Hiểu được quá trình phát triển phong trào giải phóng dân tộc và ý nghĩa

Lời giải 1:

Họ tên người giải: tonducanhkiett3

#Tonducanhkiet

– Sau nhiều năm đấu tranh ngoan cường và bền bỉ, chính quyền thực hiện phải xóa phân biệt chế độ của những người da đen.

– Các quyền của người da đen được thành lập:

+ Năm 1980, Cộng hòa Dim-ba-buê độc lập.

+ Năm 1990, Cộng hòa Na-mi-bi-a độc lập.

+ Năm 1993, Cộng hoà Nam Phi độc lập.

⟹ Như vậy thuộc địa hệ thống của quốc gia chủ nghĩa đã bị sập hoàn toàn.

Sai sót và chú thích:

– Phong phóng dân tộc ở châu Á nổ sớm nhất ở khu vực Đông Nam Á.

– Phân biệt chế độ ở Nam Phi is a status of the old type of the type chủ nghĩa.

– Mục tiêu đấu tranh chủ yếu của nước Mỹ Latinh sau chiến tranh thế giới thứ hai là chống chế độ độc tài của Mỹ, tiêu biểu cách mạng Cuba chống lại chế độ độc tài Batixta – chống chủ nghĩa thực hiện dân loại mới.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: hoang513

Giai đoạn 1:ý nghĩa :tới giữa những năm 60 của thế kỉ XX hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã cơ bản sụp đổ 

Giai đoạn 2 :ý nghĩa : cuộc đấu tranh của nhân dân ba nước này bùng nổ ,ách thống trị của thực dân Bồ Đào Nha bị lật đổ lần lượt ở Ghi-nê Bít-xao (1974),Ăng-gô-la ,Mô-dăm-bích (1975)

Giai đoạn 3: ý nghĩa :hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đã sụp đổ hoàn toàn 

Đọc thêm  Bài Thuyết Trình Về Sống Thử Chọn Lọc, Bài Thuyết Trình Sống Thử

Viết một bình luận