Mẫu Giấy Cam Kết Tự Phá Dỡ Công Trình Khi Nhà Nước, Giấy Cam Kết Tự Phá Dỡ Công Trình Khi Nhà Nước

Kính gởi: Uỷ ban nhân dân phường (xã, thị trấn)…………………………………………………………….

Đang xem: Giấy cam kết tự phá dỡ công trình

Tôi tên:……………………………………………………….. CMND số………………………………………………………

Do……………………………………………………………. cấp ngày………..tháng …….năm…………………………

Địa chỉ thường trú:…………………………………………………………. đường…………………………………………

Phường (xã, thị trấn)……………………………………………….. Thị xã (huyện)……………………………………..

Xin cam kết tự phá dỡ và chịu mọi chi phí cho việc phá dỡ khi Nhà nước thực hiện quy hoạch xây dựng.

Lý do xin cam kết: Để xin phép xây dựng công trình tạm5:……………………………………………………….

Tại địa chỉ 2:………………………………………………………….. đường …………………………………………………

Xem thêm: Ebook Khế Ước Quân Hôn Full Ebook Khế Ước Quân Hôn, Khế Ước Quân Hôn

Phường (xã, thị trấn)………………………………………….. Thị xã (huyện) ………………………………………..

Thuộc lô, thửa đất số3 ………………………………………………………………………………………………………….

Tờ bản đồ số4:……………………………………………………………………………………………………………………..

………, ngày ……. tháng …… năm ……….

Người làm đơn

(Ký tên)

Xác nhận của UBND phường (xã, thị trấn)6

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………….

..……, ngày ……. tháng ……. năm …………

Xem thêm: Các Phương Pháp Đánh Giá Trong Giáo Dục Mầm Non, Hướng Dẫn Đánh Giá

TM UBND PHƯỜNG (XÃ, THỊ TRẤN)

CHỦ TỊCH

(Ký tên, đóng dấu)

*

1- Mẫu này dùng cho trường hợp nhà đất không phù hợp quy hoạch xin xây dựng tạm quy định tại khoản 3 Điều 5 của Quy định này.

Đọc thêm  Download Tài Liệu Đường Lối Cách Mạng

Viết một bình luận