Giáo Trình Kế Toán Tài Chính Học Viện Tài Chính (Xb Năm 2013)

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

*

Hệ thống kế toán Việt Nam không ngừng được hoàn thiện và phát triển phù hợp với nền kinh tế thị trường và xu hướng mở cửa, hội nhập kinh tế khu vực cũng như toàn cầu. Kế toán tài chính là bộ phận quan trọng trong hệ thống kế toán đó, nó cũng không ngừng được hoàn thiện cho phù hợp với Luật kế toán, chế độ kế toán, chuẩn mực kế toán và các thông lệ kế toán quốc quốc tế nhằm được thông tin kế toán chất lượng cao nhất cung cấp cho các cơ quan chức năng và nhà quản lý.

Đang xem: Giáo trình kế toán tài chính học viện tài chính

Với nhận thức đó, cuốn giáo trình “Kế toán tài chính” được biên soạn lại năm 2006, tái bản lần thứ nhất năm 2007, lần thứ hai năm 2008, lần thứ ba năm 2010 và tái bản lần này trên cơ sở kế thừa giáo trình kế toán tài chính đã xuất bản và đang sử dụng từ những năm trước đây, nhằm đáp ứng kịp thời chuyển biến của nền kinh tế và những thay đổi của hệ thống kế toán Việt Nam. Giáo trình kế toán tài chính được sửa chữa lần này không những đáp ứng kịp thời nhu cầu cấp cho các nhà khoa học và chuyên gia kế toán, kiểm toán trên thực tế. Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và sửa chữa hoàn thiện giáo trình này, tập thể tác giả tập thể tác giả đã cập nhật những quy định pháp lý mới nhất về kế toán kiểm toán và chọn lọc những nội dung khoa học phù hợp cả về thực tiễn và lý luận để hoàn thành cuốn giáo trình với chất lượng khoa học cao nhất.

Giáo trình “Kế toán tài chính” do GS.TS.NGND Ngô Thế Chi và PGS.TS.Trương Thị Thủy đồng chủ biên và cùng tham gia biên soạn là những giảng viên nhiều năm giảng dạy trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán của Học viện Tài chính, gồm:

– GS.TS.NGND Ngô Thế Chi – Giám đốc Học viện Tài chính, chủ biên và biên soạn chương 3;

– PGS.TS.Trương Thị Thủy – Phó Giám đốc Học viện Tài chính, nguyên Phó trưởng Khoa kế toán, nguyên Trưởng Bộ môn Kế toán doanh nghiệp, chủ biên và đồng tác giả chương 10;

– GS.TS.Nguyễn Đình Đỗ, nguyên Trưởng Khoa kế toán, nguyễn Trưởng Bộ môn Kế toán doanh nghiệp biên soạn chương 1;

– TS. Nguyễn Vũ Việt, Trưởng Khoa Kế toán biên soạn chương 6;

– TS.Trần Văn Dung, Phó trưởng Bộ môn Kế toán doanh nghiệp biên soạn chương 2;

– Ths.Nguyễn Thị Hòa, Phó trưởng Bộ môn Kế toán doanh nghiệp biên soạn chương 4,9;

– TS.Lê Văn Liên, nguyên Phó trưởng Bộ môn Lý thuyết hạch toán kế toán đồng tác giả chương 10;

– Ths.Dương Nhạc, nguyên giảng viên Bộ môn Kế toán doanh nghiệp biên soạn chương 8;

– Ths. Trần Thị Biết, nguyên giảng viên Bộ môn Kế toán doanh nghiệpđồng tác giachương 4;

– TS.Thái Bá Công, giảng viên Bộ môn Kế toán doanh nghiệp biên soạn chương 7 và đồng tác giả chương 10;

– Ths.Bùi Thị Thúy, giảng viên Bộ môn Kế toán doanh nghiệp biên soạn chương 5;

– Ngô Xuân Tỵ, giảng viên Bộ môn Kế toán doanh nghiệp biên soạn chương 9.

Xem thêm: tải mẫu giấy khen

MỤC LỤC

Trang

LỜI NÓI ĐẦU

3

CHƯƠNG 1: TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP

5

1.1. Vai trò, nhiệm vụ kế toán tài chính trong DN

5

1.2. Những khái niệm, nguyên tắc kế toán tài chính

11

1.3. Tổ chức công tác kế toán tài chính trong doanh nghiệp

16

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN BẰNG TIỀN, ĐẦU TƯ NGẮN HẠN, CÁC KHOẢN PHẢI THU VÀ ỨNG TRƯỚC

33

2.1. Nhiệm vụ kế toán

33

2.2. Kế toán vốn bằng tiền

33

2.3. Kế toán các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn

46

2.4. Kế toán các khoản phải thu

54

2.5. Kế toán các khoản ứng và trả trước

68

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN CÁC LOẠI VẬT TƯ

84

3.1. Nhiệm vụ kế toán các loại vật tư

84

3.2. Phân loại và đánh giá vật tư

84

3.3. Nguyên tắc đánh giá vật tư và các cách đánh giá vật tư

88

3.4. Hạch toán chi tiết vật tư

92

3.5. Kế toán tổng hợp vật tư theo phương pháp kiểm kê định kỳ

94

3.6. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và đánh giá lại vật tư

101

3.7. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến kiểm kê và đánh giá lại vật tư

102

3.8. Kế toán dự phòng giảm giá vật tư tồn kho

104

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ DÀI HAN

120

4.1. Nhiệm vụ kế toán tài sản cố định và các khoản đầu tư dài hạn

120

4.2. Phân loại, đánh giá tài sản cố định

124

4.3. Kế toán chi tiết tài sản cố định

132

4.4. Kế toán tổng hợp tăng TSCĐ hữu hình và vô hình

135

4.5.

Xem thêm: Bài Tập Tin Học Đại Cương Có Đáp Án, 500 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tin Học Đại Cương

Kế toán tổng hợp giảm TSCĐ hữu hình và vô hình

143

4.6. Kế toán khấu hao TSCĐ

151

4.7. Kế toán sửa chữa TSCĐ

163

4.8. Kế toán các nghiệp vụ khác về TSCĐ

167

4.9. Kế toán đầu tư xây dựng cơ bản trong doanh nghiệp

181

4.10. Kế toán các khoản đầu tư dài hạn

199

4.11. Kế toán tài sản thuế thu nhập hoãn lại và kế toán khoản kỹ quỹ, ký cược dài hạn

428

CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG

263

5.1. Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

263

5.2. Hình thức tiền lương, quỹ tiền lương và các khoản trích theo lương

263

5.3. Kế toán tổng hợp tiền lương và các khoản trích theo lương

269

CHƯƠNG 6: KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM

283

6.1. Nhiệm vụ kế toán chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm

283

6.2. Phân loại chi phí sản xuất kinh doanh, giá thành sản phẩm

289

6.3. Phương pháp kế toán chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm

296

6.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố

317

CHƯƠNG 7: KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

325

7.1. Nhiệm vụ kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

325

7.2. Kế toán thành phẩm, hàng hóa

326

7.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản thu trừ doanh thu bán hàng

344

7.4. Kế toán chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp

372

7.5. Kế toán chi phí và doanh thu hoạt động tài chính

385

7.6. Kế toán các khoản chi phí và thu nhập khác

391

7.7. Kế toán xác định và phân phối kết quả hoạt động kinh doanh

399

CHƯƠNG 8: KẾ TOÁN KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ VÀ NGUỒN CHỦ SỞ HỮU

431

8.1. Nhiệm vụ kế toán

431

8.2. Kế toán các khoản nợ phải trả

433

8.3. Kế toán nguồn vốn chủ sở hữu

479

CHƯƠNG 9: ĐẶC ĐIỂM KẾ TOÁN, DOANH THU VÀ KẾT QUẢ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

526

9.1. Đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và xác định kết quả trong các doanh nghiệp xây lắp

526

9.2. Đặc điểm kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh thương mại, dịch vụ

Viết một bình luận