hướng dẫn viết nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào đảng

Mẫu 4A – KNĐ: Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng là mẫu nghị quyết của tổ chức công đoàn giới thiệu những đoàn viên ưu tú, có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, năng lực công tác, quan hệ quần chúng vào Đảng.

Đang xem: Hướng dẫn viết nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào đảng

Nội dung trong nghị quyết nêu rõ thông tin cá nhân của đoàn viên, ưu nhược điểm… Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết trong bài viết dưới đây:

Mẫu 4A – KNĐ: Nghị quyết giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

BCH CÔNG ĐOÀN…………

Số…………- NQ/

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———–

……..ngày…..tháng…năm…..

NGHỊ QUYẾT
Giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng

Kính gửi:

– Chi bộ ………………………….……………

– Đảng ủy …………………………………….

– Căn cứ điểm 1, Điều 4, Chương I Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam về quyền hạn của ban chấp hành công đoàn cơ sở giới thiệu đoàn viên công đoàn vào Đảng.

– Xét Nghị quyết của Công đoàn …………………………………………………………………………..

– Ban……………….Công đoàn ……………….họp ngày……..tháng …… năm…….. nhận thấy: Đoàn viên:…………………………………………………. có những ưu, khuyết điểm chính như sau:

(Về Lịch sử chính trị, chính trị hiện nay; chấp hành chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống; năng lực công tác; quan hệ quần chúng)

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: (Doc) Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh Quán Kem, Tiểu Luận Lập Kế Hoạch Kinh Doanh

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Đối chiếu với tiêu chuẩn và điều kiện kết nạp đảng viên, chúng tôi giới thiệu và đề nghị Chi bộ, Đảng uỷ xem xét, kết nạp đoàn viên…………… …………………….. …………… .vào Đảng, với sự tán thành của……………..đồng chí (đạt……………..%) so với tổng số uỷ viên Ban Chấp hành; số không tán thành……………………đồng chí, với lý do:

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Tạo Bảng Trong Access Và Hướng Dẫn Access 2013, Có Gì Mới Trong Access 2013

Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về những nội dung giới thiệu nói trên và sẽ tiếp tục giáo dục bồi dưỡng đoàn viên …………………………………………………………..trở thành đảng viên chính thức của Đảng.

 

T/M ………….
(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)

 

Viết một bình luận