Xin Giáo Trình Ngân Hàng Thương Mại Học Viện Ngân Hàng Thương Mại

Giới thiệu bộ môn Tuyển sinh Đào tạo Nghiên cứu khoa học SINH VIÊN TIÊU BIỂU ĐỐI TÁC – CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

*

*

*

*

*

Đánh giá đạt chuẩn đầu ra học phần

Ngân hàng thương mại

1. Xác định mục tiêu chung phù hợp với vị trí trong chuẩn đầu ra ngành đào tạo, chương trình đào tạo của học phần

Mô tả ngắn của học phần “Ngân hàng thương mại”:

Mục tiêu của học phần này nhằm phát triển khả năng của người học trong đánh giá, xác định hoạt động của ngân hàng thương mại để nhận biết và lựa chọn sản phẩm dịch vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại. Học phần này đề cập đầy đủ về vị trí vai trò của Ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính và nội dung khái quát về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại.

Đang xem: Giáo trình ngân hàng thương mại học viện ngân hàng

2. Xây dựng chuẩn đầu ra của học phần (Yêu cầu cần đạt được của người học)

Chuẩn đầu ra của học phần “Ngân hàng thương mại”:

Để hoàn thành học phần, người học phải đạt được:

– Xác định được vị trí vai trò của Ngân hàng thương mại.

– Hiểu được các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng thương mại.

– Đánh giá và lựa chọn sản phẩm dịch vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại.

3. Thiết kế các yêu cầu đánh giá

Yêu cầu đánh giá người học của học phần “Ngân hàng thương mại”:

Để đạt được chuẩn đầu ra học phần, người học cần chứng minh/ thể hiện được khả năng:

Xác định được vị trí vai trò của Ngân hàng thương mại

– Hiểu rõ được vị trí, vai trò của Ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính.

– Phân biệt rõ các hình thức và đánh giá xu hướng phát triển của Ngân hàng thương mại.

Hiểu được các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng thương mại

– Hiểu và phân biệt được sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng thương mại.

– Đánh giá vị trí của các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng thương mại.

Đánh giá và lựa chọn sản phẩm dịch vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại

– Đánh giá được xu hướng phát triển danh mục sản phấm dịch vụ của Ngân hàng thương mại.

– Có khả năng tư duy sáng tạo lựa chọn sản phẩm dịch vụ cơ bản cho khách hàng.

4. Xây dựng phương án đánh giá đạt chuẩn đầu ra học phần của người học

Chuẩn đầu ra

Hình thức

đánh giá

Hình thức kiểm tra, thi

Thời điểm

 

Xác định được vị trí vai trò của Ngân hàng thương mại

Kiểm tra lần 1

 

Kiểm tra viết trên lớp

 

Sau 25 tiết giảng

 

 

Hiểu được các sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng thương mại

 

Kiểm tra lần 2

Bài tập lớn (thảo luận)

Sau 39 tiết giảng

 

Đánh giá và lựa chọn sản phẩm dịch vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại

 

Tổng hợp 3 chuẩn đầu ra học phần

Thi kết thúc học phần

Thi viết

Kết thúc học kỳ

 

5. Xây dựng ngân hàng câu hỏi, tình huống phục vụ đánh giá

a. Bài kiểm tra thành phần (30%): Bài tập lớn (file đính kèm)

b. Đề thi

+ Số lượng câu hỏi thi: 206 câu hỏi

Kết cấu đề thi theo chuẩn đầu ra:

Kỹ năng nhớ

: 1 câu – 1 điểm

Kỹ năng hiểu

: 3 câu – 3 điểm

Kỹ năng ứng dụng

: 2 câu – 4 điểm

Kỹ năng phân tích

: 1 câu – 2 điểm

6. Ngưỡng đánh giá người học

D

Người học đáp ứng các yêu cầu đánh giá của học phần ở mức độ nhớ được vị trí vai trò của Ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính và nội dung khái quát về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng thương mại

C

Người học đạt mức điểm D và phải thể hiện khả năng sử dụng các nội dung lý thuyết khi đưa ra các kết luận về xác định hoạt động của ngân hàng thương mại và lựa chọn sản phẩm dịch vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại

B

Người học đạt mức điểm C và phải thể hiện khả năng lập luận logic, mạch lạc, kết cấu hợp lý được khi đưa ra các kết luậnxác định hoạt động của ngân hàng thương mại và lựa chọn sản phẩm dịch vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại.

A

Người học đạt mức điểm B và phải thể hiện tuy duy sáng tạo, tư duy tổng hợp trong bài thi, vận dụng các thông tin, minh chứng và phân tích chặt chẽ về xác định hoạt động của ngân hàng thương mại và lựa chọn sản phẩm dịch vụ cơ bản của Ngân hàng thương mại

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI (Mã học phần: FIN17A )

Thời gian áp dụng: năm học 2013-2014

 

1.Trình độ/hình thức đào tạo:

Đại học chính quyCao đẳng chính quy

2.Số tín chỉ: 3 tín chỉ

3.Phân bổ thời gian:

Giảng lý thuyết trên lớp: 48 tiếtTự học/ tự nghiên cứu/ bài tập lớn: 90 tiết

4.Điều kiện tiên quyết:

Các học phần đã học: Tiền tệ – Ngân hàngCác học phần song hành: Phân tích tài chính doanh nghiệp

5.Mục tiêu của học phần:

Phát triển khả năng của người học trong việc đánh giá, xác định vị trí của ngân hàng thương mại trong hệ thống tài chính và lựa chọn sản phẩm của Ngân hàng thương mại

6.

Xem thêm: giải bài tập tiếng anh lớp 9 mai lan hương

Mô tả tóm tắt nội dung học phần:

Tóm tắt nội dung chính yếu của học phần: Môn học NHTM có nhiệm vụ chủ yếu là trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản và toàn diện về hoạt động của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế thị trường. Môn học này đề cập đến nghiệp vụ tạo vốn, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ đầu tư tài chính và các dịch vụ NHTM.

7.Yêu cầu đối với học viên:

Học viên tham dự đầy đủ và tích cực vào các buổi học trên lớp.Học viên phải chuẩn bị bài trước khi đến lớp.Học viên thực hiện nghiêm túc bài kiểm tra giữa khóa và bài tập, tình huống trau dồi kỹ năng.Học viên phải có kỹ năng làm việc theo nhóm để giải quyết các tình huống thực tế.Học viên cần nắm vững những kỹ thuật căn bản về tìm kiếm phân tích và tổng hợp thông tin để có thể hoàn tất thành công một số yêu cầu của môn học.

8.Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo:

Giáo trình

Giáo trình chính: Giáo trình “Ngân hàng thương mại” – Học viện ngân hàng .

Tài liệu tham khảo/ bài đọc:

Quản trị NHTM – Peter ROSE, Ngân hàng hiện đại – Lý thuyết và thực tiễn

Tài liệu khác:

Văn bản chế độ của ngành và những văn bản pháp luật liên quan, thời báo ngân hàng, tạp chí khoa học ngân hàng, thời báo tài chính và các trang website của các NHTM và các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế như: WB, IMF, ADB, BIS..

9.Đánh giá học phần:

Dự lớp 10%Thảo luận/Thuyết trình/Báo cáo/kiểm tra 30% Thi cuối học kỳ 60%

10.Khái quát nội dung:

Thông tin về các chương/phần học: Tên, nội dung chính, thời lượng.

TT

Tên chương/ phần

Nội dung chính

Thời lượng

1

Chương 1: Tổng quan về ngân hàng thương mại

– Vị trí của NHTM trong hệ thống tài chính

+ Phân biệt TCTD và TGTC khác

+ Phân biệt NH và các TCTD phi NH

+ Phân biệt các loại hình NH

– Đặc trưng hoạt động kinh doanh và vai trò của Ngân hàng thương mại

– Rủi ro đặc thù trong kinh doanh Ngân hàng

– Các mô hình Ngân hàng thương mại

+ NH chuyên doanh và NH đa năng

+ NH bán buôn và NH bán lẻ

– Khái quát các nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng thương mại

9 tiết

2

Chương 2: Nguồn vốn của ngân hàng thương mại

– Khái niệm, vai trò của nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng

– Nội dung nguồn vốn của NHTM

– Nhân tố ảnh hưởng đến từng loại nguồn vốn

– Biện pháp tạo vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM (Các phương pháp xác định CF vốn)

12 tiết

3

Chương 3: Khái quát hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại

– Quy trình tín dụng của Ngân hàng thương mại

– Các sản phẩm tín dụng:

+ Sản phẩm cho vay

* Đối với doanh nghiệp

* Đối với cá nhân, hộ gia đình

+ Sản phẩm bảo lãnh

+ Sản phẩm cho thuê tài chính

12 tiết

4

Chương 4: Nghiệp vụ đầu tư tài chính của ngân hàng thương mại

– Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu của nghiệp vụ đầu tư tài chính

-Chính sách đầu tư của Ngân hàng thương mại

– Quy trình nghiệp vụ đầu tư tài chính

9 tiết

5

Chương 5: Sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng

– Dịch vụ đối với khách hàng cá nhân

– Dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp

6 tiết

11.Nhóm giảng viên:

Bộ môn: Ngân hàng Thương mại – Khoa Ngân hàngThông tin liên hệ: 043.8526415

12.Tiến trình học tập:

Danh mục các nội dung/ hoạt động theo trình tự, chi tiết đến chương/ bài.Thời gian/ phân bổ thời gian diễn ra các hoạt động.

 

Hoạt động học tập

Bài đọc bắt buộc

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tiết 1–3

Tiết 4-6

Tiết 7-9

* Vị trí của NHTM trong hệ thống tài chính

Phân biệt TCTD và TGTC khácPhân biệt NH và các TCTD phi NHPhân biệt các loại hình NH

* Đặc trưng hoạt động kinh doanh và vai trò của Ngân hàng thương mại

* Rủi ro đặc thù trong kinh doanh Ngân hàng

* Các mô hình Ngân hàng thương mại

NH chuyên doanh và NH đa năngNH bán buôn và NH bán lẻ

*Khái quát các nghiệp vụ kinh doanh của Ngân hàng thương mại

Giáo trình ngân hàng thương mại (chương 1)Mô hình tổ chức của một số Ngân hàng trên thị trường thông qua các webside của Ngân hàng.

CHƯƠNG 2: NGUỒN VỐN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tiết 10 -12

Tiết 13-15

Tiết 16-18

Tiết 19-21

* Khái niệm, vai trò của nguồn vốn trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng

* Nội dung nguồn vốn của NHTM:

Vốn tự cóVốn huy động

* Thảo luận các sản phẩm huy động vốn trong Ngân hàng (đối với KH cá nhân và KH doanh nghiệp)

* Nội dung nguồn vốn của NHTM (tiếp)

Vốn đi vayVốn khác

* Các nhân tố ảnh hưởng đến từng loại vốn của Ngân hàng

* Biện pháp tạo vốn trong hoạt động kinh doanh của NHTM (Các phương pháp xác định CF vốn)

* Bài tập xác định chi phí vốn

Giáo trình Ngân hàng thương mại (chương 2)Bài tập phần nguồn vốn môn Ngân hàng thương mại.

Bài tập thảo luận

Bài tập tình huống

– Ngân hàng thế giới (WB)

– Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF)

– Công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính…

Xem thêm: Thư Viện Chia Sẻ Tài Liệu, Luận Văn, Biểu Mẫu, Văn Bản, Giáo Trình Trực Tuyến

– Sinh viên đóng vai giao dịch viên tư vấn sản phẩm huy động tiền gửi (KH cá nhân và KH doanh nghiệp)

CHƯƠNG 3: KHÁI QUÁT VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

Tiết 21-24

Tiết 25-27

Tiết 28-30

Tiết 31-33

* Qui trình tín dụng Ngân hàng thương mại

Lập hồ sơ tín dụngPhân tích tín dụng

* Qui trình tín dụng Ngân hàng thương mại

Phân tích tín dụng (tiếp)Quyết định tín dụngGiải ngânGiám sátThu nợ, thanh lý hợp đồng tín dụng

* Các sản phẩm tín dụng

-Sản phẩm cho vay

Đối với doanh nghiệp

Đối với cá nhân, hộ gia đình

* Các sản phẩm tín dụng

-Sản phẩm bảo lãnh

-Sản phẩm cho thuê tài chính

Giáo trình Ngân hàng thương mạiVăn bản pháp lý liên quan đến hoạt động tín dụng.

Bài tập tình huống

– Sinh viên đóng vai cán bộ tín dụng tư vấn lập hồ sơ vay vốn cho khách hàng

CHƯƠNG 4: NGHIỆP VỤ ĐÀU TƯ TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tiết 34-39

Tiết 40-42

* Khái niệm, đặc điểm, mục tiêu của nghiệp vụ đầu tư tài chính

* Chính sách đầu tư của Ngân hàng thương mại

* Quy trình nghiệp vụ đầu tư tài chính

* Bài tập đầu tư tài chính

Giáo trình Ngân hàng thương mạiBài tập nghiệp vụ đầu tư tài chính Ngân hàng thương mại

CHƯƠNG 5: SẢN PHẨM DỊCH VỤ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Tiết 43-48

* Dịch vụ đối với khách hàng cá nhân

* Dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp

Giáo trình ngân hàng thương mạiCác dịch vụ Ngân hàng thương mại được giới thiệu trên webside Ngân hàng

Bài tập tình huống

Viết một bình luận