Mẫu Giấy Ủy Quyền Phó Giám Đốc Cho Phó Giám Đốc, Giấy Ủy Quyền Của Giám Đốc Cho Phó Giám Đốc

Giấy ủy quyền cho giám đốc công ty cổ phần

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền.

Đang xem: Giấy ủy quyền phó giám đốc

Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty cổ phần là một trong những loại chứng từ quan trọng nhằm xác định tính pháp lý của các văn bản không do người đại diện theo pháp luật (giám đốc/tổng giám đốc) ký kết. bocdau.com xin giới thiệu đến các bạn mẫu giấy ủy quyền của giám độc công ty cổ phần, mời các bạn cùng tham khảo và sử dụng.Giấy ủy quyền (cá nhân)Giấy ủy quyền ký giấy tờGiấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệpMẫu Giấy ủy quyền cho giám đốc công ty cổ phần:
Mẫu giấy ủy quyền giám đốc công ty cổ phần mới nhất
Giấy ủy quyền của giám đốc có nội dung cụ thể như sau, mời các bạn tham khảo:CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc—–*****—–

GIẤY UỶ QUYỀN

Căn cứ vào Bộ luật dân sự số 33/2005/QH11;Căn cứ vào Luật doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13;Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần đầu tư và tư vấn xây dựng Việt Nam;Căn cứ Quy chế Tổ chức và hoạt động của…………… Nghị quyết số …/….. ngày …./…./…… của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ……………………;Căn cứ Quyết định số … ngày …/…/….. của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần ……….. về việc phân công, ủy quyền cho………….……;NGƯỜI UỶ QUYỀN: Ông (bà):…………………………………………………………………………………….Giám đốc Công ty Cổ phần:………………………………………………………………………………………….Số CMTND:…………………… , ngày cấp…………………….. , nơi cấp………………………………………NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN: Ông (bà):………………………………………………………………………….Phó giám đốc Công ty Cổ phần:……………………………………………………………………………………

Đọc thêm  Biểu Mẫu Đơn Xin Việc Giáo Viên Viết Tay, Mẫu Đơn Xin Việc

Xem thêm: Pdf] Trọn Bộ Sách Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2 Pdf ), Sách Giáo Khoa Tiếng Việt Lớp 1 Tập 2

Số CMTND:……………………. , ngày cấp……………………… , nơi cấp…………………………………….Bằng giấy ủy quyền này Người Nhận uỷ quyền được quyền thay mặt Người Ủy quyền thực hiện các công việc sau:Điều 1: Phân công và ủy quyền cho Ông/ Bà ……………………. – Phó Giám đốc ……………………..như sau:1. Được quyền quyết định và ký các văn bản quản lý phục vụ hoạt động của ………… theo quy định tại các Khoản 1 Điều 13Quy chế Tổ chức và hoạt động của …………… ban hành kèm theo Nghị quyết số …/….của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần ………….. (sau đây gọi tắt là Quy chế).2. Được toàn quyền quyết định và ký kết các hợp đồng dịch vụ …………………………….3. Được ký kết các hợp đồng chuyển nhượng ……….. cho Công ty sau khi được cấp có thẩm quyền của Công ty chấp thuận.4. Được toàn quyền quyết định ký kết các hợp đồng thuê chuyên gia biên soạn, biên tập các vấn đề nghiên cứu khoa học về lĩnh vực kinh doanh………………………, kinh doanh dịch vụ ………………………….5. Được ký kết hợp đồng lao động với cán bộ quản lý, nhân viên của……………… Đối với những chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị, Giám đốc ……………………… được ký hợp đồng lao động sau khi có quyết định bổ nhiệm.6. Được quyền ký các hợp đồng với cộng tác viên phục vụ hoạt động kinh doanh của Sàn……………………. theo quy định của Quy chế.Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Giám đốc có quyết định thay thế hoặc Quản lý………………………… bị cách chức, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc từ chức.
Điều 3: Ông/ Bà ……………………. và các bộ phận liên quan của…………………….. có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Đọc thêm  Tuyển Tập Thơ Xuân Quỳnh - Top 10 Bài Thơ Hay Của Nhà Thơ Xuân Quỳnh

Xem thêm: Mẫu Giấy Mời Chia Tay Nghỉ Hưu, Mẫu Giấy Mời Liên Hoan Chia Tay Cb Về Hưu

Nơi nhận: ……….., ngày … tháng … năm ……..Giám đốc(ký, ghi rõ họ tên)

Viết một bình luận