hoàn cảnh, nội dung, vai trò của chính sách mới do Ru-dơ-ven tiến hành ở Mỹ Năm 1932 , mik dang cần gáp mong được giúp đỡ

Lời giải 1:

Họ tên người giải: trangnguyen3406

* Hoàn cảnh

– Cuối năm 1932 Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế – tài chính và chính trị – xã hội được gọi chung là Chính sách mới.

* Nội dung:

– Các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của nền kinh tế – tài chính.

– Ban hành các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng… với những quy định chặt chẽ, đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

– Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

⇒ Nhờ những nội dung trên của Chính sách mới nước Mĩ đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

* Vai trò :

+ Giải quyết việc làm cho người thất nghiệp.

+ Khôi phục được sản xuất.

+ Giúp cho Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản

Lời giải 2:

Họ tên người giải: quangthang6173

* Hoàn cảnh

– Cuối năm 1932 Ru-dơ-ven đã thực hiện một hệ thống các chính sách biện pháp của nhà nước trên các lĩnh vực kinh tế – tài chính và chính trị – xã hội được gọi chung là Chính sách mới.

* Nội dung:

– Các biện pháp nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của nền kinh tế – tài chính.

Đọc thêm  Phích Sách: Thẻ Sinh Viên: Phiếu Mượn Sách, Mượn Về Nhà

– Ban hành các đạo luật phục hưng công nghiệp, nông nghiệp, ngân hàng… với những quy định chặt chẽ, đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

– Nhà nước tăng cường vai trò của mình trong việc cải tổ hệ thống ngân hàng, tổ chức lại sản xuất, cứu trợ người thất nghiệp, tạo thêm nhiều việc làm mới và ổn định tình hình xã hội.

⇒ Nhờ những nội dung trên của Chính sách mới nước Mĩ đã thoát ra khỏi cuộc khủng hoảng kinh tế 1929 – 1933.

* Vai trò :

– Giải quyết việc làm cho người thất nghiệp.

– Khôi phục được sản xuất.

– Giúp cho Mĩ duy trì được chế độ dân chủ tư sản

@Kyo UwU

xin ctlhn ạ:33

Viết một bình luận