Học thuyết nào trở thành hệ tư tưởng và đạo đức trong xã hội phong kiến Trung Quốc? , a. Đạo giáo., b. Thiên chúa giáo, c. Nho giáo, d. Phật giáo

Lời giải 1:

Họ tên người giải: dothotuantu7

Danh sách các câu trả lời: Câu hỏi : học thuyết nào trở thành hệ tư tưởng và đạo Đức trong xã hội phong kiến Trung Quốc ? Đáp án : C . Nho giáo. Vì học thuyết nho giáo trở thành hệ tư tưởng và đạo Đức trong xã hội phong kiến Trung Quốc

Lời giải 2:

Họ tên người giải: viennguyenthi5556

Học thuyết nào trở thành hệ tư tưởng và đạo đức trong xã hội phong kiến Trung Quốc?

a. Đạo giáo.

b. Thiên chúa giáo

c. Nho giáo

d. Phật giáo

Vì nho giáo trở thành hệ tư tưởng chính thống bảo vệ chế độ phong kiến Trung Quốc suốt hai nghìn năm Tư tưởng của Nho giáo dựa trên mối quan hệ rường cột “Tam cương, Ngũ thường”, quy định mối kỉ cương của đạo đức phong kiến. … 

Đọc thêm  Hội Những Người Phát Cuồng Vì Truyện Của Hwang Mi Ri Và Han Yu

Viết một bình luận