Giúp mình i mìnk vote năm sao cho, 9/ Bằng những sự kiện lịch sử chọn lọc từ năm 1941 đến ngày 2/9/1945, hãy làm sáng tỏ vai trò của chủ tịch

Lời giải 1:

Họ tên người giải: hoangdieuchau495653

Sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, cứu dân, ngày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo Cách mạng Việt Nam đi đến thành công; với tầm nhìn xa trông rộng, nắm bắt được tình hình thế giới, đánh giá đúng thời cơ cách mạng, Người cùng Trung ương Đảng đã xây dựng lực lượng và lãnh đạo quân, dân cả nước tiến hành thắng lợi Cách mạng tháng Tám, thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, mở ra trang sử vẻ vang chói lọi nhất cho dân tộc Việt Nam.

Lời giải 2:

Họ tên người giải: quynhtrang557

Xác định đường lối và phương pháp cách mạng: Nguyễn Ái Quốc chủtrì Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng(5 – 1941), giương cao hơn nữa ngọn cờgiải phóng dân tộc, đồng thời đề ra chủtrương khởi nghĩa vũ trang. – Sáng lập Mặt trận Việt Minh với các hội “cứu quốc”, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc; tập hợp và rèn luyện lực lượng chính trị quần chúng. – Xây dựng lực lượng vũ trang và căn cứ địa cách mạng: Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân; chọn Cao Bằng để xây dựng căn cứ địa, chỉ thị thành lập Khu giải phóng Việt Bắc. – Cùng với Trung ương Đảng đánh giá chính xác thời cơ, chớp đúng thời cơ, kiên quyết phát động và lãnh đạo toàn dân nổi dậy tổng khởi nghĩa giành chính quyền thắng lợi; lập nên nước Việt Nam Dân chủCộng hoà(2 – 9 – 1945)

Đọc thêm  Bỏ Túi Kinh Nghiệm Viết Tiểu Luận Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học Chọn Lọc

Viết một bình luận