Giáo Trình Quản Trị Học Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Tailieuchung

*

*

1. Giáo trình

Năm xuất bản

Tên sách

Nơi xuất bản

1988

Cơ sở khoa học của Quản lý kinh tế

Nhà xuất bản Đại học, trung học chuyên nghiệp, Hà Nội

1991

Giáo trình Tâm lý và xã hội học quản lý kinh tế

Nhà xuất Đại học & Giáo dục chuyên nghiệp, Hà Nội

1994

Những vấn đề cơ bản của quản trị kinh doanh

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

1995

Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

1999

Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2001

Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2008

Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

1996

Giáo trình Nhập môn Quản trị học

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

1997

Giáo trình Lý thuyết Quản lý kinh tế

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

1999

Giáo trình Lý thuyết Quản lý kinh tế

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

1997

Giáo trình Lý thuyết Quản trị kinh doanh

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

1998

Giáo trình Phương pháp lượng trong quản lý kinh tế

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

1998

Giáo trình Chính sách kinh tế xã hội

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2006

Giáo trình Chính sách kinh tế xã hội

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2010

Giáo trình Chính sách kinh tế xã hội

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2012

Giáo trình Chính sách kinh tế xã hội

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

1999

Giáo trình Chính sách kinh tế xã hội (sau đại học)

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2010

Giáo trình Chính sách kinh tế

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

1999

Giáo trình Quản lý kinh tế

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2000

Giáo trình Tâm lý học quản lý kinh tế

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2000

Giáo trình Quản lý xã hội

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2006

Giáo trình Quản lý xã hội

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

1999

Giáo trình Khoa học quản lý tập 1

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2001

Giáo trình Khoa học quản lý tập 2

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2008

Giáo trình Khoa học quản lý tập 2

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2012

Giáo trình Quản lý học

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

2015

Giáo trình Quản lý học

Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội

2001

Giáo trình Quản lý nhà nước về kinh tế (sau đại học)

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2001

Giáo trình Hiệu quả quản lý dự án nhà nước

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2001

Giáo trình Tin học trong Khoa học quản lý

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2001

Giáo trình Quản lý kinh tế (dành cho NCS)

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội

2001

Giáo trình Quản lý học kinh tế quốc dân tập 1

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2007

Giáo trình Quản lý học kinh tế quốc dân tập 1

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2002

Giáo trình Quản lý học kinh tế quốc dân tập 2

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2002

Giáo trình Lý thuyết Nhận dạng ứng dụng trong quản lý

Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, Hà Nội

2006

Giáo trình Quản trị học

Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội

2013

Giáo trình Quản trị học

Nhà xuất bản Giao thông vận tải, Hà Nội

2007

Quản lý dịch vụ công

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2. Sách tham khảo

Năm xuất bản

Tên sách

Nơi xuất bản

2007

Mũi nhọn kinh tế – cơ sở lý luận và thực tế

Nhà xuất bản Khoa học Kĩ thuật, Hà Nội

2009

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống chính sách an sinh xã hội ở Việt Nam

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội

2010

An sinh xã hội đối với nông dân trong điều kiện kinh tế thị trường ở Việt Nam

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội

2011

Đảm bảo tài chính thực hiện An sinh xã hội đối với người cao tuổi khu vực nông thôn Việt Nam hiện nay

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội

2011

Tách biệt xã hội về kinh tế đối với nông dân Việt Nam

Nhà xuất bản Chính trị quốc gia, Hà Nội

2014

Đầu tư theo hình thức đối tác công tư trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ Việt Nam

Viết một bình luận