trạng có tổ chức Đảng mà không phát huy được vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ở cơ sở.
– Xây dựng chi bộ, đảng bộ TSVM phải gắn với việc chống tư tưởng hữu khuynh, trung bình chủ nghĩa, cục bộ địa phương, ý thức tổ chức kỷ luật kém, mất đoàn kết nội bộ, không chấp hành Điều lệ, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, không thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên.
– Gắn củng cố tổ chức Đảng, xây dựng chi bộ, Đảng bộ TSVM với việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị. Trên cơ sở các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, các cấp uỷ cơ sở cần cụ thể hoá thành chương trình hành động, chương trình công tác, phát động các phong trào thi đua rộng khắp tới các tổ chức trong hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của từng tổ chức, cơ quan, đơn vị và địa phương đã đề ra, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, phát huy vai trò của quần chúng nhân dân trong việc xây dựng tổ chức, bộ máy, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.
– Tiến hành đánh giá làm rõ những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ vừa qua, quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 theo đúng hướng dẫn của Tỉnh uỷ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ và Thành uỷ. Đẩy mạnh công tác luân chuyển, bố trí sử dụng cán bộ theo kế hoạch của Tỉnh uỷ, Thành uỷ, làm tốt công tác phân công nhiệm vụ cho cấp uỷ viên các cấp, thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, đánh giá nhận xét cán bộ hàng năm, công tác phân công nhiệm vụ cho đảng viên. Xem xét xử lý kịp thời đối với cán bộ, đảng viên vi phạm bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng người, đúng lỗi phạm. Những đảng viên không thiết tha với Đảng, bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí đã được tổ chức Đảng giáo dục nhưng không tiến bộ thì xử lý nghiêm theo đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Xem thêm: Nghị Quyết 769 Của Quân Ủy Trung Ương, Về Xsay Dựng Đội Ngũ Cán Bộ

– Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 5 (khoá X), Nghị quyết Trung ương 7 (khoá XI) điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc của cấp uỷ, chính quyền và các đoàn thể trong hệ thống chính trị bảo đảm duy trì chế độ làm việc theo quy chế đã đề ra. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng, cải tiến và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương, của Tỉnh uỷ và Thành uỷ Bắc Ninh.
– Tích cực thực hiện công tác phát triển “Lớp đảng viên Nguyễn Văn Cừ”, các cấp uỷ Đảng rà soát nguồn phát triển Đảng, tiếp tục bồi dưỡng, giáo dục quần chúng ưu tú để năm 2017 mỗi đảng bộ xã, phường kết nạp từ 8 đảng viên trở lên; Mỗi đảng bộ cơ sở cơ quan, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, lực lượng vũ trang kết nạp từ 3 đảng viên trở lên; Chi bộ cơ sở kết nạp từ 1 – 2 đảng viên trở lên (đối với các đơn vị có nguồn), đảng bộ thành phố phấn đấu kết nạp 180 đảng viên mới trở lên.
– Tiếp tục thực hiện tốt việc phân công nhiệm vụ cho đảng viên đang sinh hoạt tại các chi bộ, Đảng bộ, đặc biệt là Đảng viên đang sinh hoạt tại chi bộ các thôn, khu phố trên địa thành phố.
– Việc củng cố tổ chức Đảng, xây dựng chi bộ, Đảng bộ TSVM là trách nhiệm của tổ chức Đảng và từng đảng viên, trước hết là trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng. Xây dựng tổ chức Đảng TSVM phải gắn với xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh.
– Việc kết nạp đảng viên phải bảo đảm chất lượng gắn với số lượng, chú trọng chất lượng, tránh chạy theo số lượng mà làm giảm chất lượng đảng viên, tránh tình trạng đảng viên mới kết nạp được 1 – 2 năm đã giảm sút ý chí phấn đấu, vi phạm Điều lệ Đảng đến mức phải đề nghị xoá tên trong danh sách đảng viên.
– Quá trình bồi dưỡng, rèn luyện quần chúng ưu tú để kết nạp vào Đảng phải gắn với việc quy hoạch sử dụng cán bộ. Cấp ủy, tổ chức Đảng cần tạo điều kiện để đảng viên mới tích cực học tập nâng cao trình độ văn hoá, chuyên môn, nghiệp vụ và lí luận chính trị đảm bảo đảng viên mới kết nạp phải thực sự gương mẫu về mọi mặt, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
– Tăng cường công tác kiểm tra của các cấp uỷ đảng đối với đảng viên trong việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng
– Từ kết quả đánh giá chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên trong năm vừa qua, các cấp uỷ Đảng căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, cơ quan đơn vị, thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng làm cho mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của tổ chức Đảng trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Quán triệt kịp thời, đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, Tỉnh uỷ và Thành uỷ về nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng và xây dựng kế hoạch củng cố tổ chức Đảng, xây dựng Đảng bộ, chi bộ TSVM năm 2017 bảo đảm sát, đúng với tình hình thực tế ở cơ quan, đơn vị và địa phương mình.
– Xây dựng chương trình hành động, kế hoạch phát triển đảng viên mới, kế hoạch phân công công tác cho đảng viên gắn với việc thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội; an ninh – quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh.
– Tổ chức Hội nghị cán bộ và đại diện quần chúng tham gia, góp ý kiến cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ chi bộ, Đảng bộ và đảng viên.
– Đăng ký với Thành uỷ việc xây dựng tổ chức Đảng TSVM, phát triển Đảng viên mới năm 2017. Thường xuyên duy trì chế độ báo cáo theo định kỳ hàng tháng, quý và năm.
– Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm trong việc thực hiện các quyết định, kế hoạch đã đề ra. Kịp thời biểu dương khen thưởng thành tích những tập thể và cá nhân tiêu biểu; phê bình, xử lý tập thể, cá nhân vi phạm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Học Trái Tuyến Lớp 6 Trái Tuyến, Đơn Xin Học Cấp 2 Trái Tuyến

– Giao Ban Tổ chức Thành uỷ chủ trì phối hợp với các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Thành uỷ, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thành phố có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này.

*
*


– Toàn văn Nghị quyết 19-NQ/TW Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
– Toàn văn Nghị quyết 18-NQ/TW: Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
– Kết luận của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường công tác quản lý hồ sơ đảng viên ở các chi, đảng bộ cơ sở
– Quy định của Ban Thường vụ Thành ủy về việc đăng ký rèn luyện đảng viên hằng năm ở Đảng bộ thành phố

Thành ủy

Các Ban xây dựng Đảng

– Ban Tuyên giáo- Ban Tổ chức- Ban Dân vận- Ủy ban kiểm tra

Văn phòng Thành ủy

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

MTTQ & các đoàn thể nhân dân

Liên kết website Cổng thông tin TP Bắc NinhWebsite Tỉnh Bắc NinhBáo điện tử Đảng Cộng Sản Việt NamBáo điện tử nhân dânBáo điện tử ban tuyên giáo trung ươngCổng thông tin điện tử chính phủCổng thông tin điện tử tỉnh Bắc NinhBáo điện tử Bắc NinhCổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh

*

*

*

*

Chịu trách nhiệm nội dung: Đ/cNguyễn Hoàng Long– Phó Bí thư Thường trực Thành ủy,Chủ tịch HĐND Thành phố

Viết một bình luận