Kế Hoạch Khắc Phục Hạn Chế Khuyết Điểm Cá Nhân Năm 2016, Hướng Dẫn Viết Bản ​Kiểm Điểm Cá Nhân Năm 2016

 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ TÀI CHÍNH

 

Số 287/KH-STC

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Lạng sơn, ngày 01 tháng 03 năm 2017

Đang xem: Kế hoạch khắc phục hạn chế khuyết điểm cá nhân năm 2016

 

KẾ HOẠCH

Khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê

bình và phê bình năm 2016, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết

Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

 

 

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 03-HD/TU, ngày 02/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; đánh giá, phân loại cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2016;

Căn cứ kết quả nhận xét, đánh giá kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Sở Tài chính tỉnh Lạng Sơn xây dựng kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016 như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Nhằm thống nhất nhận thức, hành động, đề ra giải pháp đủ mạnh, với quyết tâm chính trị cao, lộ trình thực hiện phù hợp, để tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục cho được những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Qua đó, nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tập thể cấp ủy (cơ quan); đổi mới tác phong, lề lối làm việc; nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, lối sống và tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên; góp phần cho cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đảng viên trong thời gian tới.

Trên cơ sở kế hoạch của tập thể Ban Giám đốc, 100% các đồng chí trong tập thể lãnh đạo Sở Tài chính, xây dựng kế hoạch Khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng để triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Người đứng đầu cấp ủy, cơ quan gương mẫu trong triển khai thực hiện để cấp dưới học tập làm theo, đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện ở cơ quan, các phòng thuộc Sở Tài chính.

II- NỘI DUNG THỰC HIỆN

1- Những hạn chế, khuyết điểm đã được chỉ ra tại hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng (cả những nội dung được cấp ủy (chính quyền) cấp trên gợi ý kiểm điểm.

1.1- Công tác Giáo dục Chính trị tư tưởng, việc quán triệt, triển khai học tập cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện, song cũng có lúc vẫn còn chậm so với thời gian quy định.

1.2- Công tác quản lý tài chính, giá cả là những lĩnh vực rộng, nhậy cảm liên quan đến các nhiều đối tượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; chế độ chính sách thường xuyên thay đổi do vậy cũng còn có một số công việc còn chưa kịp thời gian, chưa bao quát được nên còn có những hạn chế nhất định. Trong kiểm tra công tác quản lý tài chính, một số nội dung, lĩnh vực còn chưa thực hiện được thường xuyên, chưa sâu, dẫn đến việc chậm phát hiện vi phạm, thiếu sót cần khắc phục trong quản lý, sử dụng kinh phí tại một số đơn vị. Trách nhiệm quản lý, sử dụng ngân sách, tài sản công và triển khai thực hiện kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của thủ trưởng, kế toán và bộ phận liên quan trong một số đơn vị còn chưa được quan tâm đúng mức, hiệu quả chưa cao. Đặc biệt là công tác xác định giá đất vì mục đích áp dụng giá đất là khác nhau nên cùng một vị trí, khu đất nếu để thu nghĩa vụ tài chính thì có ý kiến là cao, nếu áp giá BT, HT GPMB thì gặp ngay phản ứng của người bị thu hồi đất là rất thấp; khi xây dựng giá khởi điểm thì nếu áp bảng giá đất và hệ số của tỉnh thì lại thấp hơn rất nhiều so với thực tế chuyển nhượng QSD đất trên thị trường,…

1.3- Do công việc trong năm phát sinh nhiều, nên vẫn còn có công việc của một số phòng nghiệp vụ chậm so với thời gian UBND tỉnh giao, Lãnh đạo phụ trách các một số lĩnh vực còn chưa có biện pháp chỉ đạo quyết liệt nên một số nội dung công việc còn chưa đáp ứng được về mặt thời gian cũng như chất lượng báo cáo cho cấp trên.

1.4- Một bộ phận nhỏ công chức thực thi nhiệm vụ hiệu quả chưa cao, thể hiện năng lực chuyên môn còn yếu, chậm đổi mới, chưa chịu nghiên cứu để nâng cao trình độ do vậy công tác tham mưu, giải quyết công việc cho lãnh đạo còn nhiều hạn chế.

1.5- Hoạt động của quỹ bảo lãnh tín dụng chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra và nhu cầu của các doanh nghiệp. Thủ tục và các điều kiện bảo lãnh còn phức tạp; Việc luân chuyển hồ sơ bảo lãnh giữa cơ quan thường trực Quỹ, đơn vị nhận ủy thác và các Ngân hàng thương mại còn phiền hà…Việc sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Quỹ đã thực hiện nhưng vào thời điểm những tháng cuối năm nên cũng hạn chế đến hiệu quả hoạt động.

1.6.- Trong công tác thẩm định phương án giá, quản lý giá; công tác thẩm định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất (Một số trường hợp thực hiện chưa đảm bảo yêu cầu, gây dư luận không tốt).

2- Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm

2.1- Nguyên nhân khách quan

– Do yêu cầu nhiệm vụ chuyên môn phát sinh trong năm 2016 nhiều, cùng thời điểm thực hiện. Đồng thời năm 2016 là năm kéo dài của thời kỳ ổn định ngân sách, nguồn lực tài chính thực hiện còn khó khăn

– Công tác quản lý tài chính, ngân sách và giá cả là những lĩnh vực rộng, nhậy cảm liên quan đến các nhiều đối tượng, cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân; chế độ chính sách thường xuyên thay đổi do vậy cũng còn có một số công việc còn chưa kịp thời gian, chưa bao quát được nên còn có những hạn chế nhất định.

– Hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng: đa số các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh (trên 90%) có quy mô vừa và nhỏ, siêu nhỏ, các phương án kinh doanh/dự án đầu tư của doanh nghiệp chưa có tính khả thi, thiếu tài sản bảo đảm theo quy định của Quỹ bảo lãnh, hồ sơ đề nghị bảo lãnh được lập sơ sài, thiếu nhiều thông tin, số liệu thông tin về tài chính không minh bạch, gây khó khăn trong khâu rà soát, thẩm định; Các ngân hàng thương mại có nhiều chương trình cho vay tín dụng nên cũng không mặn mà với công tác bảo lãnh của Quỹ,…

– Công tác tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, quản lý Nhà nước về giá và tài sản, thẩm định giá đất cụ thể để thực hiện BT, HT, TĐC GPMB, định giá khởi điểm, định giá tài sản Nhà nước,…đều là những vực hết sức nhậy cảm và phức tạp vì nó liên quan trực tiến, gián tiếp đến quyền lợi và trách nhiệm của nhiều đối tượng là: lãnh đạo, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân,… do vậy quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao không thể tránh khỏi những những thắc mắc, ý kiến, cách hiểu công việc còn khác nhau của các tổ chức, cá nhân,… vì mục đích áp dụng giá đất là khác nhau nên cùng một vị trí, khu đất nếu để thu nghĩa vụ tài chính thì có ý kiến là cao, nếu áp giá BT, HT GPMB thì gặp ngay phản ứng của người bị thu hồi đất là rất thấp; khi xây dựng giá khởi điểm thì nếu áp bảng giá đất và hệ số của tỉnh thì lại thấp hơn rất nhiều so với thực tế chuyển nhượng QSD đất trên thị trường,…

2.2- Nguyên nhân chủ quan.

– Một số cấp ủy, lãnh đạo chưa dành nhiều thời gian nghiên cứu quán triệt, triển khai học tập cụ thể hóa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ, đảng viên, công chức.

– Do công việc trong năm phát sinh nhiều, lãnh đạo phụ trách các một số lĩnh vực còn chưa có biện pháp chỉ đạo quyết liệt trong chỉ đạo nên vẫn còn một số nội dung công việc còn chưa đáp ứng được về mặt thời gian cũng như chất lượng báo cáo cho cấp trên.

– Một bộ phận cán bộ, công chức thực thi nhiệm vụ hiệu quả chưa cao, thể hiện năng lực chuyên môn còn yếu, chậm đổi mới, chưa chủ động nghiên cứu để nâng cao trình độ, do vậy công tác tham mưu, giải quyết công việc còn nhiều hạn chế.

– Hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng: quy định về điều kiện bảo lãnh còn chặt chẽ (có tổi thiểu 15% giá trị tài sản bảo đảm); quy trình, thủ tục trong quy chế bảo lãnh còn phức tạp, phí bảo lãnh tín dụng còn cao (1,5%/năm); công tác phối hợp giữa các bên liên quan (cơ quan thường trực Quỹ, đơn vị nhận ủy thác (Ngân hàng Phát triển) và các ngân nhàng thương mại) còn hạn chế trong quá trình thẩm định hồ sơ, cấp bảo lãnh, giải ngân, kiểm soát sử dụng vốn vay…

– Trong công tác thẩm định phương án giá, quản lý giá; công tác thẩm định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất. Do công việc nhiều và khó khăn, nhậy cảm nên quá trình thực hiện cũng có những việc chậm thời gian hoặc chưa nắm bắt được hết các thông tin biến động của thị trường,…, trong thực hiện nhiệm vụ chưa tìm hiểu được sâu, nắm bắt và dự báo được hết tình hình biến động của giá cả thị trường trong tương lai, nhu cầu của khách hàng tiềm năng, yếu tố tâm linh, tâm lý….

3- Giải pháp khắc phục

3.1- Tăng cường công tác giáo dục chính trị tương tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động, chú trọng quán triệt sâu sắc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng Đảng, gắn với đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, nhận thức lệch lạc, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

3.2- Những nhiệm vụ theo kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và có chuyển biến ngay.

          + Tổ chức triển khai quán triệt, học tập và thực hiện Nghị quyết đến 100% cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động theo kế hoạch đã đề ra.

          + Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết một cách nghiêm túc, có tính khả thi cao. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức trong cơ quan phải có bản cam kết với chi bộ, thủ trưởng cơ quan về gữi gìn phẩm chất đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, để rèn luyện, phấn đấu và làm cơ sở cho việc kiểm điểm, đánh gía, xếp loại hàng năm.

          +Thực hiện kiểm điểm tự phê binh và phê bình tập thể, cá nhân một cách nghiêm túc. Cấp trên và người đứng đầu phải gương mẫu, tự giác kiểm điểm để cấp dưới học tập noi theo.

Xem thêm: Thư Viện Chia Sẻ Tài Liệu, Luận Văn, Biểu Mẫu, Văn Bản, Giáo Trình Trực Tuyến

Xem thêm: các bài tập pháp luân công

Nội dung kiểm điểm tập trung làm rõ những hạn chế yếu kém; liên hệ với những biểu hiện suy thoái “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ rõ nguyên nhân, đề ra những giải pháp khắc phục. Cấp ủy, tổ chức Đảng thường xuyên kiểm tra giám sát việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của cán bộ, đảng viên, công chức.    

+ Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên, công chức và báo cáo cấp có thẩm quyền việc thực hiện Nghị quyết.

3.3- Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chương trình Kế hoạch công tác của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về lĩnh vực của Sở Tài chính được giao năm 2017, đăng ký đề xuất nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện trong năm 2017 và kế hoạch triển khai thực hiện báo  cáo UBND tỉnh.

          3.4- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tăng cường công tác đôn đốc, kiểm tra và giao dự toán ngân sách nhà nước, dự toán thu và chi ngân sách địa phương cho các ngành, đơn vị và các cấp ngân sách năm 2017. Đôn đốc và hướng dẫn các ngành, đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước; Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước, đồng thời tăng cường công tác chỉ đạo, thanh tra, kiểm tra tài chính, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh theo quy định;

3.5- Thường xuyên đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện thực hiện tốt công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành, đảm bảo đúng trình tự, nội dung theo quy định của Bộ Tài chính. Công tác thẩm tra phê duyệt quyết toán các dự án đầu tư xây dựng cơ bản hoàn thành đảm bảo đúng quy trình, đúng chế độ và đảm bảo thời gian quy định;

3.6- Tăng cường công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công tác đánh giá cán bộ, công chức, rà soát công tác quy hoạch cán bộ, tiếp tục thiện hiện Kế hoạch 790/KH-STC, ngày 23/5/2016, của Sở Tài chính triển khai thực hiện nhiệm vụ “tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và trách nhiệm trong thực thi công vụ của đội ngũ công chức Sở Tài chính, đáp ứng yêu cầu quản lý tài chính, ngân sách địa phương”; thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ theo đúng quy trình, đúng phân cấp quản lý cán bộ, công chức.

3.7- Bám sát nội dung Phát động phong trào thi đua yêu nước của UBND tỉnh, Cụm thi đua các cơ quan Tham mưu tổng hợp. Phát động phong trào thi đua yêu nước phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Tài chính trong năm 2017.

3.8- Giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ bảo lãnh tín dụng:

          Thứ nhất, công tác tổ chức, cán bộ: Tập trung kiện toàn bộ máy tổ chức; rà soát, bố trí nhân lực, phân công nhiệm vụ một cách hợp lý, đáp ứng được yêu cầu đặt ra và nâng cao hiệu quả hoạt động; tăng cường công tác phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan để triển khai có hiệu quả các hoạt động góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh.

          Thứ hai, công tác cho vay đầu tư: Lựa chọn một số danh mục các dự án, công trình ưu tiên phát triển để bố trí nguồn vốn cho vay đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Với số vốn điều lệ 100 tỷ đồng, dự kiến cho vay từ 3-5 dự án. Đề nghị UBND tỉnh cân đối, bố trí cấp đủ vốn điều lệ cho Quỹ Đầu tư phát triển

Thứ ba, công tác huy động vốn: Từng bước tiếp cận và làm việc với Bộ Tài chính và các tổ chức tài chính nước ngoài để xúc tiến việc huy động vốn như một số Quỹ đầu tư Nhật Bản, Ngân hàng thế giới (WB), Công ty tài chính quốc tế (IFC), Cơ quan phát triển Pháp (AFD), cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)…

 Thứ tư, Về hoạt động bảo lãnh, phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội doanh nghiệp, các chủ đầu tư và các ngân hàng thương mại đẩy mạnh các hoạt động bảo lãnh. Phối hợp với Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành cơ chế “Chính quyền bảo lãnh cho doanh nghiệp vay vốn tại các ngân hàng thương mại để thực hiện các dự án phát triển kinh tế – xã hội, giai đoạn 2016-2020” để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, trong khi ngân sách chưa bố trí được nguồn vốn hoặc chưa đến kỳ phân bổ kế hoạch vốn.

3.9- Giải pháp nâng cao công tác quản lý nhà nước về giá, thẩm định phương án giá, công tác thẩm định giá.

Thứ nhất: thực hiện tốt công tác nắm bắt thông tin giá cả thị trường, dự báo nhu cầu, khả năng tài chính,… khi thực hiện định giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản Nhà nước (nhất về quyền sử dụng đất và tài sản trên đất),…nhằm mục tiêu hạn chế thấp nhất chênh lệch giữa giá chuyển nhượng thị trường, giá khởi điểm để trách được tối đa các hiện tượng liên kết, can thiệp,…của các tổ chức, cá nhân có liên quan khi tiến hành định giá và chuyển giao tài sản Nhà nước để tổ chức bán đấu giá; giám sát việc thực hiện công khai, minh bạch, tiêu cực, những nhiễu,…góp tăng thu cho NSNN qua đấu giá;

  Thứ hai: nghiên cứu, tham mưu đề xuất trình UBND tỉnh phương án giá, mức thu giá dịch vụ đối với phương tiện vận tải ra, vào Bến bãi xe trên địa bàn tỉnh (nhất là khu vực biên giới, cửa khẩu) nhằm mục tiêu vừa phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của Luật Giá, Quy chế tính giá của Bộ Tài chính, đồng thời phù hợp tình hình thực tế đầu tư, mặt bằng giá cả trên địa bàn tỉnh và nội dung kết luận chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh,…đảm bảo hài hòa lợi ích giữa Nhà đầu tư, Nhà nước, phối hợp với Ngành Thuế thực hiện tránh thất thu NSNN qua giá dịch vụ,…;

Thứ ba: Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về giá theo Luật Giá, thực hiện công tác kiểm tra giá, giá dịch vụ công ích như: đơn giá thu gom, vận chuyển vệ sinh môi trường, điện chiếu sáng, chăm sóc cây xanh,…; thực hiện tốt công tác BOG, đăng ký giá, niêm yết giá và kê khai giá trên địa bàn tỉnh.

III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Giải pháp 3.1: Đồng chí Đoàn Thu Hà, Bí thư Đảng ủy Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo.

Phòng chủ trì tham mưu thực hiện: Chánh Văn phòng;

Đơn vị phối hợp: Ban Chấp hành Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tài chính; các Trưởng phòng, Chánh Thanh tra thực hiện;

2. Giải pháp 3.2:  Đồng chí Đoàn Thu Hà, Bí thư Đảng ủy Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo.

Phòng chủ trì tham mưu thực hiện: Chánh Văn phòng;

Đơn vị phối hợp: Ban Chấp hành Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tài chính; các Trưởng phòng, Chánh Thanh tra thực hiện;

3. Giải pháp 3.3: Đồng chí Đồng chí Đoàn Thu Hà, Giám đốc Sở chỉ đạo đồng chí Chánh Văn phòng tham mưu xây dựng Chương trình làm việc, đăng ký nhiệm vụ trong tâm; các các Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra thực hiện;

Phòng chủ trì tham mưu thực hiện: Chánh Văn phòng;

Đơn vị phối hợp: các Trưởng phòng, Chánh Thanh tra thực hiện;

4. Giải pháp 3.4: Đồng chí Đồng chí Đoàn Thu Hà, Giám đốc, đồng chí Nguyễn Duy Anh, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo;

 Phòng chủ trì tham mưu thực hiện: Trưởng phòng Quản ngân sách, Tài chính hành chính sự nghiệp, Chánh Thanh tra Sở thực hiện;

5. Giải pháp 3.5: Đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo.

 Phòng chủ trì tham mưu thực hiện: Trưởng phòng Tài chính đầu tư thực hiện;

6. Giải pháp 3.6: Đồng chí Đoàn Thu Hà, Bí thư Đảng ủy Tài chính, Giám đốc Sở Tài chính chỉ đạo.

Phòng chủ trì tham mưu thực hiện: Chánh Văn phòng;

Đơn vị phối hợp: Ban Chấp hành Đảng bộ, các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tài chính; các Trưởng phòng, Chánh Thanh tra thực hiện;

7. Giải pháp 3.7: Đồng chí Nguyễn Duy Anh, Phó Giám đốc Sở chỉ đạo.

 Phòng chủ trì tham mưu thực hiện: Chánh Văn phòng xây dựng kế hoạch, phát động phong trào thi đua.

Đơn vị phối hợp: các Trưởng phòng, Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra thực hiện;

8. Giải pháp 3.8: Đồng chí Nguyễn Duy Anh, Phó Giám đốc Sở, kiêm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và đồng chí Hoàng Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở, kiêm Giám đốc Quỹ bảo lãnh tín dụng tỉnh chỉ đạo;

Đơn vị chủ trì tham mưu thực hiện: Quỹ Đầu tư phát triển và Quỹ bảo lãnh tín dụng thực hiện;

9. Giải pháp 3.9: Đồng chí Ngô Mai Hương Phó Giám đốc Sở chỉ đạo.

Phòng chủ trì tham mưu thực hiện: Trưởng phòng Quản lý Giá và công sản

Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch khắc phục hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng./.

 

 

Nơi nhận:

– Ban Tổ chức Tỉnh ủy;

– UBND tỉnh;

– Đảng ủy khối CCQ tỉnh;

– Đảng ủy Tài chính;

– Lãnh đạo Sở Tài chính;

– Các Phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở;

– Lưu VT.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Đoàn Thu Hà

 

Viết một bình luận