Giáo Trình Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế Chọn Lọc, Giáo Trình Học Kinh Doanh Quốc Tế

Kinh doanh quốc tế là những giao dịch được tạo ra và thực hiện giữa các quốc gia để thỏa mãn mục tiêu của cá nhân và tổ chức. Nội dung bài giảng chương 1 sẽ giúp các bạn nắm vững những kiến thức về kinh doanh quốc tế.

Đang xem: Giáo trình quản trị kinh doanh quốc tế

*

TẾINTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 1 TẾINTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT 2Nội dung môn học1. Tổng quan về kinh doanh quốc tế2. Lý thuyết thương mậi quốc tế và đầu tư quốc tế.3. Liên kết kinh tế quốc tế4. Môi trường văn hóa5. Môi trường thương mại quốc tế6. Môi trường chính trị – luật pháp7. Hoạch định chiến lược toàn cầu8. Chiến lược sản xuất quốc tế9. Chiến lược quản trị nguồn nhân lực quốc tế10.Chiến lược marketing quốc tế 3Kết quả mong đợi Hiểu được những động lực kinh doanh quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa Có khả năng giảm thiểu rủi ro và tối ưu hóa lợi ích khi thực hiện kinh doanh ra nước ngoài. Xây dựng chiến lược hiệu quả để xâm nhập và hoạt động thành công trên thị trường quốc tế. 4Tài liệu tham khảoSách Quản Trị Kinh Doanh Quốc Tế, Nhà xuất bản Thống Kê, 2003. Kinh Doanh Toàn Cầu Ngày Nay, TS. Nguyễn Đông Phong, TS Nguyễn Văn Sơn, TS. Ngô Thị Ngọc Huyền, Ths. Quách Thị Bửu Châu, Nhà Xuất Bản Thống Kê, 2001.Nguồn khác http://www.ueh.edu.vn http://www.dei.gov.vn 5Đánh giá Sinh viên được đánh giá dựa vào các tiêu chuẩn sau: Tiểu luận 30% Thi cuối kỳ 70% 6Đề tài tiểu luậnHãy phân tích môi trường văn hóacủa một nước cụ thể, từ đó rút ranhững vấn đề cần lưu ý cho nhàquản trị khi tiến hành thực hiện kinhdoanh quốc tế ở nơi đó. 7 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH DOANH QUỐC TẾ (AN OVERVIEW OF INTERNATIONAL BUSINESS)1. Kinh doanh quốc tế (International Business)2. Toàn cầu hóa (Globalization) 8 1.

Xem thêm: Tải Mẫu Đơn Xin Nghỉ Việc File Word Chuẩn 2020, Top 6 Đơn Xin Nghỉ Việc Chuẩn Nhất

Xem thêm: bai thu hoach bdtx modun 1

KINH DOANH QUỐC TẾ (IB)1.1. Khái niệm1.2. Kinh doanh quốc tế và Kinh doanh trong nước1.3. Động cơ kinh doanh quốc tế1.4. Các hình thức kinh doanh quốc tế1.5. Công ty đa quốc gia 9 1.1. KHÁI NIỆM Kinh doanh quốc tế là những giao dịch được tạo ra và thực hiện giữa các quốc gia để thỏa mãn mục tiêu của cá nhân và tổ chức 3 thuật ngữ  Kinh doanh quốc tế (international business)  Thương mại quốc tế (international trade)  Đầu tư quốc tế (international investment) 10 1.1. KHÁI NIỆM (tt) Thuật ngữ về công ty hoạt động kinh doanh trên nhiều nước  Công ty đa quốc gia (Multinational Company or Enterprise – MNC or MNE) – là công ty được thành lập do vốn của nhiều nước đóng góp  Công ty toàn cầu (Global Company – GC) – là công ty tiêu chuẩn hóa các hoạt động toàn cầu trên mọi lĩnh vực  Công ty xuyên quốc gia (Transnational Corporation – TNC) – là MNC hoặc GC. 11 1.1. KHÁI NIỆM (tt) Một số thuật ngữ kinh doanh quốc tế (International Business Terminology)* International Business – Doanh nghiệp có những họat động ngoài lãnh thổ quốc gia.* Foreign Business – chỉ những hoạt động trong nội địa của một quốc gia khác 12 1.1. KHÁI NIỆM (tt)* Multidomestic Company (MDC) – Một tổ chức có những thành viên từ nhiều quốc gia (Multicountry Affiliates) có những chiến lược KD riêng dựa trên những khác biệt của thị trường* Supernational, Supranational – tổ chức có hoạt động lẫn quyền sở hữu đều là đa quốc 13 1.1. KHÁI NIỆM (tt)* Transnational Corporation (TNC): Được hình thành từ những tổ chức thuộc 2 hay nhiều nước Hoạt động dưới một hệ thống quyết định, theo hướng chiến lược chung và những chính sách nhất quán thông qua một hoặc nhiều trung tâm ra quyết định Những tố chức này rất găn bó nhau bởi quyền sở hữu và những hình thức khác, ảnh hưởng đến hoạt động của nhau, chia sẻ kiến thức, nguồn lực và trách nhiệm 14 1.1. KHÁI NIỆM (tt)* Global Company (GC) – Một tổ chức có những nỗ lực để tiêu chuẩn hóa và kết hợp (standardize & integrate) các hoạt động trên toàn cầu về tất cả các lãnh vực chức năng.Đặc trưng: Có hệ thống (integrated systems) các hoạt động quốc tế được quản lý để kết hợp thành nguồn lực phụ thuộc lẫn nhau Có cổ phần quốc tế (international interests) Có những liên minh ở nước ngoài (foreign alliances) Thị trường thế giới (world markets) Cơ cấu tổ chức đa văn hóa (multicultural organization) 15 1.1. KHÁI NIỆM (tt)* Mutinational Corporation (MNC) – Chỉ bất cứ tổ chức nào có cổ phần quốc tế Tiêu chuẩn: Định lượng:  Số lượng các quốc gia mà tổ chức hoạt động ít nhất là 2  Tỉ lệ lợi nhuận thu được từ những hoạt động ở nước ngoài phải từ 25-30%  Mức độ quan tâm thị trường nước ngoài phải đủ vững chắc để tạo ra sự khác nhau trong việc ra quyết định  Nhiều quốc gia cùng sở hữu công ty 16 1.1. KHÁI NIỆM (tt)* Mutinational Corporation (MNC) (tt) Định tính:  Sự quản trị của tổ chức phải theo hướng đa quốc gia  Triết lý quản trị của tổ chức có thể là: dân tộc, đa chủng, khu vực, toàn cầu Tiêu chuẩn chủ yếu – MNC kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh ở nước ngoài và quản trị chúng (kể cả những hoạt động trong nước) trong cấu trúc liên kết lẫn nhau nhằm tận dụng các cơ hội toàn cầu 17 1.1. KHÁI NIỆM (tt) Kinh doanh quốc tế và các ngành học khác  Địa lý – khai thác địa điểm, số lượng, chất lượng các nguồn lực trên toàn cầu  Lịch sử – hiểu biết rộng hơn về chức năng hoạt động kinh doanh quốc tế hiện tại  Chính trị – định hình kinh doanh trên toàn cầu  Luật – điều chỉnh mối quan hệ buôn bán quốc tế  Kinh tế học – công cụ phân tích để xác định  ảnh hưởng công ty quốc tế đối với nền kinh tế nước sở tại và nước mẹ  tác động chính sách kinh tế của một nước đối với công ty quốc tế  Nhân chủng học – hiểu biết giá trị, thái độ, niềm tin của con người và môi trường 181.2. KINH DOANH QUỐC TẾ & KINH DOANH TRONG NƯỚC Đặc điểm chung – Những nguyên lý và kỹ năng cơ bản trong kinh doanh hoàn toàn có thể áp dụng trong kinh doanh quốc tế cũng như kinh doanh trong nước Đặc điểm riêng – Quản trị kinh doanh trong nước được thực hiện trong phạm vi một nước trong khi quản trị kinh doanh quốc tế được thực hiện xuyên qua biên giới các nước và phức tạp hơn, vì:  Sự khác biệt giữa các nước về văn hóa, chính trị, kinh tế, luật pháp, …  Phải hoạt động theo quy định của hệ thống thương mại và đầu tư quốc tế  Liên quan đến tỷ giá hối đoái 19 1.3. ĐỘNG CƠ KINH DOANH QUỐC TẾ Nhóm động cơ đẩy và kéo  Mở rộng thị trường (Market expansion)  Tìm kiếm nguồn lực (Acquire resources)  Ưu thế về vị trí (Location advantage)  Lợi thế cạnh tranh (Comparative advantage)  Bảo vệ thị trường (To protect their market)  Giảm rủi ro (Risk reduction)  Nỗ lực của Chính phủ (Government incentives) 20

Viết một bình luận