Hướng Dẫn Số 23/Hd-Btctw Hướng Dẫn Thực Hiện Quy Định 76/Qđ-Tw

MỤC LỤC VĂN BẢN

*

BỘ CHÍNH TRỊ ——-

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ———

Số: 76-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 15 tháng 6 năm 2000

QUY ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẢNG VIÊN ĐANG CÔNG TÁC Ở CÁC CƠ QUAN, DOANH NGHIỆP,ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THƯỜNG XUYÊN GIỮ MỐI LIÊN HỆ VỚI CHI UỶ, ĐẢNG UỶ CƠ SỞ VÀGƯƠNG MẪU THỰC HIỆN NGHĨA VỤ CÔNG DÂN NƠI CƯ TRÚ”

– Căn cứ Điều 1, Điều 2Chương I, Điều lệ Đảng;

– Căn cứ Nghị quyết Hội nghịlần thứ sáu (lần 2) Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá VIII,

BỘ CHÍNH TRỊ QUY ĐỊNH

Điều 1.

Đang xem: Hướng dẫn số 23/hd-btctw hướng dẫn thực hiện quy định 76/qđ-tw

Trách nhiệm của đảng viên và của tổ chức cơ sở đảng.

1- Đảng viên đang công tác ở cáccơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp vừa thực hiện đúng quy định của Điều lệĐảng về sinh hoạt Đảng tại nơi làm việc; vừa có trách nhiệm “thường xuyêngiữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ cơ sở nơi cư trú” nhằm gần gũi nhândân, góp phần củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng và nhân dân; khắc phục nhữngbiểu hiện sống xa dân, thiếu trách nhiệm trong các công việc của dân nơi cưtrú.

2- Tổ chức cơ sở đảng ở nơi đảngviên đang công tác và nơi đảng viên đang cư trú tăng cường trách nhiệm trong việcquản lý, kiểm tra đảng viên thực hiện nhiệm vụ đảng viên và nghĩa vụ công dân ởnơi cư trú.

Đọc thêm  Phiếu Giao Nhận Hàng Hóa - Mẫu Biên Bản Giao Hàng Hóa

Điều 2.Nhiệm vụ của đảng viên ở nơi cư trú.

1- Gương mẫu thực hiện nghĩa vụcông dân; tuyên truyền, vận động gia đình và nhân dân thực hiện đường lối,chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các công tác xã hội ở nơi cư trú,các quy định của xóm, tổ dân cư.

2- Tích cực tham gia các cuộc họp(nếu có) do đại diện cấp uỷ phường, xã hoặc chi uỷ nơi cư trú triệu tập, góp ýkiến với chi uỷ, đảng uỷ ở nơi cư trú về các công việc chung của địa phương.

3- Hàng năm hoặc khi cần thì báocáo với chi uỷ, chi bộ nơi công tác về việc giữ mối liên hệ với tổ chức đảng ởnơi cư trú và thực hiện nghĩa vụ công dân của mình ở nơi cư trú.

Điều 3.Nhiệm vụ của cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên công tác.

1- Chủ động liên hệ (bằng giấygiới thiệu của chi uỷ hoặc đảng uỷ cơ sở nơi làm việc, bằng gặp gỡ trực tiếp) vớichi uỷ hoặc đảng uỷ cơ sở nơi đảng viên cư trú.

Những đảng viên thường xuyên đicông tác xa nhà, lưu động hoặc có công tác đặc biệt thì cấp uỷ, chi bộ nơi đảngviên công tác quy định cụ thể một cách sát hợp việc giới thiệu với tổ chức đảngnơi đảng viên cư trú.

2- Kiểm tra đảngviên thực hiện các nghĩa vụ công dân ở nơi cư trú. Biểu dương những đảng viênthực hiện tốt và nhắc nhở những đảng viên chưa thực hiện tốt các nhiệm vụ ở nơicư trú.

Đọc thêm  Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên tiểu học - Hoatieu.vn

3- Đại diện cấpuỷ, chi bộ nơi đảng viên đang công tác định kỳ và khi cần thiết tiến hành việctrao đổi ý kiến với đại diện cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên cư trú để nắm tìnhhình đảng viên thực hiện việc giữ mối liên hệ với chi uỷ, đảng uỷ nơi cư trú vànghĩa vụ công dân nơi cư trú.

Điều 4.Nhiệm vụ của cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên cư trú.

1- Chủ động nắm số lượng đảngviên, họ tên, địa chỉ công tác… của từng đảng viên đang cư trú ở phường, xã,khu dân cư của mình.

2- Định kỳ và khi cần thông báocho đảng viên biết tình hình, nhiệm vụ của địa phương có liên quan để đảng viênnắm được thông tin, gương mẫu thực hiện, vận động gia đình và nhân dân thực hiện.

Xem thêm: Hướng Dẫn 23 Thực Hiện Quy Định 76 Của Bộ Chính Trị, Qua Thực Tiễn Ở Quảng Bình

3- Định kỳhàng năm hoặc khi cần thông báo với cấp uỷ, chi bộ nơi đảng viên đang công tácvề tình hình đảng viên thực hiện nhiệm vụ ở nơi cư trú; đề nghị biểu dương nhữngđảng viên thực hiện tốt và góp ý kiến với những đảng viên chưa thực hiện tốt hoặccó thiếu sót, khuyết điểm ở nơi cư trú.

Điều 5.Tổ chức thực hiện.

1- Các tỉnh, thành uỷ và đảng uỷtrực thuộc Trung ương căn cứ quy định này chỉ đạo các quận, huyện uỷ và cấp uỷxã, phường triển khai thực hiện tốt quy định này và hàng năm báo cáo với cấp uỷcấp trên.

Đọc thêm  Bài tập nguyên lý kế toán doanh nghiệp có lời giải - Bài 3 - Lamketoan

2- Ban Tổ chức Trung ương chủtrì cùng với các ban Đảng có liên quan giúp Bộ Chính trị theo dõi, kiểm tra việcthực hiện và tổng hợp kết quả báo cáo Thường vụ Bộ Chính trị.

3- Quy định này có hiệu lực thihành kể từ ngày ký và được phổ biến đến các chi bộ để thực hiện.

T/M BỘ CHÍNH TRỊ Phạm Thế Duyệt

THÀNH UỶ THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINHĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đảng uỷ, Quận,Huyệnuỷ:…………………

Đảng bộ ,chibộ cơ sở:……………………..

Chi bộ khu phố,ấp:………………………….

PHIẾU NHẬN XÉT ĐẢNG VIÊN

Chi uỷ,Chi bộ khu phố ,ấp…………phường (xã,thị trân )………………………………………………………..

Xem thêm: Tải Mẫu 2-Knđ Pdf – Mẫu Lý Lịch Của Người Xin Kết Nạp Đảng Số 2

……………………………………………………………………………………………………………

Có nhận xét về đồng chí…………………………………………………………………………………như sau:

1/Bản thân vàGia đình có tham gia sinh hoạt tổ dân phố ,tổ nhân dân không?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2/ Mối quan hệcủa bản thân và gia đình đối với bà con nơi cư trú như thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3/ Về đạo đứclối sống thể hiện nơi cư trú:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4/Bản thân vàGia đình chấp hành những chủ trương của Đảng và Nhà nước tại địa phươngnhư thế nào?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5/ Những vấnđề cần lưu ý( nếu có):

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Viết một bình luận