Giấy Xác Nhận Hạnh Kiểm Của Địa Phương

Công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương docx

… đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương – Trình tự thực … Phương án khai thác (9) ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………… Công bố cảng thủy nội địa không tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài thuộc đường thủy nội địa địa … và chiều dài của luồng vào cảng; các mốc đo đạc định vị; thời điểm khảo sát lập bình đồ; + Bản chính văn bản xác nhận việc hoàn thành lắp đặt báo hiệu cảng thuỷ nội địa; xác nhận hoàn thành…

Đang xem: Giấy xác nhận hạnh kiểm có chứng nhận của chính quyền địa phương

*

Cấp Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương pdf

*

*

Chấp thuận mở bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương doc

… hoạt động của cảng,bến thủy nội địa Chấp thuận mở bến thủy nội địa thuộc đường thủy nội địa địa phương, đường thủy nội địa chuyên dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và … dùng nối với đường thủy nội địa địa phương và vùng nước cảng biển thuộc phạm vi địa giới hành chính của địa phương – Trình tự thực hiện: Tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đến Sở Giao thông vận tải … nộp hồ sơ và nhận phiếu hẹn tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở GTVT Quảng Nam hoặc Qua hệ thống bưu điện. – Thành phần hồ sơ: + Đơn đề nghị chấp thuận mở bến thuỷ nội địa theo (Mẫu…

*

*

Xác nhận đơn xin cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do địa phương quản lý ppt

Xác nhận đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại những điểm dân cư nông thôn đã có quy hoạch xây dựng được duyệt thuộc địa giới hành chính do địa phương quản lý pptx

Tài liệu Mẫu giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức pptx

… do – Hạnh phúc Số: (Địa danh), ngày… tháng … năm … GIẤY XÁC NHẬN VỀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG CỦA BÁO CÁO VÀ YÊU CẦU CỦA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA … Chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật hiện hành. Điều 3. Giấy xác nhận này có giá trị kể từ ngày ký. Nơi nhận: – … CHÍNH THỨC … (1) … XÁC NHẬN Điều 1. Trước khi đi vào vận hành chính thức, … (3) … đã thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của Quyết định số … ngày … tháng … năm … của … (4) … về việc…

Xem thêm: Solutions Grade 8 Student Book, Go Math Grade 8 Answer Key In Pdf

Tài liệu Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm cho cơ quan, tổ chức, cá nhân của địa phương doc

… năng lực người được đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng kiểm viên và trình Cục trưởng cấp Giấy chứng nhận Hồ sơ Thành phần hồ sơ 1. Giấy đề nghị của đơn vị đăng kiểm (bản chính) 2. Lý lịch khoa … đăng kiểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận tại Phòng Tàu sông thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam 2. Giải quyết thủ tục – Phòng Tàu sông tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra hồ sơ; sau đó tiến hành kiểmkiểm viên (bản sao công chứng) Số bộ hồ sơ: 01 bộ Yêu cầu Yêu cầu hoặc điều kiện để thực hiện TTHC: Nội dung Văn bản qui định 1. Đáp ứng tiêu chuẩn, chức trách và nhiệm vụ của đăng kiểm…

Cấp Sổ kiểm tra kỹ thuật, Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa, Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội địa pdf

… đăng kiểm phương tiện thủy nội địa (theo mẫu số 1- có xác nhận của chính quyền địa phương) . + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc hợp đồng của địa phương về quản lý phương tiện thủy nội địa. … (theo mẫu số 2) + Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc hợp đồng của địa phương về quản lý phương tiện thủy nội địa. + Hồ sơ kỹ thuật phương tiện như sau: . Giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật … thuật và bảo vệ môi trường phương tiện thủy nội địa với Sổ kiểm tra kỹ thuật phương tiện thủy nội địa (bản chính). . Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa. – Thời hạn giải quyết:…

Xem thêm: Lời Phật Dạy Về Chấp Niệm Là Gì, Buông Bỏ Chấp Niệm Có Khó Không

Cấp giấy xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án doc

… nghị quý (2) kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của Dự án (hoặc của hạng mục/phân kỳ đầu tư của Dự án)./. Nơi nhận: – Như … đề nghị xác nhận về việc thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án.  Phí, lệ phí Không  Kết quả của việc thực hiện TTHC Giấy xác nhận  … cơ quan có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận; (3) Tên đầy đủ của Dự án; (4) Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án; (5) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.  Thời…

Mẫu giấy xác nhận về việc thực hiện các nội dung của báo cáo và yêu cầu của quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi dự án đi vào vận hành chính thức ppsx

Viết một bình luận